Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA ZAMOCOWAŃ GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW

Przedmiot:

MODERNIZACJA ZAMOCOWAŃ GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne
Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. +48 / 48 614 24 14, faks +48 / 48 614 35 16
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: 25 000, 00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., z siedzibą w Świerżach Górnych, ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego, dla którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych na:
,,MODERNIZACJA ZAMOCOWAŃ GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW BLOKU NR 1 W 2020R."

Dokument nr: KZP-PT.2113.2.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.10.2019 r. r. o godz. 10:30 w Budynku Pionu Zakupów sala nr 1.

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ nr KZP-PT.2113.2.2019, którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Budynek Pionu Zakupów pok. 112 w dni robocze w godzinach 08:00 ÷15:00 lub przesyłką pocztową na koszt odbiorcy, lub drogą elektroniczną.
2. Specyfikacja będzie udostępniona na podstawie pisemnych wniosków Wykonawców na adres jw. lub e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl.

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać na adres:
6.1. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, 26 - 900 Kozienice w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
? rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia Umowy,
? zakończenie realizacji Przedmiotu umowy: do 21.04.2020r.
? termin prac na obiekcie: od 13.01.2020r. do 18.03.2020r.:
a) postój bloku od 13.01.2020r. do 11.04.2020r.,
b) rozpoczęcie prac na obiekcie będzie możliwe po zakończeniu suchej konserwacji i studzeniu kotła oraz po zakończeniu mycia kotła,
c) studzenie kotła - przyjęto 7 dni po odstawieniu kotła,
d) wszystkie prace mechaniczne i izolacyjne (demontażowo-montażowe, tj. montaż, odblokowanie i regulacja zamocowań, montaż reperów,) na obiekcie muszą być zakończone do dnia 18.03.2020 r.

Wymagania:
4. Wymagane jest wadium w wysokości 25 000, 00 PLN.
5. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia muszą spełnić następujące warunki:
5.1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt 1.1. Załącznika nr 1 do Części I SWZ.
5.2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonych prac i czynności, jeśli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt 1.2. Załącznika nr 1 do Części I SWZ.
5.3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia:
5.3.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami wykonał co najmniej dwa zadania, polegające na wymianie, naprawie, remoncie, modernizacji zawieszeń rurociągów głównych łączących kocioł z turbiną (pary świeżej, wtórnej) wraz z wymianą izolacji rurociągów kotłów bloków energetycznych o mocy nie mniejszej niż 200 MWe za kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN brutto każda.
Zamawiający nie stawia wymogu przedstawienia referencji na określone prace jako wykonane w ramach jednej umowy. Dopuszczone jest wykonanie referencyjnego zakresu prac na określonych urządzeniach na podstawie kilku oddzielnych umów, które łącznie spełnią ww. warunek.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty (referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzające, że opisane prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zakresem.
5.3.2. Wykonawca i jego Podwykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia wymagane do prac na urządzeniach energetycznych oraz uprawnienia wymagane przepisami UDT w zakresie wykonywania robót na urządzeniach podległych UDT.
Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt 1.3.2. Załącznika nr 1 do Części I SWZ.
5.4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 5.4.1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł netto.
Wykonawca podpisując Formularz "Oferta" składa oświadczenie zgodnie z pkt 1.4. Załącznika nr 1 do Części I SWZ. UWAGA: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia.
7. Kryterium oceny ofert:

NAZWA KRYTERIUM WAGA (udział procentowy) (W)
Cena Ofertowa netto
90 %
Gwarancja ogólna na wykonane prace i urządzenia
10 %
8. Termin związania ofertą - 60 dni od daty otwarcia ofert.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest: Sprawy formalno-prawne
Paweł Tarczyński
tel. (48) 614 10 36
e-mail: pawel.tarczynski@enea.pl Sprawy merytoryczne
Henryk Pawliński
tel. (48) 614 12 32
e-mail: dariusz.zubrzycki@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.