Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace termoizolacyjne na obiektach

Przedmiot:

Prace termoizolacyjne na obiektach

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
734 401 659
beata.wawrzynek@tameh.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)
Nr postępowania: FL/BL/017/2019 Zadanie pn.:
Prace termoizolacyjne na obiektach, urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni
i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
SPECYFIKACJA
TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy Al. J. Piłsudskiego 92/102B,
Zakład Wytwarzania Blachownia ul. Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, zwana dalej
Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację
zadania pn.:
,,Prace termoizolacyjne na obiektach, urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni
i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"
na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Prace termoizolacyjne na obiektach, urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu" wg załączonej ,,Specyfikacji Technicznej" stanowiącej załącznik nr 1.
1.2Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we ,,Wzorze umowy" stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Dokument nr: FL/BL/017/2019

Otwarcie ofert: 12. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w sposób określony w Specyfikacji do dnia 29.10.2019 r. do godz. 12.00 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, na I piętrze, pokój nr 102, od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 do godz. 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:
W razie potrzeby wjazd na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą do telefonicznego bądź elektronicznego zapowiedzenia się w Departamencie Logistyki i przekazaniu na adres: beata.wawrzynek@tameh.pl lub karolina.kopa@tameh.pl następujących danych:
o data wjazdu na teren ZW Nowa,
o imię i nazwisko osoby/osób wjeżdżających,
o nr dowodu osobistego,
o marka i nr rejestracyjny samochodu,
o cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek, znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu dowodu osobistego.

Wymagania:
2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
2.1 Wypełniony ,,Formularz ofertowy" wg wzoru w załączniku nr 2 wraz ze szczegółową wyceną wg tabeli umieszczonej w załączniku nr 1 pn.: ,, Specyfikacja techniczna".
2.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji.
2.3 Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
2.4 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Przygotowanie oferty:
2.5 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
2.6 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
2.7 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.9 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Każda strona oferty oraz jej załączników winna być przez te osoby zaparafowana. Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
2.10 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem" i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2.12 Oferta musi być na trwale złączona (tzn. nie zawiera luźnych kartek) i wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane kolejnymi numerami.
2.13 Oferta musi być sporządzona w 2 egzemplarzach: oryginał oferty w wersji papierowej i kopia w wersji elektronicznej w formacie PDF (NP. płyta CD, itp.).
2.14 Wypełniony załącznik nr 2 (Formularz ofertowy), załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) oraz kopie oferty w wersji elektronicznej należy dodatkowo umieścić w osobnej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem FL/BL/017/2019-Qferta handlowa.
2.15 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił obie wersje oferty w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć:
,,Oferta na realizację zadania:
,,Prace termoizolacyjne na obiektach, urządzeniach i instalacjach kotłowni, maszynowni
i gospodarki wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu"
Nr sprawy: FL/BL017/2019 Nie otwierać przed: 29.10.2019 r. godz. 12 Sprawę prowadzi Beata Wawrzynek"
2.16 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2.17 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2.18 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi spełniać następujące wymagania:
W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum musi przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 4.1. Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem konsorcjum).
W przypadku warunków wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły.
Do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, z której będzie wynikać solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę", w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

Uwagi:
10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić w obecności pracowników Zamawiającego, w dniu 21.10.2019 r. o godz. 10.00. Zainteresowany Wykonawca powinien uprzednio zgłosić swój udział w wizji lokalnej kontaktując się w tym celu telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego tj. Panem Roman Szuster tel.: 734 401 658 Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.
Wytyczne dotyczące Wizji lokalnej:
o Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt.
o Zamawiający nie będzie ubezpieczał przedstawicieli Wykonawcy od jakichkolwiek wypadków, strat i szkód poniesionych przez Wykonawcę w następstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonać ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami i przepisami.
o Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Zamawiającego.
o Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności na terenie Zamawiającego.
o Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.
10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 3 dni przed złożeniem ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w Wizji lokalnej lub umieści na stronie internetowej http://www.tameh.pl/przetarqi/ w tabeli pod Nr postępowania w przedmiocie ogłoszenia, bez ujawniania źródła zapytania.
10.3 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.tameh.pl/przetarqi/ w tabeli pod Nr postępowania w przedmiocie ogłoszenia i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem i treścią zmiany lub uzupełnienia Specyfikacji, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
- w sprawach organizacyjnych: Beata Wawrzynek
e-mail: beata.wawrzynek@tameh.pl - tel. 77/4839291 w godz. 7.00-13.00
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Stępień
e-mail: krzysztof.stepien@tameh.pl - tel.:734 401 659 w godz. 7.00-13.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.