Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi z kanałem deszczowym i oświetleniem

Przedmiot:

Przebudowa drogi z kanałem deszczowym i oświetleniem

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel. 084 6962380 w. 29, faks 846 962 380
zp@miasto.hrubieszow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem
2.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) w Hrubieszowie z kanałem deszczowym i oświetleniem", który obejmuje niżej zakres: 1) Budowa drogi 03KDKG-L, 04KDKG-L, klasy technicznej L, kategoria ruchu KR-2, obciążenie 100kN/oś długości 375,75 m: a) przekrój daszkowy 2%, szerokości jezdni 6,00m, szerokość pasa ruchu 3,00m b) obustronny chodnik szerokości - 2,00m zlokalizowany przy krawędzi jezdni c) szerokość pobocza obustronnego za chodnikiem 2x0,75 m d) zjazdy: 14 sztuk 2) Budowa drogi 06KDKG-D, klasy technicznej D, kategoria ruchu KR-2, obciążenie 100kN/oś długości 146,15 m: a) przekrój daszkowy 2%, szerokości jezdni 5,50m, szerokość pasa ruchu 2,75 m, b) obustronny chodnik (na części długości) szerokości - 2,00m zlokalizowany przy krawędzi jezdni, c) szerokość pobocza obustronnego za chodnikiem i jezdnią 2x0,75 m, d) zjazdy: 3 sztuk. 3) Budowa drogi 07KDKG-D, klasy technicznej D, kategoria ruchu KR-2, obciążenie 100kN/oś długości 106,75 m: a) przekrój daszkowy 2%, szerokości jezdni 5,50m, szerokość pasa ruchu 2,75 m, b) szerokość pobocza obustronnego za chodnikiem i jezdnią 2x0,75 m, c) zjazdy: 4 sztuk. 4) Budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej014KDW, 019KDW, kategoria ruchu KR-1, obciążenie 100kN/oś długości łącznej 91,26 m: a) przekrój daszkowy 2%, szerokości jezdni 4,00m, szerokość pasa ruchu 2,00 m, b) szerokość pobocza obustronnego 2x0,75 m. 5) Budowa miejsc postojowych (6,00 m x 16,00m - 5 sztuk i 10,00m x 16,00 - 1 sztuka) 6) Budowa kanalizacji deszczowej z kielichowych, dwuściennych o spiralnej budowie, obustronnie gładkich o sztywności obwodowej SN-8 (8,0 kN/m/2), długość kanalizacji deszczowej 486,41 m a) ? 450 mm L= 22,90 m b) ? 400 mm L=132,47 m c) ? 300 mm L=313,84 m d) ? 250 mm L= 17,20 m e) przykanaliki łącznie - szt. 31 f) wpusty deszczowe prefabrykowane- szt. 31 g) studnie prefabrykowane kinetowe centryczne - szt. 17 h) studnia żelbetowa na kanale ? 600 - szt. 1 7) Oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy - linia nn 0.4 kV na słupach stalowych S-70 (razem 24 sztuk) wraz wysięgnikiem i oprawami o mocy 42W

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45230000-8,45233000-9,45233100-0,45231300-8,45316100-6,45315600-4,45231400-9

Dokument nr: 595391-N-2019, WIR.271.17.2019.JC

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-22, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej budowę lub przebudowę jednej drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z uzbrojeniem tj. oświetleniem i odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) zrealizowaną jako jedno zadanie o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł. Przez budowę, należy rozumieć odpowiednio budowę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy w branży drogowej posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. b) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji sanitarnych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym, c) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.