Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. 1 Maja 8r
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 32 415 30 33 wew. 222
marcin.przybyla@wodociagiraciborskie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zakup energii elektrycznej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1 Maja 8, zwany dalej
Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na
zakup energii elektrycznej na 2020 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie polega na dostawie energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu na 2020 r. dla obiektów produkcji wody, sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Przewidywana do odbioru ilość energii elektrycznej
w okresie obowiązywania umowy wynosi 5051 MWh.
2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja S.A.
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w
ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 755), oraz
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 5
stanowiącym wzór umowy oraz załączniku nr 2 - Wykazie punktów poboru energii
elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Raciborzu wraz z
numerami PPE.
UWAGA!
Podana w ofercie Wykonawcy cena musi obejmować wszystkie koszty związane realizacją
zamówienia, z uwzględnieniem podatku akcyzowego i VAT.
4. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu
aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CPV: 09300000-2, 09310000-5, 65300000-6

Dokument nr: ZS/D.17/19/B

Otwarcie ofert: 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2019r. o godz. 9:00 w siedzibie
Zamawiającego, ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, sala konferencyjna w obecności
przedstawicieli Wykonawców, którzy zechcą wziąć udział w otwarciu ofert.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Raciborzu, przy ul. 1-go Maja 8, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 24.10.2019 do godz. 8.30
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8
Oferta w postępowaniu na
,,Zakup energii elektrycznej dla ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu
na 2020 r.
Nie otwierać przed dniem 24.10.2019r. godz. 9:00
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Umowa będzie obowiązywała w okresie od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości poniżej 443.000 Euro
zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych
obowiązującym w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu
6. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki oraz złożą wymagane
dokumenty.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty określone w pkt 7 niniejszej SIWZ metodą warunku granicznego -
spełnia/nie spełnia.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
5.1 Jej treść nie odpowiada treści niniejszej instrukcji dla wykonawców,
5.2 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5.3 Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
5.4 Zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
5.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
5.6 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty, Dostawcy zostaną zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4. Polisa OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 zł. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca
do oferty złożył pisemne zobowiązanie, że po wybraniu jego oferty niezwłocznie zawrze
wskazane powyżej ubezpieczenie.
5. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty.
6. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ, wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli
dotyczy);
Niniejsze oświadczenie należy złożyć do 3 dni roboczych od daty zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
8. Wykaz wykonanych zadań ( minimum 1 ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie - odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( tj. dostawa min.
4500 MWh/rok energii elektrycznej ), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, wraz z potwierdzeniem, że zadania te zostały wykonane należycie
i prawidłowo ukończone (referencje) - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
9. Parafowany na każdej stronie wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
10. Potwierdzenie wniesienia wadium.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Zamawiający wybiera dowolną dla siebie formę porozumiewania się z Wykonawcami,
w każdym opisanym w SIWZ przypadku.
3. Wykonawca może zwrócić się, w formie pisemnej, do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
Zamawiający udziela wyjaśnień nie później jak na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że prośba wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Zamawiający jednocześnie treść wyjaśnień udostępni na stronie bez podania źródła
zapytania.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców.
6. Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania
o numerze 6391894972.
10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia umowy
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 Pieniądzu - płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
2.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej jest
zawsze poręczeniem pieniężnym.
2.3 Gwarancjach bankowych.
2.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank BGŻ 59 2030 0045 1110 0000 0175 8720 z adnotacją:
Wadium na:
,,Zakup energii elektrycznej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu na 2020 r."
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, przy
czym, za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w kwocie, w jakiej zostało złożone.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem
z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego należy
dołączyć do oferty.
8. Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub inny dokument
stanowiący formę wadium musi zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie
wykluczona bez rozpatrywania.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
10.1 Upłynął termin związania ofertą,
10.2 Zawarto umowę w sprawie zamówienia,
10.3 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który:
11.1 wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.2 został wykluczony z postępowania.
11.3 oferta została odrzucona.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
12.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
12.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł (jeżeli jest wymagane)
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.3 Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z zapisami niniejszej SIWZ.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu (oryginał), mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału,
odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym
przez tłumacza przysięgłego.
9. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
10. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu i pokrywać się merytorycznie z załączonym wzorem.
11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
15. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej
SIWZ.
16. Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowne Pełnomocnictwo@ w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie
odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
17. W przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
14. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej
1. Definicję ceny należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. z Dz. U. 2019 poz.
178).
2. Wykonawcy powinni kalkulować koszty w oparciu o cenniki i taryfy ustalone zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z
2019 póz. 503).
3. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które poniesie
Wykonawca w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia
opisanym w pkt 3 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Cena oferty musi wynikać z tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym (załącznik nr 2)
przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego zapisanych w umowie i SIWZ.
5. Wszystkie ceny w formularzu ofertowo muszą być podane w złotych polskich cyfrowo
oraz być prawidłowo zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
6. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
7. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość zamówienia netto i brutto
z uwzględnieniem wartości podatku zgodnie z ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku
akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 póz. 864 z późniejszymi zmianami).
8. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy waloryzację wynagrodzenia związaną
z kosztami wzrostu opodatkowania.
9. Wszystkie ceny podane w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym i Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN.
17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie
po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa w pkt. 1. zostaną zamieszczone również na stronie
internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca
zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.
Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie
się od zawarcia umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać z sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1 Zostanie zawarta w formie pisemne,
1.2 Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli zapisy niniejszej SIWZ
nie stanowią inaczej,
1.3 Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej,
1.4 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie,
1.5 Jest zawarta na okres wskazany w SIWZ,
1.6 Jest nieważna w przedmiocie zamówienia wykraczającym poza zamówienie zawarte
w niniejszej SIWZ.
2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy
(załącznik nr 5) załączonym do niniejszej SIWZ.
3. Wzór umowy po upływie terminu do składania ofert, nie podlega zmianom i złożenie
oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą
korespondencyjną.
19. Postanowienie końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie pozostałe postanowienia
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
sprawy techniczne:
o Marcin Przybyła - tel. 32 415 3033 w. 252,
email:
marcin.przybyla@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach: 7;00 - 13;45
o Waldemar Krupa - tel. 32 415 30 33 wew. 222 email:
waldemar.krupa@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach: 7;00 - 13;45
sprawy proceduralne:
o Tatiana Pacharzyna - tel. 32 415 30 33 wew. 206,
email:
przetargi@wodociagiraciborskie.pl, w godzinach: 7;00-14;30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.