Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
3964z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych

Przedmiot:

Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 (12) 62 84 130, faks +48 (12) 42 32 153
ukaszyk@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych płynących na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ciekach naturalnych płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu. Postępowanie przetargowe podzielone jest na 2 części: Część 1 Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Złatna w km 3+000 - 3 +050 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zasypaniu wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Złatna na długości 50 mb, obejmujące wykonanie: o wykopu mechanicznego w gr. kat. IV z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb i z wbudowaniem w wyrwę, o narzutu kamiennego, o zasypu mechanicznego za narzutem kamiennym, o plantowaniu terenu, o plantowaniu ręcznym skarpy Część 2 Remont murów oporowych i budowli siatkowo - kamiennych na potoku Rokitnik w km 0+150 - 0+250 w m. Milówka, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu murów oporowych i budowli siatkowo - kamiennych na potoku Rokitnik, obejmujące wykonanie: o wykopu mechanicznego w gr. kat. III z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb i z wbudowaniem, o narzutu kamiennego, o opaski betonowej

Część nr: 1 Nazwa: Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Złatna w km 3+000 - 3 +050 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zasypaniu wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Złatna na długości 50 mb, obejmujące wykonanie: o wykopu mechanicznego w gr. kat. IV z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb i z wbudowaniem w wyrwę, o narzutu kamiennego, o zasypu mechanicznego za narzutem kamiennym, o plantowaniu terenu, o plantowaniu ręcznym skarpy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1, 45110000-1, 45246400-7, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C - cena 60,00
T -termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zastrzega, iż określony powyżej termin realizacji zamówienia jest najdłuższym możliwym terminem. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.

Część nr: 2 Nazwa: Remont murów oporowych i budowli siatkowo - kamiennych na potoku Rokitnik w km 0+150 - 0+250 w m. Milówka, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu murów oporowych i budowli siatkowo - kamiennych na potoku Rokitnik, obejmujące wykonanie: o wykopu mechanicznego w gr. kat. III z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb i z wbudowaniem, o narzutu kamiennego, o opaski betonowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1, 45110000-1, 45246400-7, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
C - cena 60,00
T -termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zastrzega, iż określony powyżej termin realizacji zamówienia jest najdłuższym możliwym terminem. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny

CPV: 45240000-1,45110000-1,45246400-7,45100000-8

Dokument nr: 607093-N-2019, 1596/ZZZ/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, dziennik podawczy

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną na potokach górskich zawierającą w swoim zakresie wykonanie narzutu kamiennego luzem w ilości minimum 200 m3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagania ogólne: 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dla danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert dla danej części zamówienia lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 3) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 4) W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedna część zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w jednej kopercie. W takim przypadku Wykonawca załącza w jednej kopercie osobno wypełniony załącznik nr 2 - Formularz oferty, odrębnie dla każdej części zamówienia. 5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 7) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w formie pisemnej. 8) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 7, należy składać w formie pisemnej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 10) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 11) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 12) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 13) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019., poz. 1010), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: ,,DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1986, ze zm.). 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy - zgodny z treścią Załącznika Nr 9a i/lub 9b do SIWZ, 3) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu - o ile dotyczy 5) Pełnomocnictwo - o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: ,,Oferta na przetarg nieograniczony nr 1596/ZZZ/2019 na: ,,Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych płynących na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu". 5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
C - cena 60,00
T - termin realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.