Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji...

Przedmiot:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta - etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
powiat: chełmski
tel. 825663277
azielinski@rejowiec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Lepiej żyć - kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny" - etap I przebudowa placów i chodników, rozbiórka obiektu i rozbudowa budynków gospodarczych
a) rewitalizacja (przebudowa) placu dworcowego w zakres, której wchodzi: - przebudowa nawierzchni placu dworcowego z kostki granitowej odzyskanej z rozbiórki - 1001,65m? ; - wykonanie pasów oddzielających nasadzenia z kostki granitowej - 32m?; - budowa przejścia do parkingu przez teren zielony z kostki granitowej - pow. 19 m?, - przebudowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm- pow. 116 m?, - montaż elementów małej architektury - kosze na śmieci, ławki, donice kwiatowe, - wykonanie nasadzeń i odbudowa trawników, - roboty towarzyszące w tym: roboty ziemne i karczowanie krzaków, roboty rozbiórkowe istniejących placów i chodników, ustawianie krawężników i obrzeży. b) przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w zakres, której wchodzi: - rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych i masy asfaltowej - budowa chodnika szerokości 1,1mb - 2,00 mb, z kostki brukowej 6 cm z obrzeżem lekkim na długości 521,02 mb, pow. chodnika 850m? ; - wykonanie zjazdu z szerokości 4,5m z kostki gr. 8cm, ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem pow. 7,75m?, - rozbiórka 227,5 mb ogrodzenia betonowego wzdłuż przebudowywanego chodnika przy ul. Fabrycznej, - wykonanie ogrodzenia panelowego wysokości 1,6m, szerokość przęseł 2,5m, na słupach 70x70 mm, wbetonowanych w grunt, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (rysunek nr 8), długość ogrodzenia - 145 mb. c) budowa chodnika przy ul. Cementowej, długości 460,4 mb i szer. 3m z kostki betonowej gr. 6 cm oraz kablowego oświetlenia ulicznego, w zakres której wchodzi: - wycinka drzew, zakrzaczeń i roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury, kolidującej z projektowanym chodnikiem, - ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni o łącznej gr. 34 cm, - ustawienie krawężników i obrzeży, - roboty wykończeniowe i porządkowe, d) budowa oświetlenia chodnika przy ul. Cementowej: - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, - budowa 15 szt. słupów oświetleniowych z oprawami, - budowa szafy oświetlenia ulicznego - SOU, e) wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej - obiekt nieużytkowany, parterowy, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym. Teren po rozbiórce należy uporządkować i oczyścić. Uwaga! Z zakresu rzeczowego robót rozbiórkowych (opisanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót) wyłącza się element pn. ,,rozbiórka fundamentów i ław fundamentowych" ponieważ na terenie po rozbiórce budynku należy wybudować parking. f) rozbudowa budynków gospodarczych A i B zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Budynek A o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość - 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość - bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m? z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm; Budynek B o wymiarach: długość - 35,8mb, szerokość - 5,53 m, wysokość 2,91 m z pustaka żużlowego z dachem płaskim pulpitowym rozbudować do wymiarów: długość - bez zmian, szerokość -10,80 m, wysokość 3,18 m, dach płaski do zachowania. W dobudowanym budynku wydzielić ściankami działowymi 12 szt. pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 13,43 m? z drzwiami jednoskrzydłowymi o wymiarach 80 x 200 cm Uwaga! Dla budynków gospodarczych A i B: 1) w stanie istniejącym i po rozbudowie nie przewiduje się instalacji elektrycznych. 2) Istniejące 4 szt. wolnostojących tymczasowych budynków gospodarczych, pozostających w kolizji z projektowaną rozbudową, zostaną rozebrane przez dotychczasowych użytkowników 3) Zamawiający wprowadza odstępstwa od zapisów dokumentacji projektowej i przedmiaru robót dla budynków A i B dotyczące rodzaju zastosowanych do budowy materiałów budowlanych: -dz.5 poz.17-ścianki działowe z bloczków belitowych gr. 12 cm -dz. 9 - należy wykonać posadzki betonowe gr. 8 cm g) budowa parkingu nr 1 (w miejsce wyburzonego budynku) o pojemności 23 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0m x 2,4m, i 2 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0m x 3,6m. Zakres robót obejmuje: - wykonanie jezdni manewrowej dł. 38,2 mb i szer. 5,0m - ustawienie krawężników 15x30x100cm - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm - wykonanie chodnika obustronnego szer. 1,5m - 3,5m ograniczonego obrzeżem lekkim 6x20x100cm - wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Robotniczej z kostki betonowej 6 cm, szer. 2,5m, na odcinku przylegającym do parkingu. PODSUMOWANIE ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM: 2.2.a) Przebudowa nawierzchni placu dworcowego - Pow. 1001,65 m2; Wykonanie pasów oddzielających nasadzenia z kostki granitowej - Pow. 32 m2; Budowa przejścia do parkingu z kostki granitowej - Pow. 19 m2; POWIERZCHNIA RAZEM - 1168,65 m2; Wykonanie elementów małej architektury: Ławki - 8 szt. Kosze na śmieci - 3 szt. Donice - 9 szt. 2.2.b) Budowa chodnika - Pow. 850 m2; Wykonanie zjazdu - Pow. 7,75 m2; POWIERZCHNIA RAZEM - 857,5 m2; Rozbiórka ogrodzenia: Długość - 227,5 mb; Budowa ogrodzenia panelowego: Długość - 145 mb 2.2.c) Budowa chodnika - Pow. 1335,45 m2 2.2.d) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: Długość - 439 mb, Ilość słupów - 15 szt. Uwaga! Zamawiający wprowadza odstępstwo, tj. nie wymaga wykonania podświetlenia od środka niezależnym źródłem światła słupów oświetleniowych 2.2.e) Wyburzenie budynku nr 2 przy ul. Robotniczej: Pow. zabudowy - 473,52 m2, Kubatura - 1555,80 m3 Uwaga! Budynek nr 2 jest obiektem parterowym, nieużytkowanym, bez instalacji wewnętrznych. 2.2.f) Rozbudowa budynków gospodarczych A i B: Pow. zabudowy budynku A - 386,47 m2, Kubatura budynku A - 1093,71 m3, Pow. zabudowy budynku B - 386,47 m2, Kubatura budynku B - 1093,71 m3 Uwaga! Zamawiający wprowadza odstępstwo od zapisów projektu budowlanego w zakresie rodzaju zastosowanych do budowy materiałów budowlanych, tj. ścianki działowe z bloczków belitowych gr. 12 cm, wykonanie posadzek betonowych gr. 8 cm. 2.2.g) Budowa parkingu nr 1 w miejscu wyburzonego budynku z pozycji 2.2.e) Pow. - 726,13 m2

CPV: 45000000-7,45111300-1,45342000-6,45233222-1,45233200-1,77310000-6,45311100-1,45316110-9,45100000-8,45111000-8,45200000-9

Dokument nr: 606595-N-2019, RG.042.1.2.2018.RPO.13.4

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Miasto Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na wykonaniu zagospodarowania terenu i obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej lub płyt betonowych lub z płyt chodnikowych o powierzchni 1000 m2 oraz elementy małej architektury o wartości minimum 200.000 zł brutto, - co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie1 lub przebudowie2 budynków o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. Uwaga: Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót i ich wartość, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: - min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Uwaga: 1) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). 2) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.