Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
powiat: stalowowolski
tel. 158 454 328, faks 158 454 302
ug_inwest_radomysl@poczta.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radomyśl nad Sanem
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2020 r."
4. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2020 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosić będzie: 1 858 351 kWh (w taryfach W-1, W-2, W-3, W-4, W-5). 3. Podane zużycie gazu jest wartością szacunkową. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu wyszacowanej ilości gazu. Zakup mniejszej lub większej ilości nie spowoduje zmiany wysokości stawek w taryfach, nie może być również podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 4. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Zużywane paliwo gazowe przeznaczane jest na cele opałowe, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i przygotowanie posiłków. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wykaz i charakterystyka obiektów użyteczności publicznej Gminy Radomyśl nad Sanem wraz z szacunkowym zużyciem gazu w podziale na dotychczas obowiązujące taryfy- załącznik nr 4 do SIWZ 6. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 poz. 220 j.t.) i Kodeks Cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. 7. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Polskimi Normami. 8. Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy gazu dla: - Gmina Radomyśl nad Sanem, - Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chwałowicach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie - Zespół Szkół Radomyśl nad Sanem - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe zgodnie z art. 16 ust. 1 Pzp. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich podmiotów wskazanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz niżej wymienionych jednostek, które będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2020 r.": - Gmina Radomyśl nad Sanem, - Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chwałowicach - Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie - Zespół Szkół Radomyśl nad Sanem - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej - Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem 2. Wykonawca będzie dostarczał odpowiednie faktury VAT, wystawione na poszczególnych Płatników oddzielnie, przy czym na każej fakturze winien być wpisany zgodnie z centralizacją podatku VAT: Nabywca: Gmina Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duzy 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem NIP: 865-23-98-240 Odbiorca: Poszczególne jednostki organizacyjne oraz ich adresy. Wyjątek: Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach jest nabywcą oraz płatnikiem i faktura winna być adresowana: Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem, NIP: 865-22-19-088

CPV: 09123000-7,09120000-6,65200000-5

Dokument nr: 609121-N-2019, IN.271.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.radomysl.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złozyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem kuriera
Adres:
ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, o warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że ma zawarta umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług paliwa gazowego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwem gazowym na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, b) zawartą umowę lub oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty. 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5) wykaz podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy). 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji Wykonawcy na okres wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.