Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych i ochrony...

Przedmiot:

Dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych i ochrony przeciwpożarowej

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Krośnice
ul. Kwiatowa 9
56-320 Krośnice
powiat: milicki
tel. 71 38 46 105, faks 71 38 46 105
dpskrosnice@wp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Krośnice
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku DPS Krośnice ul. Kwiatowa 2 do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych i ochrony przeciwpożarowej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: "Dostosowanie budynku DPS Krośnice ul. Kwiatowa 2 do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych i ochrony przeciwpożarowej" z podziałem na części: Część A - załącznik nr 11 i 11a: I. Wykonanie oddymiania klatek schodowych: 1. Instalacja oddymiania: a. Dostawa i montaż central oddymiania - szt. 2,0 b. Dostawa i montaż puszek PIP 2A z bezpiecznikami - szt. 5,0 c. Dostawa i montaż przycisków oddymiania - szt. 8,0 d. Dostawa i montaż przycisków przewietrzania - szt. 2,0 e. Dostawa i montaż optycznych czujek dymu i ciepła - szt. 8,0. 2. Przewody elektroenrgetyczne: a. Przewód YDY 2x1mm2 - m 20 b. Przewód YTDY 4x2x0,8 mm2 - m 50,00 c. Przewód HDGs 3x2,5 mm2 - m 80,00 d. Przewód YnTKSekw 1x2x0.8 mm2 - m 80,00 e. Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 mm2 PH90 - m 80,00 f. Przewód NHXH 3x2,5 mm2 E90 - m 200,00 3. Roboty budowlane: a. Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach i stropach - szt. 5,0 b. Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach i stropach - szt. 10,0 c. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych w miejscach uszkodzonych - m2 2,5 d. Wykucie bruzd dla przewodów - m 510,00 e. Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy wapienno-cementowej - m3 0,46 f. Zaprawianie bruzd do 50 mm szerokości - m 510,00 g. Wykonanie pasów tynku zwykłego o szer, do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi - m 510,00 4. Wywóz i utylizacja gruzu: a. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - m3 0,46 b. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km - m3 0,46 c. Opłata składowiskowa - m3 0,46 II. Przepusty instalacyjne w kotłowni: 1. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych ośrednicy większej niż 0,04 m. Wymagana klasa odporności ogniowej ma być nie niższa niż EI 60 lub REI 60. W tym celu należy zastosować w miejscu przejścia przez otwór w przegrodzie budowlanej np. klapę p/poż EIS 60 lub uszczelnienie z masy p/poż. - kpl. 1,00 III. Wymiana parkietu w jadalni na wykładzinę trudnozapalną z atestem p/poż: 1. Rozebranie posadzek z deszczułek (parkietu) - z ewentualnym kosztem wywozu i składowania - m2 205,12 2. Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie - m2 205,12 3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko - m2 205,12 4. Gruntowanie przygotowanego podłoża pod wykładziny - impregnowanie, wzmacnianie - m2 205,12 5. Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych - wykładzina trudnozapalna - m2 205,12 oraz wywinięcia - m2 5,84 IV. Wymiana parkietu w czytelni I piętro na płytki ceramiczne: 1. Rozebranie posadzek z deszczułek (parkietu) - z ewentualnym kosztem wywozu i składowania - m2 66,84 2. Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie - m2 66,84 3. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko - m2 66,84 4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - m2 66,84 5. Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x30 - m2 66,84 6. Cokoliki przyścienne o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej - m 40,88. V. Część mieszkaniowa wraz z główną klatką schodową i klatką schodową boczną: 1. Rozebranie okładziny ściennej drewnianej - z ewentualnym kosztem wywozu i składowania - m2 265,66 2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - m2 294,72 3. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - m2 134,15 4. Dwukrotne malowanie farbami emusyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - m2 428,87 5. Roboty odtworzeniowe po wykonaniu robót instalacyjnych - kpl. 1,00 VI. Stołówka i hol: 1. Rozebranie okładziny ściennej drewnianej - z ewentualnym kosztem wywozu i składowania - m2 293,14 2. Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - m3 0,26 3. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 15 km + koszt składowania - m3 0,26 4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i malowanie - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm (słupy) - m2 6,39 5. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - m2 2,34 6. Okładziny słupów prostokątnych z płytek gresowych na zaprawie klejowej; płytki o wymiarach 30x60 - m2 2,34 7. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - m2 290,79 8. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - m2 205,12 9. Dwukrotne malowanie farbami emusyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - m2 495,91 10. Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5 m2 - m2 1,80 Część B - załącznik nr 12: I. Rolety okienne przeciwpożarowe: 1. Montaż rolet zewnętrznych - rolety zewnętrzne rolowane EI 60, z zamkiem topikowym, zwalnianym w temperaturze około 720C, powodującym opadanie grawitacyjne płaszcza rolety i zabezpieczenie okna - szt. 9/m2 20,87

CPV: 45000000-7,45100000-8,45210000-2,45400000-1,45421000-4,45223821-7,45310000-3

Dokument nr: 607781-N-2019, DPS/AG-230/11/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dpskrosnice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, Pod rygorem nieważności w formie pisemnej składane ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą posłańca.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej ul. Kwiatowa 9a, 56-320 Krośnice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-16
2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: Osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Informacje dodatkowe Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości niezbędnej do wykonania zamówienia (kosztorys ofertowy).
Informacje dodatkowe załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane przy/w budynkach, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 400 000,00 zł. brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. w celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP d. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2016 poz. 716). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, których mowa w pkt 1 ppkt a,b, c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 2.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia d. czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w 7A pkt 1 SIWZ i sekcji III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub stosowne oświadczenie. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku opisanego w 7A pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty b. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w 7A pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku opisanego w 7A pkt 2 SIWZ Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
dodatkowa gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.