Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
4769z ostatnich 7 dni
17168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Górze
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
powiat: górowski
693-18-43-689, tel. 655432346,
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1 .Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru budowlanego
2. Specyfikacja prac remontowych:
o Wyniesienie sprzętu i wyposażenia z magazynu,
o Demontaż boksów drewnianych i słupków metalowych w boksach,
o Rozbiórka poideł betonowych pod oknami,
o Wyrównanie istniejącej nawierzchni posadzki- zabetonowanie korytek ściekowych,
o Zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitu,
o Wymurowanie ścianki działowej z betonu komórkowego gr. 12 em,
o Wykonanie tynku cementowo wapiennego na ścianie projektowanej,
o Uzupełnienie starych tynków, wygładzenie powierzchni tynków gładzią gipsową,
o Osadzenie ościeżnicy metalowej w ścianie projektowanej, montaż skrzydła drzwiowego,
o Oczyszczenie, zagruntowanie i wyrównanie nawierzchni istniejącej posadzki betowej w
pomieszczeniu magazynu i korytarzu przylegającym do remontowanego magazynu, wykonanie
posadzki z terakoty wraz z cokolikiem przyściennym i osadzenie listew progowych,
o Wykonanie robót malarskich ścian i sufitu pomieszczenia magazynowego
o Zamontowanie dodatkowych grzejników w pomieszczeniu magazynu i na korytarzu wraz z zaworami
termostatycznymi z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. rurami miedzianymi
o Wykonanie instalacji elektrycznej,
o Wywiezienie gruzu i posprzątanie po wykonanych robotach
II. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokument nr: PIW.sęk.2600.60.2019

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godz. 10;00
2. Wybranie oferty nastąpi w dniu 11 października 2019 r. godz. 12:00
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do dnia zakończenia robót budowlanych i ich odbioru końcowego do dnia 15
grudnia 2019 r.

Wymagania:
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za
całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
V. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
5. Oferty proszę składać:
1) w formie pisemnej na adres Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Górze, ul. Poznańska 36,56-200 Góra lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gora@wroc.wiw.gov.pl ( format PDF)
VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, w
terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Matyla tel. 655432346

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.