Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
115z dziś
3664z ostatnich 7 dni
14880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogrodzeń

Przedmiot:

Budowa ogrodzeń

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży
ul. Ciepła 17
15-471 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 664 2255, tel. 85 675 48 62;
rkalski@ptop.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na budowie ogrodzeń oraz budowie 3 odłowni dla zwierząt. Zamówienie podzielone zostało na dwie części.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I - Budowa ogrodzeń Ogrodzenie nr 1
1) Lokalizacja ogrodzenia: obręb Puchły gm. Narew działka nr 134/1, 136-143 (mapa poglądowa - załącznik nr 6 do OPZ).
2) Łączna długość ogrodzenia 1 025 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości ogrodzenia o 10%.
3) Sposób wykonania ogrodzenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1).
Ogrodzenie nr 2
1) Lokalizacja ogrodzenia: obręb Narew gm. Narew działka nr 1/1 (mapa poglądowa - załącznik nr 7 do OPZ).
2) Łączna długość ogrodzenia: 1 545 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości ogrodzenia o 10%.
3) Sposób wykonania ogrodzenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr
D-
Ogrodzenie nr 3
1) Lokalizacja ogrodzenia: obręb Trześcianka gm. Narew (mapa poglądowa -załącznik nr 8 do OPZ).
2) Łączna długość ogrodzenia: 2 940 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości ogrodzenia o 10%.
3) Sposób wykonania ogrodzenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1).
Część II - Budowa 3 odłowni dla zwierząt
1) Lokalizacja odłowni:
a) Odłownia dla koni (1 szt,): okolice wsi Ancuty;
b) Odłownia dia krów (2 szt.): okolice Narwi i Plosek.
2) Sposób wykonania odłowni zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 doSIWZ).

CPV: 45342000-6, 45340000-2

Dokument nr: WYPAS-16/2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 23 października 2019 r. o godzinie 11:10.

Składanie ofert:
XI. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23 października. 2019 r., do godziny 10:45 na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17,15-471 Białystok, W 7amkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania.
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok
z dopiskiem:
Oferta na: ,,Budowa ogrodzeń oraz budowa 3 odłowni dla zwierząt""
WYPAS-16/2019
Nie otwierać przed dniem: 23 października 2019 r. godz. 11:00
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz numer
telefonu

Wymagania:
3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
4. Ze względu na prowadzenie prac w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,,Dolina Górnej Narwi" (PLB200007) i obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja w Dolinie Górnej Narwi" (PLH200010) oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Narwi", roboty należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i migracji płazów, w sposób minimalizujący uciążliwość dla środowiska i chroniący istniejącą szatę roślinną.
II. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do konsultowania z Zamawiającym prac związanych z realizacją Zamówienia oraz do prowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określa wzór umowy - załącznik nr 3 (Część I) i 3a (Część II) do Zapytania.
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.
5. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:
a) wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, OPZ i umowie,
b) instrukcjami stosowania i montażu wydanych przez producentów urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji robót.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzjelenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.

Uwagi:
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej ,,Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: ,,Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:
,,Budowa ogrodzeń oraz budowa 3 odłowni dla zwierząt"
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontakt:
sekretariat@ptop.org.pl
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej na e-mailem: rkalski@ptop.org.pl.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Roman Kalski, telefon: 85 664 2255.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.