Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa
18-200 Wysokie Mazowieckie
powiat: wysokomazowiecki
tel. 862 752 417, faks 862 753 153
powiat@wysokomazowiecki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wysokie Mazowieckie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
1) Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie sprzętu we wskazanych pomieszczeniach ZSZ, a także (w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia ujętym w załączniku nr 1 do SIWZ) jego instalację i uruchomienie w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 3) Adres miejsca dostawy: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru

Część nr: 1 Nazwa: Urządzenia komputerowe i fotokopiujące
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres wykonania Części 1 zamówienia wchodzi dostawa następujących produktów: 1) Dostawa komputera PC - 23 szt. 2) Dostawa monitorów do komputerów PC - 23 szt. 3) Komputer przenośny laptop z oprogramowaniem - 1 szt. 4) Laptopy dla uczniów - 30 sztuk 5) Notebook - 1 szt. 6) Ultrabook - Laptop dla nauczyciela - 9 szt. 7) Kserokopiarka z portem RJ-45 - 1 szt. 8) Drukarka - 1 szt. 9) Kolorowa Drukarka sieciowa - atramentowa - 1 szt. 10) Kolorowa Laserowa Drukarka A3 / urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt. 11) Drukarka 3D - 1 szt. 12) Drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych - 8 szt. 13) Czytnik kodów kreskowych - 8 szt. 14) Skaner A4 - 2 szt. 15) Ploter - 1 szt. 16) Nośnik pamięci - 8 szt. 17) Pilot bezprzewodowy do prezentacji - 1 szt. 18) Programowalny przełącznik (Switch) - 1 szt. 19) Patch panel - 2 szt. 20) Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. 21) Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej - 1 szt. 22) Wisząca Szafa 19" - 1 szt. 23) Listwy zasilające - 15 szt. 24) Gniazdo podtynkowe - 22 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 30120000-6, 30121000-3, 30213300-8, 30213100-6, 30216110-0, 30216130-6, 30231300-0, 30232100-5, 30237000-9, 30237230-0, 30237280-5, 31224100-3, 31224800-0, 48822000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt fotograficzny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres wykonania Części 2 zamówienia wchodzi dostawa następujących produktów: 1) Aparat cyfrowy z kartą pamięci - 1 szt. 2) Elektryczny ekran projekcyjny - 3 szt. 3) Kamera sportowa - 1 szt. 4) Gimbal - 1 szt. 5) Projektor multimedialny - 5 szt. 6) Uchwyt sufitowy do projektora - 5 szt. 7) Kabel HDMI - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38650000-6, 38650000-6, 38651000-3, 38651600-9, 38652100-1, 38653400-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Sprzęt telewizyjny i telekomunikacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres wykonania Części 3 zamówienia wchodzi dostawa następujących produktów: 1) Telewizor 65" z uchwytem ściennym i kablem HDMI - 2 szt. 2) Telewizor 55" z uchwytem ściennym - 3 szt. 3) Odtwarzacz BLU-RAY - 2 szt. 4) Głośniki z uchwytami głośnikowymi i z zaciskami bocznymi - 3 szt.. 5) Zestaw mikrofonów z połączeniem bezprzewodowym - 2 szt. 6) Bezprzewodowy punkt dostępowy (AccessPoint) - 1 szt. 7) Router Wifi - 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32300000-6, 32342000-2, 32341000-5, 32413100-2, 32521000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Oprogramowanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres wykonania Części 4 zamówienia wchodzi dostawa następujących produktów: 1) Komercyjny pakiet graficzny 2x16 2) Oprogramowanie biurowe 2x15 3) Oprogramowanie biurowe 3x15 licencji 4) Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców, tworzenie kartotek zawierających dane kierowców i pracowników transportu z możliwością ich modyfikowania - 3 5) Oprogramowanie umożliwiające sporządzanie dokumentacji transportowej i rozliczanie usług logistycznych - 3 6) Oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową - kilka oddziałów, magazynów, użytkowników - 3 7) Program antywirusowy - dla 15 stanowisk 8) Serwerowy system operacyjny - 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 30000000-9

Dokument nr: 608463-N-2019, BI.272.9.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/przetastaro/przetastaro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, pokój nr 6 - kancelaria ogólna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-22, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, Zamawiający zażąda na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, złożenia wydrukowanych wyników testów w zakresie w jakim są one wymagane przez Opis Przedmiotu Zamówienia. Testy powinny zostać przeprowadzone na urządzeniu o wymaganej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) konfiguracji dotyczącej pamięci RAM, karty graficznej, dysku twardego, oprogramowania. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca powołał się na wyniki testów, opublikowane przez firmę Bapco na stronie http://www.bapco.com lub PassMark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , o ile parametry testowanego urządzenia wyspecyfikowane na ww. stronach odpowiadają wymaganej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) konfiguracji urządzenia dotyczącej w szczególności pamięci RAM, karty graficznej, dysku twardego, oprogramowania. W takim przypadku Wykonawca przedłoży wydruk z ww. strony, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów i konfiguracji urządzenia. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty/ofert częściowe w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W stosownych sytuacjach, wykonawca składa także wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.