Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konserwacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z przeglądami...

Przedmiot:

Wykonanie konserwacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z przeglądami okresowymi urządzeń

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel: 56-622-70-38, fax: 56-622-40-29
muzeum@muzeum.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie konserwacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
wraz z przeglądami okresowymi urządzeń
w budynkach należących do Muzeum Okręgowego w Toruniu
3. Przedmiot zamówienia:
I. KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z
PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI URZĄDZEŃ
1) Przedmiotem postępowania jest wykonywanie okresowych konserwacji instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych wraz z przeglądami okresowymi urządzeń zlokalizowanych w budynkach:
a) Ratusz Staromiejski:
o system wentylacji i klimatyzacji na II, III piętrze oraz poddaszu technicznym Ratusza,
o system wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych III piętro Ratusza,
o system wentylacji i klimatyzacji w ,,serwerowni",
o system wentylacji i klimatyzacji w Sali kinowej,
o system wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Konserwacji III piętro
Ratusza
są to odrębne systemy
b) Dom Mikołaja Kopernika - kompleks kamienic przy ul. Kopernika 15 i 17
o systemy wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Kopernika 17,
-systemy wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Kopernika 15,
o system wentylacji i klimatyzacji w szybie windy budynku przy ul. Kopernika 17,
o system nawiewu w piwnicy (Kopernika 15 i 17)
są to systemy odrębne
c) Muzeum Podróżników:
o system wentylacji i klimatyzacji na salach wystawowych,
d) budynek przy ul. Jakuba 20a:
o system wentylacji i klimatyzacji na poddaszu,
o system wentylacji i klimatyzacji w piwnicach.
Są to odrębne systemy
e) Dom Eskenów:
o System wentylacji na salach wystawowych.
f) Muzeum Toruńskiego Piernika:
o System wentylacji i klimatyzacji w piwnicy oraz na drugim piętrze oraz urządzenie w
kuchni warsztatowej na parterze, poza tym kurtyny powietrzne w budynku przy ul.
Strumykowej 4.
2) W każdym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 2 okresowych
przeglądów oraz prac konserwacyjnych w terminach ujętych we wzorze umowy nr 1.
3) Istnieje możliwość obejrzenia urządzeń, po uprzednim umówieniu terminu z kierownikiem Działu
Technicznego - Zbigniewem Robakiem.
II. ADMINISTROWANIE KONKTEM OPERATORA W CROUiSOP
1) Wykonawca, któremu powierzone zostanie wykonanie zamówienia, zobowiązany będzie do
pełnienia na rzecz Operatora funkcji administratora konta w Centralnym Rejestrze Operatorów
Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych i
chłodniczych użytkowanych przez Operatora
2) Do szczególnych obowiązków Administratora należy:
a) wypełnianie formularza rejestracyjnego w imieniu Operatora,
b) założenie karty urządzeń zgodnie Ustawą w terminie wymaganym w Ustawie,
c) regularne administrowanie kontem w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych
użytkowanych przez Operatora.
3) Warunki pełnienia funkcji Administratora określone zostały we wzorze umowy nr 2.
III. INTERWENCJE AWARYJNE
1) Przez interwencję awaryjną rozumiane są wszystkie działania Wykonawcy podejmowane
bezpośrednio po zgłoszeniu usterki, które mają na celu określenie przyczyny wystąpienia awarii,
zabezpieczenie systemu w przypadku uszkodzenia i zaistnienia zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzkiego lub przed dalszym uszkodzeniem systemu.
2) Naprawy awaryjne wykonywane będą zgodnie z warunkami ujętymi we wzorze umowy nr 1.
4. Informacje dodatkowe
1) Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta na czas określony - 3 lata, od dnia zawarcia
umowy.
2) Pozostałe warunki zamówienia oraz informacje dotyczące wymagań związanych z wykonywaniem
przeglądów zostały określone we wzorze umowy nr 1 oraz wzorze umowy nr 2.

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie Zamawiającego.
2) Otwarcie ofert ma charakter jawny.

Składanie ofert:
12) Oferty należy składać do dnia: 28.10.2019 r. do godz. 13:00
13) Ofertę sporządzoną zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia (Załącznik nr 1) należy
dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
a. Osobiście,
b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: muzeum@muzeum.torun.pl
c. Faksem, na numer: (056) 622-40-29.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta na czas określony - 3 lata, od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
5. Informacje dotyczące składania ofert:
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność
jej treści.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym pod rygorem nieważności.
4) W ofercie należy zawrzeć:
a. Nazwę i adres Wykonawcy,
b. NIP, REGON,
c. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym: cenę netto,
stawkę oraz kwotę podatku VAT oraz cenę brutto,
d. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia wraz kserokopią
zaświadczającą o posiadaniu przez nie uprawnień odpowiednich do wykonania
przedmiotu niniejszego zamówienia.
5) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy w
obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
6) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym
adresem Wykonawcy, Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres Muzeum
Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń oraz oznaczona następująco: oferta
przetargowa na wykonanie zadania ,,Wykonanie konserwacji instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnych wraz z przeglądami okresowymi urządzeń w budynkach należących do
Muzeum Okręgowego w Toruniu".
7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.
8) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby
podpisującej ofertę.
9) Zaleca się, aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
10) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
11) Ofertę w postępowaniu mogą złożyć tylko Ci Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie
umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie, a także dysponują sprzętem oraz wykwalifikowanym
personelem niezbędnym do profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego
postępowania.
14) W przypadku wyboru sposobu dostarczenia zawartego w pkt. b i c, Zamawiający wymaga
dostarczenia skanu oferty podpisanego przez osoby do tego upoważnione.
15) W ofercie należy zawrzeć:
a. Nazwę i adres Wykonawcy,
b. NIP, REGON
c. cenę obejmującą wykonanie zamówienia, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu
ofertowym.
16) Złożone oferty ważne są przez 30 dni liczonych od terminu otwarcia ofert.
17) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
18) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub
powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Zamawiającego na stronie: bip.muzeum.torun.pl w zakładce
<Zamówienia> oraz
przesiana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2) Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych,
którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację
Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do
podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.
3) Na wniosek Wykonawcy, który uprzednio złożył ofertę, Zamawiający może udostępnić protokół z
przeprowadzonego postępowania.
10. Muzeum zastrzega sobie możliwość anulowania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcami jest Agnieszka Tybus-Bugajska - Wicedyrektor ds.
organizacyjno-administracyjnych MOT, kom. 509799001
tel: (0-56) 660 56 28.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.