Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej

Przedmiot:

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów
powiat: strzyżowski
tel. 172 765 000, faks 017 2765000 w. 13
ip@strzyzow.un.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Strzyżów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Babicy. Zamówienie obejmuje w szczególności: Część I Zamówienia - Przebudowa budynku DPS w Babicy w celu dostosowania do zaleceń Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: roboty rozbiórkowe i demontażowe, uzupełnienie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i okładziny ścian, roboty malarskie, wykonanie posadzek, wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego schodów i elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, montaż okablowania i tras kablowych, montaż elementów systemu p.poż., pomiary i próby instalacji p.poż. Część II Zamówienia - Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku DPS w Babicy, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, posadzki, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wod. kan. i elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa budynku DPS w Babicy w celu dostosowania do zaleceń Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, uzupełnienie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i okładziny ścian, roboty malarskie, wykonanie posadzek, wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego schodów i elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, montaż okablowania i tras kablowych, montaż elementów systemu p.poż., pomiary i próby instalacji p.poż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45215210-2, 45300000-0, 45311000-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku DPS w Babicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, posadzki, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wod. kan. i elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ (Przedmiar robót).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45215210-2, 45300000-0, 45311000-0, 45332200-5, 45442100-8, 45430000-0, 45330000-9, 45320000-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45215210-2,45300000-0,45311000-0,45332200-5,45442100-8,45430000-0,45330000-9,45320000-6,45310000-3

Dokument nr: 608479-N-2019, ZP.272.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzyzowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej (papierowej)
Adres:
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: - Część I zamówienia - 1 000,00 zł. - Część II zamówienia - 1 000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.