Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej na parterze...

Przedmiot:

Wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej na parterze budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
Aleja Generała Józefa Hallera 17
80-401 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Telefon: 58 341 25 93
sekretariat@medyk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej (terakota/gres drewnopodobny) na parterze budynku szkoły.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Rozebranie posadzki z klepki parkietowej z cokołami,
b) Wywóz klepki parkietowej,
c) Oczyszczenie podłoża z subitu z frezowaniem (lepik),
d) Wywóz do utylizacji podłoża z subitu z frezowaniem (lepik),
e) Położenie podłoża wyrównawczego pod terakotę
f) Położenie terakoty podłogowej z cokołami,
g) Wyniesienie i wniesienie mebli z i do pomieszczeń w których nastąpi wymiana podłóg.
3. Przedmiot umowy obejmuje również:
a) oderwanie listew przyściennych z drewna liściastego,
b) rozebranie posadzki z deszczułek,
c) usunięcie posadzek cementowych wraz z oczyszczeniem z subitu R=2,
d) oczyszczenie pomieszczenie z gruzu i deszczułek,
e) wywóz wraz z utylizacją (kontener na gruz),
f) samopoziomujące masy szpachlowe - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm,
g) samopoziomujące masy szpachlowe - dopłata za każdy 1,0 mm grubości łącznie więcej jak do 10 mm grubości,
h) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,
i) okładziny podłogowe z terakoty/gresu o fakturze drewnopodobnej,
j) cokoliki z gresu o wysokości 10 cm,
k) płytki z gresu gr. min. 10 mm , o twardości (wg skali Mohsa) nie mniejszej niż 5,5 i o wytrzymałości na zginanie - 40 Mpa, o nasiąkliwości 3%, 2 klasie ścieralności, antypoślizgowe,
l) płytki rektyfikowane, matowe, fuga 1,5 mm w kolorze dopasowanym do kolorystyki płytek,
m) zaprawa fugowa o wysokiej odporności na wilgoć i zabrudzenia mechaniczne,
n) kolorystyka, typ, rodzaj płytek uzgodnić na etapie realizacji z zamawiającym.
4. Powierzchnia podłogi:
a) Sekretariat - 17,40 m2
b) Gabinet dyrektora - 28,40 m2
c) Pom. adm. (1/12) - 13,00 m2
d) Pom. adm. (1/17) - 9,30 m2
e) Sala dydaktyczna 1/15 - 43,00 m2
Razem 111,10 m2.
5. Wybór koloru, typu terakoty podłogowej zostanie ustalony z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres przedmiotu zamówienia, który jest konieczny z punktu widzenia, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację przedmiotu zamówienia.
8. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie sfinalizowane dokonaniem odbioru końcowego, sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót oraz skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów odbiorowych.
9. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami resortowymi
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres przedmiotu zamówienia, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.
12. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację przedmiotu zamówienia.
13. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie sfinalizowane dokonaniem odbioru końcowego, sporządzeniem i podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru końcowego robót oraz skompletowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów odbiorowych. Pod pojęciem niezbędne dokumenty odbiorowe należy rozumieć, wszelkie oświadczenia i dokumenty które wynikają nie tylko z umowy, ale również z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami resortowymi
15. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) prace murarskie, tynkarskie
b) prace malarskie,
c) prace rozbiórkowe,
d) prace wykończeniowe,
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: ADM.221.2.2019

Otwarcie ofert: 4. Oferty zostaną otwarte w dniu 25.10.2019 r. o godz. 13:10 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Szkoły.
2. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2019 r. o godz. 13:00
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci bez ich otwierania, po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.12.2019 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu;
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający nie określa takich podstaw

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Podwykonawcy.
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokument, o których mowa w ust. 9 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 16 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest: pracownik Zespołu Pani Violetta Nasuta, e-mail: administracja@medyk.gda.pl.
2. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień do treści SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy przekazują skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@medyk.gda.pl , z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru Załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa.
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty.

9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić:
1) Nazwę i adres Wykonawcy,
2) Napis: ,,Oferta na wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej na parterze budynku szkoły. Nie otwierać przed dniem 25.10.2019 r. godz. 13:00".
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 11 powyżej,
z dopiskiem ,,Zmiana oferty".
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzegł - nie później niż w terminie składania ofert - że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia z Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być doliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, należy przewidzieć cały przebieg wykonania robót, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny
netto, wartości VAT oraz ceny brutto.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Cena nie będzie podlegała waloryzacji.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena - znaczenie 60%
Kryterium: skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia- znaczenie 40%

1. Kryterium: cena - znaczenie 60%

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

C min
X = x 60 pkt.
C O
gdzie:

X - wartość punktowa ocenianego kryterium
C min - najniższa cena ze złożonych ofert
Co - cena ocenianej oferty

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt w ramach niniejszego kryterium.

2. Kryterium: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - 40%

W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
Skrócenie o 7 dni - 40 pkt.
Skrócenie o mniej niż 7 dni - 0 pkt.

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola ,,skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia" Wykonawca otrzyma 0 punktów, a Zamawiający przyjmie termin wykonania na 20.12.2019 r.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt w ramach niniejszego kryterium.

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium ,,cena" oraz kryterium ,,Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia".

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
XX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ
i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień.
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. W celu skrócenia czasu przygotowania odpowiedzi na wnioski w zakresie postępowania Zamawiający prosi, aby Wykonawcy zwracając się do Zamawiającego wysyłali również treść wniosków w wersji elektronicznej edytowalnej na adres poczty elektronicznej sekretariat@medyk.gda.pl
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

XXI. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt. XIV powyżej.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp.

XXII. Termin zawarcia umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy Pzp.

XXIII. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmiany w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

Uwagi:
XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wymiana posadzki z klepki parkietowej na posadzkę z terakoty podłogowej na parterze budynku szkoły prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej ,,ustawa Pzp";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.