Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina

Przedmiot:

Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
+48(24)266 23 00 fax: +48 (24) 266 22 03
pern@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=248
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu:
Remont przejścia przez rzekę Rządzę k/Radzymina
Plan Remontów 2019; Priorytet 1; Poz. 70. PSP: R-19/022.
zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące
prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU

Dokument nr: HZR.231.166.2019

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=248
4. Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2019 o godz. 10:00.

Wymagania:
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym lub
arbitrażowym.
Warunek wskazany w ppkt 4 znajduje zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa
w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów
i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z oferta na Platformie
Zakupowej:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym
jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia aktualnego
zaświadczenia:
a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla każdego ze wspólników oddzielnie
oraz dla spółki,
b) właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
- dla każdego ze wspólników oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje
składki i nie zatrudniają pracowników,
- dla każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami
odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników,
- wyłącznie na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy jak i pracownicy są zatrudnieni w
spółce.
3) Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich
5 lat zamówień o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką
przedmiotowi Zakupu, każdorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania
i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego)
potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej jednego takiego zamówienia o wartości co najmniej
100 000,00 zł;
4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń
woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy
ISO 9001;
5) Informacje z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajęć egzekucyjnych
na tych rachunkach, wystawione i potwierdzające brak zajęć egzekucyjnych nie wcześniej niż 14 dni
przed terminem złożenia oferty;
6) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
7) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6
do SIWZ.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego
postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym -
Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
oraz kadrowym podmiotu trzeciego.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby,
formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1;
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3, 4 dokumenty
dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału
w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup w
zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawców,
na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez
Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze
z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu
trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -
wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania
Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca
ten podlega wykluczeniu z Postępowania.
3) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany
przez Wykonawcę, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa
w przepisie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania w ofercie innych
Podwykonawców.
4) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych
dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca,
na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu wykazania spełniania
warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORCJUM:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia
wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał
techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz
z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2
ppkt 3, 4, 6, 7. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1, 2, 5
przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem",
przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców
wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane
z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum
w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do członków Konsorcjum.
4) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum:
a) Członkowie Konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni względem Zamawiającego za realizację
Umowy, a także za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym szkody na osobie
trzeciej lub w mieniu osoby trzeciej i szkody w środowisku naturalnym - niezależnie od podstawy
odpowiedzialności z tego tytułu. Powyższy zakres odpowiedzialności obejmował będzie także
następstwa działania lub zaniechania Podwykonawców, a także obowiązek zwolnienia
Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich;
b) Członkowie Konsorcjum wyznaczą spośród siebie odpowiednio umocowanego pełnomocnika
(Lidera) upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania oświadczeń w imieniu
wszystkich członków Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca. Lider
upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do
przyjmowania poleceń, zawiadomień i oświadczeń na rzecz i w imieniu wszystkich podmiotów
realizujących wspólnie Umowę.;
c) Zamawiający będzie mógł przekazywać oświadczenia, zawiadomienia oraz realizować płatności
jedynie na rzecz Lidera, o którym mowa powyżej - będzie to wystarczające dla należytego
wykonania Umowy przez Zamawiającego, a realizacja płatności do rąk Lidera zwolni go
z zobowiązań wobec pozostałych członków Konsorcjum. Niezależnie od powyższego Zamawiający:
> Będzie miał prawo żądać od każdego z członków Konsorcjum osobistego złożenia lub
powtórzenia dowolnego oświadczenia lub zapewnienia przewidzianego Umowie;
> Ma prawo kierować wszelkie oświadczenia i zawiadomienia do dowolnego z członków
Konsorcjum realizujących wspólnie Umowę jako Wykonawca i będą one skuteczne względem
pozostałych wszystkich wykonawców;
> Nie ma obowiązku przyjmować jakichkolwiek oświadczeń lub zawiadomień Wykonawcy, które
nie pochodzą od Lidera lub nie zostały złożone za jego pośrednictwem.
> Członkowie Konsorcjum, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie Zakupu zawrą Umowę
w tym samym składzie podmiotowym, w jakim ubiegali się o udzielenie Zakupu i tylko w takim
składzie traktowani będą jako Wykonawca. Zmiana składu podmiotowego Konsorcjum będzie
dopuszczalna i skuteczna względem Zamawiającego wyłącznie za uprzednią wyraźną, pisemną
zgodą Zamawiającego, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum Zamawiający wprowadzi
do Umowy postawienia wskazane w ppkt 4 powyżej.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1, 2 lub ich odpowiedników, których w kraju jego
siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1
sporządzone w języku obcym, składa w skanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z
oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w
Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa
w pkt 1.2 ppkt 1;
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
3) Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ);
4) Wypełniona Tabela Elementów (Załącznik nr 7 do SIWZ);
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu,
przygotowane zgodnie z treścią pkt 1.
6) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością Prac, Robót i
innych związanych z nimi świadczeń Wykonawcy stanowiących koszt realizacji przedmiotu Zakupu, wynika
z podsumowania wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów (stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ) i
stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu
Zakupu.
