Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178721079
tbalchan@ur.edu.pl
https://ur.ezamawiajacy.pl/pn/ur/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Numer referencyjny: ZP/UR/181/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

,,Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przez okres 2 lat (od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.).

Przedmiot zamówienia precyzuje:

-- załącznik nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia),

-- załącznik nr 1b do SIWZ (Zestawienie PPE).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo podkarpackie (Rzeszów, Iwonicz, Werynia)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przez okres 2 lat (od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.).

Przedmiot zamówienia precyzuje:

-- załącznik nr 1a do Siwz (Opis przedmiotu zamówienia)

-- załącznik nr 1b do Siwz (Zestawienie PPE)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie sprzedaży o nie więcej niż 20 % ilości zamówienia podstawowego. Ilość energii w zakresie prawa opcji wynosi maksymalnie do 2 956,26 MWh.

Ceny jednostkowe będą takie same dla zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Okoliczności, w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji:

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej.

W przypadku włączania nowych punktów poboru energii elektrycznej zmiany w ich ilości wynikać mogą np. ze zmiany właściwości technicznych punktu poboru, budowy nowych punktów poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dany punkt poboru energii elektrycznej.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 09000000

Dokument nr: 471001-2019, ZP/UR/181/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

Uniwersytet Rzeszowski, Dział Zamówień Publicznych

35-959 Rzeszów, ul. S. Pigonia 6 (budynek A4, pok. 13)

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ur.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo podkarpackie (Rzeszów, Iwonicz, Werynia)

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2020

Kontakt:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bałchan
Tel.: +48 178721079
E-mail: tbalchan@ur.edu.pl
Kod NUTS: PL8

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.