Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
Tel.: +48 846982380
zp@miasto.hrubieszow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2020-31.12.2021.

Numer referencyjny: WGK.271.16.2019.JC
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla potrzeb podmiotów wymienionych poniżej oraz ich jednostek organizacyjnych:

1. Gmina Miejska Hrubieszów, ul. mjr. Dobrzańskiego Hubala 1, 22-500 Hrubieszów, POLSKA.

2. Powiat Hrubieszowski, ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, POLSKA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty email: zp@miasto.hrubieszow.pl

Skrzynka ePUAP Zamawiającego: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/%20/5ygqup835c

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Hrubieszowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie 1.1.2020-31.12.2021 wynosi 8 918,236 MWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru energii elektrycznej oraz wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz punktów poboru energii elektrycznej objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa Ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 9 i 10 SIWZ.

CPV: 09300000

Dokument nr: 470942-2019, WGK.271.16.2019.JC

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta w Hrubieszowie, ul. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów (sala konferencyjna), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Hrubieszowski

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego ,,Hubala" 1
Hrubieszów
22-500
Polska
Osoba do kontaktów: Cieślak Jolanta, Grzymała Piotr
Tel.: +48 846982380
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
Kod NUTS: PL812

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.