Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Jaworze
Moniuszki 1
59-400 Jawor
powiat: jaworski
768702078 w 220, 225
beata.plesowicz@smlwjawor.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210030
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Jaworze przy ul. Armii Krajowej 11 A-C; Armii Krajowej 12; Armii Krajowej 13-A-B; Jasnej 8 A-B; Korfantego 17 A-C; Lipowej 8A-C; Pięknej 1A-B, Pięknej 2 A-B, Pięknej 3 A-B; Sikorskiego 14; Starojaworskiej 19-23
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Jaworze przy ul. Armii Krajowej 11 A-C; Armii Krajowej 12; Armii Krajowej 13-A-B; Jasnej 8 A-B; Korfantego 17 A-C; Lipowej 8A-C; Pięknej 1A-B, Pięknej 2 A-B, Pięknej 3 A-B; Sikorskiego 14; Starojaworskiej 19-23.
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji zamówienia na termomodernizację budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Jaworze przy ul. Armii Krajowej 11 A-C; Armii Krajowej 12; Armii Krajowej 13-A-B; Jasnej 8 A-B; Korfantego 17 A-C; Lipowej 8A-C; Pięknej 1A-B, Pięknej 2 A-B, Pięknej 3 A-B; Sikorskiego 14; Starojaworskiej 19-23.
Przedmiot zamówienia
1. Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Jaworze przy:
1.1 ul. Armii Krajowej 11 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana drzwi 5) montaż zaworów podpionowych
1.2 ul. Armii Krajowej 12: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) montaż zaworów podpionowych.
1.3 ul. Armii Krajowej 13-A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana okien 5) wymiana drzwi 6) montaż zaworów podpionowych.
1.4 ul. Jasnej 8 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.
1.5 ul. Korfantego 17 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.
1.6 ul. Lipowej 8 A-C: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropów 3) docieplenie dachów 4) wymiana drzwi.
1.7 ul. Pięknej 1A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.
1.8 ul. Pięknej 2 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych
1.9 ul. Pięknej 3 A-B: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.
1.10 ul. Sikorskiego 14: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych.
1.11 ul. Starojaworskiej 19-23: 1) docieplenie ścian 2) docieplenie stropodachów 3) wymiana drzwi 4) montaż zaworów podpionowych

CPV: 45000000-7, 45210000-2

Dokument nr: 1210030, ZO/0018/1/10/2019-TB

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi: w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12.15, w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na adres: ul. Moniuszki 1, 59-400 Jawor w sekretariacie pokój nr 8. Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: jaworski Miejscowość: Jawor
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia ,o łącznych parametrach:
- w zakresie ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii ,,ETICS" (dawniej bezspoinowy system ocieplania tzw. ,,BSO"), co najmniej 25.000 m2 ocieplenia.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Potencjał techniczny
Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz posiadania uprawnień niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ze specjalności budowlanej będącego aktualnym członkiem izby samorządu zawodowego
- minimum 15 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach termomodernizacyjnych posiadających szkolenie w zakresie wykonywania robót w technologii ,,ETICS" (dawniej bezspoinowy system ocieplania tzw. ,,BSO") potwierdzone odpowiednim certyfikatem oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną cześć Formularza ofertowego. Zamawiający żąda okazania się niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie. Okazanie się uprawnieniami jest warunkiem obligatoryjnym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania :
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN. Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
- aktualnej zdolności kredytowej lub posiadaniu własnych środków finansowych na kwotę min. 1.000.000,00 PLN (w postaci poręczenia bankowego lub w postaci wydruku z konta na kwotę min. 1.000.000,00 PLN przez bank prowadzący rachunek oferenta - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem.
Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowe warunki
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem.
Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z dokumentacją
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.
Zamówienia uzupełniające
W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części powyżej niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 80 % x 100 pkt
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena netto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena netto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom punkty zostaną przyznane następująco :
G = Gbad/Gmax x 20% x 100 pkt
Gdzie:
Gmax - okres gwarancji w miesiącach najdłuższy spośród wszystkich ważnych ofert
Gbad - okres gwarancji w miesiącach oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Gwarancja wykonania oferowana przez Oferenta nie może być krótsza niż 24 miesięcy - w przeciwnym wypadku oferta będzie odrzucona.
W ramach zabezpieczenia dobrego wykonania robót i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 3 % wartości netto całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wpłacone przez Oferenta wadium w dniu podpisania umowy przekwalifikuje na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
Za okres przetrzymywania kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy Zamawiający nie będzie naliczał odsetek.
Podsumowanie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Oferenta, która uzyska największą liczbę punktów. Ocena oferty obejmuje wszystkie budynki łącznie.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Oferenta, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE
Adres
Stanisława Moniuszki 1
59-400 Jawor
dolnośląskie , jaworski
Numer telefonu
768702078
NIP
6950003269
Tytuł projektu
Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jaworze
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0018/17-00

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami (003)

Zapytanie ofertowe ZO /0018/1/10/2019-TB

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z Wykonawcą (pdf)

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 k - ul. Starojaworska 19-23

Załącznik 2 j - ul. Sikorskiego 14

Załącznik 2 i - ul. Piękna 3 A-B

Załącznik 2 h - ul. Piękna 2 A-B

Załącznik 2 g - ul. Piękna 1 A-B

Załącznik 2 f - ul. Lipowa 8 A- C

Załącznik 2 e -ul. Korfantego 17 A-C

Załącznik 2 d - ul. Jasna 8 A-B

Załącznik 2 c - ul. Armii Krajowej 13 A-B

Załącznik 2 b - ul. Armii Krajowej 12

Załącznik 2 a - ul. Armii Krajowej 11 A-C

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Plesowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
768702078 w 220, 225

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.