Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
powiat: Wrocław
zwidomska@usk.wroc.pl
https://usk-wroc.logintrade.net/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 123 898,00 PLN.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy

Numer referencyjny: USK/DZP/PN-352/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej,

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. Borowskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej,

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. Borowskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz oferty;

2) formularz(e) cenowy(e);

3) jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy);

5) dowód wniesienia wadium;

6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 5 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 123 898,00 PLN.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2021 r.;

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. Borowskiej w okresie od 2.1.2020 do 31...

CPV: 09310000

Dokument nr: 480589-2019, USK/DZP/PN-352/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych, 50-369 Wrocław, POLSKA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 za pośrednictwem Platformy pod adresem https://usk-wroc.logintrade.net poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usk-wroc.logintrade.net

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://usk-wroc.logintrade.net/

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej,

-- dla obiektów zlokalizowanych w kampusie przy ul. Borowskiej.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Widomska-Brycka
E-mail: zwidomska@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.