Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy

Przedmiot:

Budowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
tel. 81 751 76 02, faks 81 751 76 08
zampub@e-swidnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych , pod nazwą: Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53 3.1.1 Przedmiot umowy obejmuje: ? budowę ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53, ? budowę kanalizacji deszczowej, ? budowę oświetlenia drogowego, ? przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z nowoprojektowaną infrastrukturą drogową, ? niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek elementów kolidujących z inwestycją, ? zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, ? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu, ? wykonanie i montaż tablic informacyjnych, ? wykonanie książki drogi, ? geodezyjne pomiary powykonawcze. 3.1.2 Przedmiot umowy w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych obejmuje: a) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 150 x 93 cm - zgodnie z zasadami i wzorem oznakowania projektów dofinansowanych ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym - w technologii odpornej na warunki atmosferyczne - trwałych co najmniej do końca 2025 r. 3.1.3 Przedmiot umowy w zakresie wykonania książki drogi obejmuje: a) wykonanie książki drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582 ) b) zasilenie danymi istniejącej ewidencji dróg Zamawiającego pracującej w programie Ediom (v.2.17.0.38) oraz środowisku graficznym Map View Desktop (v.3.4.120). Kilometraż drogi ustalić należy z zarządcą drogi 3.1.4 Przedmiot umowy w zakresie geodezyjnych pomiarów powykonawczych obejmuje: a) wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.tiff, b) dostarczenie pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, wykonana na współrzędnych geodezyjnych c) inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane dotyczące jezdni ulicy, chodników, zjazdów, opasek bezpieczeństwa, uzbrojenia podziemnego, uzbrojenia nadziemnego, oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni, drzew, itp. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia określa: a) dokumentacja projektowa b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 606410-N-2019, WIZP-Z 271.24.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Świdnik 21-040 Świdnik ul.Stanisława Wyspiańskiego 27

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.4.1 W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - - co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane w zakresie budowy i/lub przebudowy ulicy lub drogi z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem i/lub oświetleniem o powierzchni min. 1 000,00 m2 5.4.2 Dysponują minimum : - dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności, - dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności, - dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.3.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.3.4 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.6.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.4.1 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wymagany zakres informacji zawartych w wykazie określa załącznik nr 4 do SIWZ. 5.6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.4.2 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wymagany zakres informacji zawartych w wykazie określa załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt 6.3.1 oraz 6.3.2-6.3.4 winny być złożone przez każdego z wykonawców. 6.7 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub dokumentów o których mowa w sekcji 6.3.2 - 6.3.4 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.8 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji 6.3.2 - 6.3.4 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.). W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. 6.9 Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.1 - 6.3.4 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 6.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.11 Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 składa się w formie oryginału. 6.12 Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.2 - 6.3.4 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. 6.13 Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni z postępowania. 6.14 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona).Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP). 6.15 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 6 do SWIZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.16 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.14, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.