Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energa-Operator S.A
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Katarzyna.Kukulska2@energa.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 300 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją

Numer referencyjny: P/1/0101/2019
II.1.2)Główny kod CPV
31210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 380 sztuk rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją (zwane dalej przedmiotem zamówienia) spełniających warunki techniczne i jakościowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), do wszystkich Oddziałów Energa-Operator SA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Kod NUTS: PL426
Kod NUTS: PL923
Kod NUTS: PL416
Kod NUTS: PL622
Kod NUTS: PL613
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 380 sztuk rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem i telesygnalizacją (zwane dalej przedmiotem zamówienia) spełniających warunki techniczne i jakościowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna), do wszystkich Oddziałów Energa-Operator SA.

2. Rozłączniki napowietrzne SN w obudowie zamkniętej oraz zespoły telesygnalizacji i telesterowania mają być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

3. Wszystkie rozłączniki objęte dostawą oferowane przez Wykonawcę mają pochodzić od jednego, tego samego producenta wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i mają być tego samego typu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli źródła pochodzenia (producenta).

4. Telesterowanie do rozłączników objętych dostawą oferowane przez Wykonawcę ma pochodzić od jednego, tego samego producenta wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i ma być tego samego typu.

5. Zamawiający wymaga by udział przedmiotu zamówienia pochodzącego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, był na poziomie nie niższym niż 50 %, pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (w tym wszystkich, opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ urządzeń stanowiących elementy składowe przedmiotu zamówienia) nie może być krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego

7. Dostaw przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dokonywał transportem na własny koszt, do wskazanych przez Zamawiającego magazynów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy. Dokładne ilości, terminy oraz miejsca dostaw będą każdorazowo wskazane w zamówieniu realizacyjnym. Przyjęcie zamówienia realizacyjnego będzie potwierdzane przez Wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie będzie przesyłane przez Wykonawcę w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie (załącznik nr 3 do umowy - wykaz osób upoważnionych do koordynowania realizacji umowy i przekazywania Wykonawcy zamówień).

8. Zamawiający wymaga dostaw zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy. Przed zawarciem umowy, Zamawiający może dokonać weryfikacji harmonogramu dostaw, przy założeniu, że zmiany wolumenu poszczególnych partii nie będą się różniły od pierwotnego harmonogramu o więcej niż 30 % przy zachowaniu dostaw miesięcznych. Termin realizacji pierwszej dostawy nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy i nie nastąpi wcześniej niż data pierwszej dostawy wynikająca z pierwotnego harmonogramu dostaw.

9. Na etapie poszczególnych odbiorów Zamawiający wymaga badań i protokołów, których szczegółowy wykaz zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.01.04.01-00-0012/17 - Zadanie 1 ,,1.1 Zakup rozłączników napowietrznych SN sterowanych z pomiarem".

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31210000

Dokument nr: 472724-2019, P/1/0101/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Energa-Operator SA w Gdańsku, ul. M. Reja 29, POLSKA, w pok. nr 233 lub 132 lub 314 lub 212

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2020

Kontakt:
Energa-Operator S.A.
583-000-11-90
ul. Marynarki Polskiej 130
Gdańsk
80-557
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kukulska
E-mail: Katarzyna.Kukulska2@energa.pl
Kod NUTS: PL634

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.