Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego

Przedmiot:

Dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
powiat: nowotarski
tel. 18 2692000, 18 2676440 fax. 18 2677700
urzad@rabka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na dystrybucję i sprzedaż paliwa gazowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 40, 34-700 Rabka-Zdrój,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sądecka 2, 34-700 Rabka-Zdrój,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul Poniatowskiego 186, 34-700 Rabka-Zdrój,
4) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój,
5) Szkoła Podstawowa w Ponicach, Ponice 105, 34-700 Rabka-Zdrój,
6) Przedszkole Nr 2, ul. Orkana 4, 34-700 Rabka-Zdrój.
b. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C 04750, grupa taryfowa W-5.1, W-4 , W-3.6 , Wl.l.
c. Prognozowany roczny pobór gazu wynosi 993 MWh.
Odbiorca:
d. Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego zostało oszacowane na podstawie zużycia do celów grzewczych w 2018 r.
e. Szacunkowe zapotrzebowanie służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
f. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.
3.Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawartych ze sprzedawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, przez wymienione w pkt. II.2a jednostki oświatowe.
4. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
b. Dostarczany gaz musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
c. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku.
d. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Dokument nr: EA0.271.6.2019

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju - pokój nr 1 (I piętro) albo przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@rabka.pl do dnia 24 października 2019 r. do godziny 11.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty a nie data nadania).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
a) uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
b) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby odbiorcy,
d) potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.
5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
- wypełniona oferta (załącznik nr 1),
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta:
- musi zawierać cenę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,
- musi zawierać wypełniony formularz ofertowy,
- powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- powinna posiadać datę sporządzenia,
- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
2. O wyniku oceny ofert oferenci powiadomieni zostaną drogą maiłową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - cena 100%

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.