Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa gazociągu . "

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa gazociągu . "

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713353356
zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
https://gazsystem.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dok. proj. dla zadania pn.: ,,Budowa gaz. DN500MOP 8,4 MPa Załęcze-Aleksandrowice w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wc"...

II.1.2)Główny kod CPV
71242000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa Załęcze - Aleksandrowice w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi

Numer postępowania: ZP/2019/10/0119/WRO

Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j.z późn. zm.).

2.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa Załęcze - Aleksandrowice w ramach budowy gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi

Numer postępowania: ZP/2019/10/0119/WRO

Inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554. t.j.z późn. zm.).

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-- 71242000-6

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

6. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy ,,lub równoważny" oraz muszą zostać opisane warunki tej równoważności (podanie parametrów charakterystycznych wymaganych dla spełnienia równoważności).

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej: https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

9. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy w zakresie opisanym w projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie, nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Warunkiem uruchamiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli dotyczącego realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 58
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy w zakresie opisanym w projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w umowie, nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Warunkiem uruchamiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia woli dotyczącego realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71242000

Dokument nr: 479968-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław Budynek F1, pokój 209.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gazsystem.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gazsystem.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
Wrocław
50-513
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kopcza
Tel.: +48 713353356
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Kod NUTS: PL

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.