3.2 Przyjętą formą wynagrodzenia za realizację Zakupu jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w § 3
Ogólnych Warunków Udzielania Zakupów przez PERN S.A., stanowiących Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert. O ewentualnym
terminie, miejscu i formie przeprowadzenia negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony poprzez
Platformę Zakupową.
4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową netto,
podaną jako łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za zrealizowanie całości przedmiotu
Zakupu.
4.2. Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
5. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
5.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
5.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
www.platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
5.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
5.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem
Załączników nr 3-7 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia
oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz zaparafowane.
Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za ZRodność z oryginałem".
Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby
Uprawnione.
5.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą
,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym
zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
5.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
6. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania
Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
7.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie
Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
8. WYJAŚNIENIA.
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia
- złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 7 - wpłynęła nie później niż 5 dni kalendarzowych przed
terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej.
9. ZMIANY W TREŚCI OFERTY.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane
w pkt 3.3, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Dziale I pkt 4 SIWZ.
10.2. Na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że z ubiegania się o udzielenie Zakupu
zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza:
5.1 Składania ofert częściowych;
5.2 Składania ofert wariantowych;
5.3 Złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
6. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, włączając w to kryteria
oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej Zamawiającego, w zakładce
przedmiotowego postępowania.
7. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
7.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
7.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
7.3 ,,Platforma zakupowa" - system elektroniczny u Zamawiającego, za pomocą którego prowadzone jest
postępowanie;
7.4 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego" przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
7.5 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego;
wprowadzony Zarządzeniem nr 14/2019 Prezesa Zarządu PERN S.A. z 7 sierpnia 2019 roku
(www.pern.pl/platforma-zakupowa);
7.6 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć zakup, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w
Dziale II niniejszej SIWZ;
7.7 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba
prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
8. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego
i wpłaconego - 1.235.977.500,00 zł.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Joanna Jabłońska tel. 511034 720 lub za
pośrednictwem Platformy Zakupowej;
9.2. W zakresie wizji lokalnej: Sławomir Jagodziński tel. 512 538 652, e-mail: slawomir.jagodzinski@pern.pl - lub inną
wskazaną przez niego osobą.
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. Przedmiotem Zakupu jest wykonanie prac projektowych (dalej jako: ,,Prace") i robót budowlanych (dalej jako:
,,Roboty") obejmujących ,,Remont przejścia przez Rzekę Rządzę k/Radzymina". Plan Remontów 2019;
Priorytet 1; Poz. 70. PSP: R-19/022.
2. Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
2.1 Opis przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2 Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
3.2 Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III SIWZ dane potencjalnego
Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy.
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia
z Postępowania: do sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji Zakupu: poprzez przeprowadzenie na
własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w terenie, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt
9.2 Dz. I SIWZ.
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany w pkt 9.2
Dz. I SIWZ, należy podać:
- planowany termin przeprowadzenia wizji,
- dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Uwaga: jeśli w wizji lokalnej brać będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne
obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem jej przeprowadzenia.
Jeżeli Wykonawca uczestniczył w wizji lokalnej w unieważnionym wcześniej postępowaniu przetargowym
(w terminie 6-mcy poprzedzających termin składania ofert) - nie ma obowiązku uczestniczenia ponownie
w przedmiotowej wizji. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie potwierdzające ww. udział w
wizji - ze wskazaniem nr postępowania, którego dotyczyła poprzednia wizja.
4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez
podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń wobec PERN. Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem
Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwagi:
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
otrzymania zaproszenia do podpisania.
12. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM W NINIEJSZYM SIWZ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU
(dostępny na stronie internetowej Zamawiającego - www.pern.pl/platforma-zakupowa),
W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
12.1 Korekty omyłek w ofercie - § 11 ust. 12 Regulaminu,
12.2 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 13-14 Regulaminu,
12.3 Wykluczenia z Postępowania- § 21 Regulaminu,
12.4 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
12.5 Unieważnienia postępowania - § 23 Regulaminu,
12.6 Odstąpienia od Postępowania - § 24 Regulaminu.

w ramach Postępowania jest: PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410
Płock (dalej - w niniejszym punkcie SIWZ - jako: ,,PERN" lub ,,Administrator"). Kontakt z Administratorem
jest możliwy pisemnie pod ww. adresem;
13.2 W PERN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem:
Inspektor Danych Osobowych, PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, (09-410) Płock lub poprzez adres e-mail:
iod@pern.pl. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w ramach Postępowania (dalej jako: ,,Dane
osobowe") przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
13.3 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest udzielenie Zakupu,
a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, z uwzględnieniem okresu archiwizacji;
13.4 Obowiązek podania przez Wykonawcę Danych osobowych jest wymogiem umownym związanym
z udziałem w Postępowaniu. Niepodanie określonych/wymaganych Danych osobowych może skutkować
odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania;
13.5 W odniesieniu do Danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do treści art. 22 RODO;
13.6 Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
wskazanego w aktualnie powszechnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących zasady ochrony
Danych osobowych.
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
którego przedmiotem jest realizacja Zakupu obejmującego wykonanie prac projektowych i robót budowlanych
obejmujących: ,,Remont przejścia przez Rzekę Rządzę k/Radzymina". Plan Remontów 2019; Priorytet 1; Poz.
70. PSP: R-19/022.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.