Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Postój HMG I 2020. Remont znaczący Kotła Odzysknicowego

Przedmiot:

Postój HMG I 2020. Remont znaczący Kotła Odzysknicowego

Data zamieszczenia: 2019-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
(76) 747 85 42
AnnaMajewska@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=439502
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postój HMG I 2020. Remont znaczący Kotła Odzysknicowego.
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont znaczący Kotła Odzysknicowego.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty
w Załączniku nr 3 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą również uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane na obiekcie w dniu 10.10.2019 r. o godz. 10:00. Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu - maksymalnie 2 osoby.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
Obowiązkowa jest wizja lokalna w celu zapoznania się z dokumentacją techniczną dostępną jedynie w wersji papierowej na Oddziale.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ.
b) Wypełniony załącznik nr 9 do SIWZ (w formacie excel oraz PDF - podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).
5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHG/EN/19/70862

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=439502

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-23 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-18 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=439502

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat
za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
f) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 25.09.2020r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGHG/EN/19/70862 zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 g) SIWZ z terminem ważności do dnia 25.09.2020r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 15% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 25.09.2020r.,
h) wykaz wykonanych minimum 5 zadań w zakresie wykonania prac remontowych na kotłach parowych o ciśnieniu obliczeniowym 5,5 MPa lub wyższym , w okresie ostatnich dziesięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających doświadczenie w zakresie wykonania prac o charakterze objętym postępowaniem (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych zadań zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego - Załącznik nr 5A do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć referencje stwierdzające należyte wykonanie wymienionych prac.
i) wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 5B do SIWZ) kadry pracowniczej dedykowanej do realizacji niniejszego zadania z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem do wykonania przedmiotowych prac, w tym co najmniej 6 spawaczy oraz co najmniej 1 kierownika robót podczas jednej zmiany. Zamawiający wymaga posiadanie uprawnień energetycznych grupy 2 w zakresie dozoru i eksploatacji.
UWAGA:
1. Do wykazu osób należy dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały posiadanie stosownych uprawnień i kwalifikacji.
2. W przedmiotowym wykazie należy bezwzględnie zaznaczyć, które z wymienionych osób będą zaangażowane do innych realizowanych przez Wykonawcę prac na rzecz Oddziałów Zamawiającego (Zamawiający wymaga przedstawienia w tym zakresie informacji nt. nazwy zadania, Inwestora / Oddziału, terminu realizacji oraz numer umowy).
j) Decyzja wydana przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniającą firmę do:
o napraw kotłów parowych i stałych zbiorników ciśnieniowych,
o wytwarzania elementów ciśnieniowych,
o wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych i stałych zbiorników ciśnieniowych.
k) Dokument WPQR na:
o proces spawania 111,
o proces spawania 121 (spawanie automatyczne),
o proces spawania 131,
o proces spawania 135,
o proces spawania 141.
l) zatwierdzona instrukcja technologiczna spawania (pWPS) do wykonywania nakładek na rurach ekranowych.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Od 1 lipca 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie dokonywać płatności na rzecz Wykonawców przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Nowy sposób rozliczania zobowiązań wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Szczegółowa informacja na ten temat na stronie głównej www.kghm.com:
http://kghm.com/pl/mechanizm-podzielonej-platnosci
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Anna
Nazwisko: Majewska (CBZ)
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: AnnaMajewska@kghm.com
Telefon: (76) 747 85 42

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.