Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
3964z ostatnich 7 dni
16001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel.: +48 583553333, Faks: +48 586217231
zam_pub@umgdy.gov.pl
https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część I"

Numer referencyjny: ZP.371.46.2019.ASz
II.1.2)Główny kod CPV
71541000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla potrzeb realizacji projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

2. Celem niniejszego zamówienia jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i efektywnego nadzoru nad realizacją robót budowlanych (zwanych dalej ,,Inwestycją") w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część 1".

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:

1) pełnieniu funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, o których mowa w dokumentacji postępowania;

2) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie kontraktem;

3) wykonywaniu prac projektowych na wezwanie Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71541000
71520000
71248000
71247000
71244000
71311000
71311100
71317000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla potrzeb realizacji projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"

2. Celem niniejszego zamówienia jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i efektywnego nadzoru nad realizacją robót budowlanych (zwanych dalej ,,Inwestycją") w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część 1"

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na:

1) pełnieniu funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC, o których mowa w dalszej części niniejszego rozdziału;

2) pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie kontraktem;

3) wykonywaniu prac projektowych na wezwanie Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie;

-- dla Inwestycji realizowanej w ramach projektu pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

4. Do obowiązków inżyniera należeć będzie wykonanie w sposób kompleksowy czynności przypisanych inżynierowi w SIWZ, w tym w szczególności w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (w tym w załącznikach do umowy) oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, i wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

5. Szczegółowy zakres obowiązków inżyniera kontraktu zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumentacja projektowa dla Inwestycji wraz z decyzjami i uzgodnieniami zamieszczona jest na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565 w zakładce ,,Dokumentacja postępowania" oraz na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni pod adresem: https://www.umgdy.gov.pl w zakładce ,,Kanał Żeglugowy".

6. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji planowane jest w IV kwartale 2019 r.

7. Roboty budowlane nadzorowane przez inżyniera realizowane będą zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC: ,,Warunki kontraktowe dla budowy dla robo?t inz?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaja?cego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 2008)" (obowia?zuje tekst w je?zyku polskim), zmienione tres?cia? warunko?w szczego?lnych (dalej zwanymi ,,Warunkami kontraktowymi FIDIC"), zmienione treścią warunków szczególnych uzupełnionych o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Podwykonawcy

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy/om, Zamawiający wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. polegających na powtórzeniu podobnych usług do zakresu przedmiotu zamówienia. Zamówienia w powyższym zakresie mogą zostać udzielone w przypadku uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamówienia podstawowego, w szczególności w przypadku wydłużenia terminu realizacji Inwestycji. Wysokość wynagrodzenia w powyższym zakresie zostanie ustalona na zasadach analogicznych do zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, w oparciu o ceny określone w ofercie Wykonawcy.

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w §2 ust. 1 umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę określają postanowienia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika personelu inżyniera - inżyniera rezydenta - IR / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych nr 1 - INH / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru robót w branży mostowej - INM / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1) rozpoczęcie realizacji umowy i świadczenia usług: dzień zawarcia umowy;

2) zakończenie realizacji umowy: 44 (czterdzieści cztery) miesiące od zawarcia umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (dziesięć procent) ceny podanej w ofercie.

CPV: 71541000

Dokument nr: 471818-2019, ZP.371.46.2019.ASz

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy SmartPZP.

2. Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu jest uzasadnione.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szwedowicz
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.