Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kraśnik
ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik
powiat: kraśnicki
tel. 818 251 540, faks 818 252 709
zp@krasnik.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych w Kraśniku
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych w Kraśniku" z podziałem na następujące części (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych): 1) część nr 1 zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi kategorii KDDG ul. Żytniej, polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, odwodnieniu drogi, budowie oświetlenia drogowego oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudowie, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w tym obsługa geodezyjna, mapy z projektem podziału nieruchomości), 2) część nr 2 zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Willowej, polegającej na wykonaniu jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniu drogi oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudowie, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w tym obsługa geodezyjna, mapy z projektem podziału nieruchomości),, 3) część nr 3 zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do łącznika z ul. Staffa polegającej na wykonaniu jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odwodnieniu drogi oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudową, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców. 2. Zakres każdej z części zamówienia obejmuje m.in.: 1) opracowanie koncepcji i uzgodnienie ich z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, 2) opracowanie dokumentacji projektowej dróg, kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, tzn. uzyskaniu pozwoleń na budowę, 3) uzyskanie warunków zarządców sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wszelkich decyzji i uzgodnień, 4) opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, 5) zakup map do celów projektowych, 6) złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę (lub o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonać wizji lokalnej z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu planowanej inwestycji, w tym wszelkich niezbędnych oględzin, 2) prowadzić bieżące konsultacje z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględniać zgłaszane przez nich uwagi lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielać uzasadnień swojego stanowiska. 4. W skład przedmiotowej dokumentacji wchodzą m.in.: 1) projekt budowlany - 5 egz., 2) projekty wykonawcze (do wszystkich branż) - po 5 egz. (dla każdej branży osobno), 3) projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. (jeżeli będzie wymagany), 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (do wszystkich branż) - po 2 egz., 5) przedmiar robót (do wszystkich branż) - po 2 egz., 6) kosztorys inwestorski (do wszystkich branż) - po 2 egz., 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy podanych powyżej i w formie elektronicznej zapisanej na nośniku USB (pendrive) - 1 egz. 6. Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) rysunki należy zapisać w formacie *.pdf i *.dwg, 2) opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy zapisać w formacie *.doc i *.pdf, 3) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy zapisać w formacie *.xls i *.pdf, 4) wszystkie dokumenty i rysunki w formacie *.pdf, należy zeskanować z podpisami, 5) dokumenty takie jak: uzgodnienia, decyzje, opinie, itp. należy zeskanować i zapisać w formacie *.pdf. oraz załączyć do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB (pendrive), 6) wersja elektroniczna nie może zawierać danych osobowych. 7. W ramach umowy należy wykonać wszelkie inne opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy zdobycie wszelkich informacji, które są konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 9. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy opracować między innymi zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 4) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 5) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 6) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. przede wszystkim zgodnie z: a) art. 29 ust. 1: ,,przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", b) art. 29 ust. 2: ,,przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję", c) art. 29 ust. 3: ,,przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" z propozycją takiego opisu Wykonawca każdorazowo wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody, d) art. 29 ust. 5 i 6: ,,opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku, gdy wymagania wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. e) art. 30 ust. 1, f) art. 30 ust. 4, g) art. 30 ust. 8. 7) innymi przepisami, w tym przepisami prawa Unii Europejskiej, 8) obowiązującymi normami, 9) niniejszą umową. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z treścią umowy, SIWZ, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 11. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana techniczne we wszystkich branżach i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja stanowi podstawę wykonania robót budowlanych oraz użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 12. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość wykonania przy jak najniższych kosztach celu obiektu. 13. Przedmiotem niniejszej umowy objęte jest również udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz dokonywanie zmian i uaktualnień dokumentacji projektowej, w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań, przy czym Wykonawcy za te czynności nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Czynności te będą wykonywane w terminach każdorazowo określanych przez Zamawiającego. 14. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zmian, uzupełnień oraz poprawek, wynikłych z niezgodności opracowania lub z błędów Wykonawcy. Wszelkie prace wynikłe z przyczyn, o których mowa powyżej, wykonane będą w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy. 15. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy na żądanie Zamawiającego, dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzysta go do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. 16. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co zostanie potwierdzone załączeniem do przekazywanej dokumentacji ważnych zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane

Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi kategorii KDDG ul. Żytniej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi kategorii KDDG ul. Żytniej, polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, odwodnieniu drogi, budowie oświetlenia drogowego oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudowie, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w tym obsługa geodezyjna, mapy z projektem podziału nieruchomości). Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Willowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Willowej, polegającej na wykonaniu jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniu drogi oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudowie, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w tym obsługa geodezyjna, mapy z projektem podziału nieruchomości). Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do łącznika z ul. Staffa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi kategorii KDDG ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do łącznika z ul. Staffa polegającej na wykonaniu jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odwodnieniu drogi oraz zabezpieczeniu sieci i urządzeń infrastruktury, ewentualnie ich przebudową, zgodnie z warunkami uzyskanymi od zarządców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71250000-5,71250000-5,79933000-3

Dokument nr: 609069-N-2019, BFiZP.271.1.40.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51#

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie kierowała pracami projektowymi związanymi z realizacją zamówienia. Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), potwierdzający dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie kierowała pracami związanymi z realizacją zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, 2) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o ile nie zawierają tych informacji dokumenty złożone wraz z ofertą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1)w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.3) ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 4) w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: 2019-11-19 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.