Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wińsko
ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
powiat: wołowski
tel. 71 380 42 00, faks 713 898 366
sekretariat@winsko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wińsko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Boraszyce Małe i Węgrzce. 3) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku do SIWZ - Dokumentacja techniczna. 4) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu korytowania i profilowaniu dna koryta. 5) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochroną danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7) Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązuje się: a) opracować i uzyskać zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych, a następnie prowadzić roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, b) Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć miejsce realizacji inwestycji tablicami informacyjnymi, który opis znajduje się w załączniku nr 9 i 9a w dokumencie znajdującym się w poniższym linku: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-drog-samorzadow/15823,WZORY-ZALACZNIKOW
-DO-UMOWY-DLA-ZADAN-ZATWIERDZONYCH-DO
-DOFINANSOWANIA-nabor-marz.html c) zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem ścieków; d) zapewnić energię elektryczną i wodę dla potrzeb budowy; e) utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porządkować miejsce wykonywania prac budowlanych; f) prowadzić nadzór nad mieniem budowy; g) składować, wywozić i utylizować odpady; h) wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury; i) opracować dokumentację powykonawczą (2 egz.); j) przywrócić do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie budowy po zakończeniu prac; k) usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; l) uregulować roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach będących ich własnością. m) umożliwić wstęp na teren robót przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, n) uporządkować na swój koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, o) zawrzeć odpowiednie umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych; - szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; - roboty - od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie; - sprzęt transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia. 8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 9) Materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektowi budowlanemu. 10) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 11) Wszelkie informacje, w szczególności dane dotyczące zakresu prac budowlanych oraz opisu stanu istniejącego terenu inwestycji, udostępnione Wykonawcom w ramach SIWZ należy traktować informacyjnie jako materiał pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać wykonany przedmiot zamówienia. 12) Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego; 13) Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 14) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 15) Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu ofertowego kosztorysu uproszczonego lub kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH). 17) Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane roboty w wymiarze minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

CPV: 45233120-6,45100000-8,45110000-1,45200000-9,45230000-8,45233000-9

Dokument nr: 606919-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.winsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie związane z budową/rozbudową/przebudową/remontem drogi o nawierzchni asfaltowej o długości drogi co najmniej 500 m o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty wykonano należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) - załącznik nr 1 do SIWZ, - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.