Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla...

Przedmiot:

Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla technologii stacji

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767480677
kamila.przewoznik@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438346
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla technologii stacji
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup rur w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów" w następującym podziale:
A. Rurociągi zabezpieczone wewnątrz wykładziną trudnościeralną,
B. Rurociągi zabezpieczone wewnątrz innymi powłokami lub rurociągi kwasoodporne.
Szczegółowe wymagania techniczne i jakościowe określone są w dokumentacji projektowej, opracowanej przez BIPROMET S.A. w ramach zadania pn. "Opracowanie Projektu Wykonawczego dla budowy Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów (SSiZO)".
UWAGA:
Zamawiający udostępni dokumentację, na którą powołuje się w projekcie umowy wszystkim zainteresowanym Wykonawcom po uprzednim złożeniu Oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Zgłoszenia w celu otrzymania dokumentacji (dokumenty będą przekazywane za pośrednictwem SWZ), proszę wysyłać wraz ze zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ drogą elektroniczną w SWZ, oraz w formie papierowej na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej - Curie 54A, 59-301 Lubin (na kopercie należy wpisać: Postępowanie nr JGZH/FP/19/70156 Oświadczenie o zachowaniu poufności, skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Kamila Przewoźnik).
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp.)
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do SIWZ (załączyć skan, przesłać oryginał);
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ (załączyć skan, przesłać oryginał);
c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 7 do SIWZ (załączyć skan, przesłać oryginał);
d) Instrukcję płatniczą, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do SIWZ (załączyć skan);
e) Oświadczenie, że dostarczony produkt zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną dołączoną do postepowania (załączyć skan, przesłać oryginał);
f) Formularz cenowy obejmujący wszystkie przedmioty zamówienia - zgodnie z oznaczeniami zawartymi w zestawieniu materiałowym opracowanym przez BIPROMET S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 8a oraz 8b do SIWZ. Wartości przyjęte w przedmiotowych załącznikach muszą odpowiadać wartości oferty złożonej w SWZ;
g) Wstępny harmonogram dostaw z podziałem na poszczególne etapy, który w przypadku wybrania oferty Wykonawcy zostanie uszczegółowiony z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy. Harmonogram należy opracować w MS Project lub MS Excel;
3. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania informacji o rozstrzygniętym przetargu za pośrednictwem SWZ, Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt harmonogramu dostaw. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu.
4. Zamawiający wymaga udzielenia na sprzedane rury gwarancji jakości i rękojmi na okres 36 miesięcy z wyłączeniem elementów pokrytych wykładziną trudnościeralną, których okres gwarancji będzie wynikał z oceny oferty dokonanej na podstawie pkt VII SIWZ.
5. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
11. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia może również uzyskać dodatkowe informacje podczas spotkania technicznego w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.10.2019 r. o godzinie 12:00 (uczestnictwo w spotkaniu nie jest obowiązkowe).
Zgłoszenie (nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem spotkania), uczestnictwa w spotkaniu musi zawierać dane Wykonawcy, tj.: nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu - maksymalnie 3 osoby.
Powyższe informacje wraz ze zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ, oraz oświadczenie w formie papierowej na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, dopiskiem: Oświadczenie o zachowaniu poufności nr postępowania JGZH/FP/19/70156pn. ,,Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla technologii stacji" - Skierować do Wydziału Zakupów Materiałów i Usług Pozostałych, Operator postępowania: Kamila Przewoźnik.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie - KRS, pełnomocnictwo itp.) Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
UWAGA!
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z faktu nieskorzystania przez niego
z udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.
Wskazane jest, aby na spotkanie Wykonawcy przybyli z własnymi środkami ochrony BHP tj. kask, okulary, fartuch.
12. Wymagany termin dostawy zamawianych rur dla technologii stacji:
- Etap 1 - 30.04.2020 r.
- Etap 2 - 30.04.2021 r.
13. Miejscem realizacji zamówienia jest:
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowicka 52, 59-220 Rudna
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ,,Żelazny Most"
14. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 18.10.2019 r. do godz. 12:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr JGZH/FP/19/70156, pn. ,,Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla technologii stacji" - Skierować do Departamentu Zakupów, Wydział Zakupów Materiałów i Usług Pozostałych, Operator postępowania: Kamila Przewoźnik, nie otwierać przed dniem 18.10.2019 r. godz. 12:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
15. Termin zadawania pytań: 5 dni roboczych przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań, które wpłyną po tym terminie bez odpowiedzi.
16. Termin udzielenia odpowiedzi: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
17. Wykonawcy w korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania powinni powoływać się za każdym razem na jego numer oraz osobę prowadzącą postępowanie (imię i nazwisko oraz Wydział).
18. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
19. Ocena ofert zostanie dokonana poprzez analizę wartości rozumianej jako suma punktów, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
21. Cena powinna być podana w walucie: PLN.
22. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów dla danej części postępowania i będzie spełniał wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
24. Wykonawca zobowiązany jest wnieść bez względu na ilość oferowanych części przedmiotu zamówienia wadium w kwocie:
40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100), lub
9 200,00 EUR (słownie: dziewięć tysięcy dwieście EUR 00/100),lub
10 150,00 USD (słownie: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt USD 00/100).
25. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Organizatora postępowania w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, nr konta:
- 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 dla wadiów w PLN,
- PL38 1030 1508 0000 0005 0022 8288 dla wadiów w EUR, SWIFT: CITIPLPX,
- PL88 1030 1508 0000 0005 0022 8261 dla wadiów w USD, SWIFT: CITIPLPX
W tytule płatności należy wpisać: JGBZ/JGHZ/FP/0000/70156/ Zakup urządzeń dla technologii Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów - Rury dla technologii stacji. W takim przypadku do oferty w SWZ należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (w formie zgodnej z zapisami OWZ). Wadium uznaje się za wniesione, z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, w terminie wskazanym jako dzień składania ofert.
26. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Grupa asortymentowa D3002 - Rury
Z010107 - Rury
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGZH/FP/19/70156

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438346

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-10-28 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-10-21 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=438346

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat
za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
f) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających doświadczenie w zakresie podobnych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych usług zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego - Załącznik nr 4a do SIWZ), wraz z załączonymi referencjami, stwierdzającymi ich należyte wykonanie(Zamawiający wymaga przedstawienie co najmniej trzech referencji). Zamawiający wymaga przedstawienia referencji obejmujących dostawę rurociągów z wykładziną trudnościeralna typu guma lub poliuretan przy zastosowaniu na instalacjach szlamowych.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Kamila
Nazwisko: Przewoźnik
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: kamila.przewoznik@kghm.com
Telefon: 767480677

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.