Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa tras pieszo-rowerowych

Przedmiot:

Budowa tras pieszo-rowerowych

Data zamieszczenia: 2019-10-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kłaj
ul. 655
32-015 Kłaj
powiat: wielicki
tel. 012 2841100 w. 36, faks 122 841 133
inwestycje@klaj.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kłaj
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Kłaj- etap I oraz Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w Gminie Kłaj
Część I: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Kłaj- etap I: obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na obszarze gm. Kłaj: 1) urządzenie trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka 1 trasy VeloRaba relacji Targowisko-Kłaj - ok 1,44km, budowa kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby - dł. 120 mb, 2) oznakowanie tras pieszo-rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych - ok.16,0km, 3) budowa małej architektury przy trasie pieszorowerowej. ,,W zakres przedmiotowego zamówienia określonego projektem budowlanym zatwierdzonym w decyzji pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2015 r. nr BGN.6740.IG.1426.2015 wchodzi jedynie zakres dotyczący ,,Kładki nad starorzeczem"- pozostały zakres dokumentacji dotyczy Cz. II zamówienia." Część II:Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowychw Gminie Kłaj: przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na realizacji w Gminie Kłaj terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi, pomieszczeniami sanitariatów i przebieralni, wiat turystycznych, parkingów, ,,Miasteczka Rowerowego" z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres inwestycji obejmuje niezbędne roboty niwelacyjne i budowlane polegające na przystosowaniu terenu i na usytuowaniu w/w obiektów oraz na zagospodarowaniu terenu działki funkcjonalnie z nimi związanego. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera(część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Dokumentacja formalno - prawna, 3) Przedmiary robót, 4) STWiORB, Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Kłaj- etap I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Kłaj- etap I: obejmuje budowę lokalnych tras pieszo-rowerowych z oznakowaniem i małą architekturą na obszarze gm. Kłaj: 1) urządzenie trasy pieszo-rowerowej - budowa odcinka 1 trasy VeloRaba relacji Targowisko-Kłaj - ok 1,44km, budowa kładki pieszo-rowerowej nad starorzeczem Raby na zakończeniu odcinka VeloRaby - dł. 120 mb, 2) oznakowanie tras pieszo-rowerowych łącznikowych prowadzonych po drogach gminnych - ok.16,0km, 3) budowa małej architektury przy trasie pieszo-rowerowej. ,,W zakres przedmiotowego zamówienia określonego projektem budowlanym zatwierdzonym w decyzji pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2015 r. nr BGN.6740.IG.1426.2015 wchodzi jedynie zakres dotyczący ,,Kładki nad starorzeczem"- pozostały zakres dokumentacji dotyczy Cz. II zamówienia." 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera(część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Dokumentacja formalno - prawna, 3) Przedmiary robót, 4) STWiORB, Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45233140-2, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45231300-8, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowychw Gminie Kłaj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II:Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowychw Gminie Kłaj: przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na realizacji w Gminie Kłaj terenów rekreacyjnych, plaży z pomostami pływającymi, pomieszczeniami sanitariatów i przebieralni, wiat turystycznych, parkingów, ,,Miasteczka Rowerowego" z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres inwestycji obejmuje niezbędne roboty niwelacyjne i budowlane polegające na przystosowaniu terenu i na usytuowaniu w/w obiektów oraz na zagospodarowaniu terenudziałki funkcjonalnie z nimi związanego. ,,W zakres przedmiotowego zamówienia określonego projektem budowlanym zatwierdzonym w decyzji pozwolenia na budowę z dnia 28.12.2015 r. nr BGN.6740.IG.1426.2015 nie wchodzi zakres dotyczący ,,Kładki nad starorzeczem"- zakres dokumentacji dotyczy Cz. I zamówienia." 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera(część I i część II). 1) Dokumentacja projektowa, 2) Dokumentacja formalno - prawna, 3) Przedmiary robót, 4) STWiORB, Dokumentacja w/w stanowi załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45111200-0, 45113000-2, 45200000-9, 45210000-2, 45211000-9, 45211100-0, 45230000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45236000-0, 45260000-7, 45262000-1, 45262500-6, 45320000-6, 45324000-4, 45340000-2, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45262210-6, 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4, 45262350-9, 45261410-1, 45321000-3, 45323000-7, 45262620-3, 45262100-2, 45223000-6, 45223100-7, 45442200-9, 45261000-4, 45261210-9, 45261300-7, 45261420-4, 45420000-7, 45421000-4, 45421100-5, 45421150-0, 45410000-4, 45450000-6, 45421146-9, 45431000-7, 45431200-9, 45432100-5, 45442100-8, 45231300-8, 45262220-9, 45255110-3, 45332200-5, 45332000-3, 45331210-1, 45332300-6, 45242000-5, 45243400-6, 45242100-6, 34522700-9, 34522600-8, 34521400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8,45112000-5,45113000-2,45200000-9,45233140-2,45230000-8,45231000-5

Dokument nr: 603977-N-2019, In.271.12.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugklaj,m,312816,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca na Adres: Urząd Gmiy Kłaj, 32-015 Kłaj Nr 655 , II piętro pok. 208 - Sekretariat
Adres:
Urząd Gmiy Kłaj, 32-015 Kłaj Nr 655 , II piętro pok. 208 - Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-31
2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, osobno dla każdej części, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: część I:minimum 500 000,00 zł, cześć II: minimum 3 000 000,00 zł. W przypadku gdy jeden Wykonawca realizował będzie jednocześnie część I i część II, jest zobowiązany wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000, 00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, osobno dla każdej z części, jeżeli Wykonawca wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Część I: przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości wskazanych robót nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, Część II: przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektów budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej wartości wskazanych robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. a) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami posiadającymi: Część I: 1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej; Część II: 1) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że 1 osoba posiada uprawnienia określone powyżej, wystarczy, że wskaże tą osobę, jako spełniającą oba warunki. W pozostałym zakresie Wykonawca, w czasie realizacji zamówienia, zapewni adekwatny do przedmiotu zamówienia nadzór branżowy wynikający z uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca Prawo budowlane. Zamawiający także uzna rodzaj uprawnień odpowiadający wyżej opisanym, a wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p., w zakresie braku podstawa wykluczenia: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, o nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnym na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 p.z.p., w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, - Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt 5.1.1. 2) SIWZ, 2) wykazu roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt. 5.1.1.3) Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ - ,,Wykaz wykonywanych robót budowlanych". W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy robota ta została wykonana należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Ponadto, jeżeli załączony ,,Wykaz wykonanej roboty budowlanej" będzie potwierdzać wysokość tej roboty w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w pkt 5.1.1. 3) lit a) SIWZ (część I i część II). Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ - ,,Wykaz osób".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 1do SIWZ, 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowana Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.