Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
3964z ostatnich 7 dni
16001z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17
80-282 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 52 47 500, faks 585 247 520
dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 32.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu oddziałów 19 C/2, D przystosowując pawilon 19 do przepisów Ministra Zdrowia
Przedmiotem zamówienia jest; 1) wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji wykonawczej remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziałach 19 C/2, D, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano - wykonawcza oraz wykonanie aranżacji wnętrz z wyposażeniem technologiczno - meblowym; b) dokumentacja powykonawcza. 2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno - użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 11 w zakresie oddziałów 19 C/2, 19 D - Załączniki SP07 poziom C2, poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego. c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1). 3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 4) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2019 r należy wykonać i rozliczyć / część I /: 4)1) pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację budowlano - wykonawczą remontu pomieszczeń pawilonu 19 mieszczących się w oddziale 19 C/2, na którą to dokumentację składa się: a) dokumentacja budowlano - wykonawcza b) dokumentacja powykonawczą oddziału 19 C/2 4)2) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w: a) Programie Funkcjonalno - użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych w pawilonie nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie oddziału 19 C/2. - Załącznik SPO7 poziom C2, b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik nr 9 (w wersji elektronicznej opisanej ,,Ad 1") c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1 i 4) 1). 4)3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w zakresie oddziału 19 C/2. 5) Z przedstawionego wyżej przedmiotu zamówienia w 2020 r należy wykonać i rozliczyć / część II / : 5)1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz oddziału 19D. 5)2) wykonanie dokumentacji powykonawczej oddziału 19D. 5)3) wykonanie robót budowlanych szczegółowo opisanych w a) Programie Funkcjonalno - użytkowym ( PFU) robót projektowo budowlanych do budynku nr 19 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku przy ul. Srebrniki 11 w zakresie Oddziału 19D - Załącznik SPZO7 poziom D b) wskazaniach i wytycznych Zamawiającego - Załącznik (w wersji elektronicznej opisanej ,,Ad 1") c) w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę pełnozakresową, pełnobranżową, kompletną dokumentację projektową, określoną w pkt 1); 5)1) 5)4) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ; Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy był zaoferowany przez Wykonawcę, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu końcowego bez uwag i usterek

CPV: 71000000-8,45210000-2,45310000-3,45320000-6,45330000-9,45400000-1,39711130-9,39713210-8,39330000-4,51120000-9,45421153-1

Dokument nr: 605914-N-2019, Adm 7/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wsp-bilikiewicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Siedziba Zamawiającego: ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk - pok. 4

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie - wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1. 900 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem jej wpłacenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie: a) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę - w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; b) złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i remoncie budynków o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł brutto oraz jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie i remoncie budynków w szpitalach o wartości 1 900 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie: a) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ b) załączonego do oferty wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; c) załączonych przez Wykonawcę dokumentów/dowodów potwierdzających, że co najmniej jedna robota polegająca na przebudowie i remoncie budynków o wartości jednostkowej nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł oraz jedna robota budowlana polegającą na przebudowie i remoncie budynków w szpitalach o wartości nie mniejszej niż 1 900 000,00 zł i, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami mogą być : - poświadczenie właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty zostały lub są nadal wykonywane , z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej.(Do dokumentu należy dołączyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia, o którym mowa powyżej). W zakresie zdolności zawodowej: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie bez ograniczeń o specjalności budowlanej, kierownikiem robót o specjalności elektrycznej oraz kierownikiem robót o specjalności instalacji sanitarnych, projektantami z uprawnieniami projektowymi. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie: a) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę - w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; b) złożonego przez Wykonawcę wykazu osób/osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich/jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich/nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ; c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, czyli w zakresie kierowania robotami budowlanymi, kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie o specjalności budowlanej, kierownik robót o specjalności elektrycznej oraz kierownik o specjalności instalacji sanitarnej, projektantami z uprawnieniami projektowymi. - w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 5 A do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 6 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.