Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. w Wrocławiu
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
tel./fax. 713565701
sekretariat@dozamel.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 5.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej
Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
3.1 Określenie przedmiotu zamówienia
a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie ofertowe obejmuje pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym
na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul.
Fabrycznej 10, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki" nr
POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 ,,Promowanie wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe", Poddziałanie 1.6.1.
,,Źródła wysokosprawnej kogeneracji"
b. Rodzaj zamówienia: usługa
c. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na
budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul.
Fabrycznej 10, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki" nr
POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 ,,Promowanie wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji depta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe", Poddziałanie 1.6.1.
,,Źródła wysokosprawnej kogeneracji" zgodnie z zapisami Projektu Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do
niniejszego Zapytania.
Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi świadczony będzie nadzór inwestorski został
określony w załącznikach do niniejszego Zapytania: Projekt umowy o roboty budowlane, Opisie Przedmiotu
Zamówienia, Projekcie Budowlanym oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: BM.081.1.2018/4

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, pokój konferencyjny
Zarządu Firmy DOZAMEL Sp. z o.o. {budynek Al, II piętro)
w dniu 28 października 2019r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - DOZAMEL Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław {Sekretariat Zarządu, bud. Al, II piętro) z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej na terenie
Dozamel Sp. z o.o. przy u!. Fabrycznej 10 we Wrocławiu - Nie otwierać przed dniem 28 października
2019r.".
Termin składania ofert do dnia 28 października 2019r. do godziny 10;00
Wszystkie oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający przyjmuje, że termin realizacji usługi nastąpi od dnia podpisania umowy w sprawie
zamówienia do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych bez wad, nie wcześniej niż do dnia
31.07.2020r.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w rozumieniu przepisów art. 24 ust.l ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Unii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
c. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
d. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Aby potwierdzić spełnianie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego Wykonawca ubiegający się o
zamówienie, powinien wykazać, że pełnił nadzór inwestorski nad co najmniej jedną realizacją polegającą na
budowie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów zł
00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia
oceniane będzie ich łączne doświadczenie zawodowe.
Aby potwierdzić spełnianie wymagań w zakresie potencjału kadrowego Wykonawca ubiegający się o prawo
udziału w niniejszym postępowaniu, powinien oddelegować do wykonania zamówienia co najmniej jednego
kierownika projektu oraz osoby posiadające uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. DZ.U. z 2019, poz.1186) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, póz. 65). Osoby
wyznaczone do pełnienia funkcji kierownika projektu oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego muszą
posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej
znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na
okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.
5.2 Zamawiający oceni spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. w oparciu o treść Oferty oraz
załączonych do niej dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero - jedynkową".
5.3. Przez Wykonawcę zamówienia należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła Ofertę
w sprawie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych.
6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH (w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu) ORAZ PRZYGOTOWANIU OFERTY:
6.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej wg wzoru formularza oferty (Załącznik do
Zapytania),
6.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
6.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania Oferty, podpisem czytelnym,
6.4. Każda poprawka w Ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do
podpisywania Oferty wraz z datą,
6.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od
wyniku postępowania,
6.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę,
6.7. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice Wykonawcy, a Wykonawca składając
Ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom
postępowania,
6.8. Kompletna Oferta musi zawierać:
a. wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto (Załącznik nr 1 do Zapytania),
b. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do
Zapytania),
c. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 3 do Zapytania),
d. wykaz osób, które będą nadzorować wykonanie zamówienia dla każdej z branż objętych umową o roboty
budowlane z Wykonawcą zadania budowy kogeneracji gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul.
Fabrycznej 10 we Wrocławiu, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich uprawnień,
dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. (Załącznik nr 4
do Zapytania)
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2019, poz.1186 ze zm.), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05 ze zm.),
e. wykaz nadzorowanych robót, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem pracom stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że nadzór inwestorski był pełniony należycie (Załącznik nr 5 do Zapytania).
Wykaz musi zawierać co najmniej 2 realizacje. Z dokumentów potwierdzających należyte pełnienie nadzoru
inwestorskiego dołączonych przez Wykonawcę do oferty, musi jednoznacznie wynikać, że zakres
nadzorowanych robót budowlanych wskazanych przez Wykonawcę jako spełniających warunek udziału w
postępowaniu obejmował wykonanie robót opisanych w pktS.l.d niniejszego zapytania.
f. oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1 a (Załącznik nr 6 do Zapytania),
g. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej na okres realizacji zamówienia
polisy odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego
zamówienia, przy czym minimalna suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100.000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy zł i 00/100).
h. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Ponadto, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej winien załączyć do oferty dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zastępuje się go dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy,
i. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 i art. 14 RODO (Załącznik nr 9 do Zapytania),
j. Oświadczenie Przedstawiciela Wykonawcy o zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu
danych osobowych dla każdego z Przedstawicieli wymienionych w ofercie (Załącznik nr 16 do Zapytania),
6.9. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to:
a. zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
b. każdy z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia, jednocześnie każdy z nich powinien złożyć dokumenty (Załączniki nr 2 i nr 6 do
Zapytania) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem
pkt 7.2.
7.2. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, za
pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Zapytania należy kierować na adres:
e-mail;
m.guber@dozamel.pl dla korespondencji elektronicznej lub pisemnie na adres DOZAMEL. Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 10,53-609 Wrocław, z dopiskiem Zakład Realizacji Inwestycji.
7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego Zapytania (przed upływem
terminu składania Ofert). Jeżeli na skutek zmian w treści Zapytania niezbędny będzie dłuższy termin na
przygotowanie Ofert Zamawiający wydłuży termin składania Ofert.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania Ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia otwarcia Ofert. Wykonawca samodzielnie
lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą.
9. INFORMACJA O WADIUM:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100).
Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w ustalonym terminie zostanie odrzucona.
9.1 Forma wadium:
Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
pieniężnej (przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy),
poręczeniach bankowych,
o gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać przynajmniej następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego
9.2 Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany poniżej rachunek Zamawiającego:
Bank: PKO BP S.A. I oddz. Wrocław
Nr rachunku: 23 1020 5226 0000 6702 0166 5199
W takim wypadku do Oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
w oryginale załączyć do Oferty.
9.3 Termin wniesienia wadium:
Wadium niezależnie od formy należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania Ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.
9.4 Dokumenty, o których mowa powyżej, a w szczególności poręczenia bankowe, gwarancje bankowe oraz
gwarancje ubezpieczeniowe, muszą obejmować swym zakresem roszczenia Zamawiającego z tytułu
wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt. 9.6 niniejszego zapytania, przy czym w przypadku gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym
zakresem roszczenia Zamawiającego, z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
działań lub zaniechań, w stosunku do każdego z nich.
9.5 Zwrot wadium:
Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dokona niezwłocznie, nie później niż do 7 dni roboczych,
zwrotu wadium {z zastrzeżeniem pkt. 9.6 niniejszego zapytania), jeżeli:
o upłynie termin związania ofertą,
@zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia i wniesione zostanie zabezpieczenie
należytego wykonania umowy,
o Zamawiający unieważni postępowanie;
Zamawiający dokona niezwłocznie, nie później niż do 7 dni roboczych, zwrotu wadium
(z zastrzeżeniem pkt. 9.6 niniejszego zapytania), na pisemny wniosek Wykonawcy:
@który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
@który został wykluczony z postępowania,
@którego oferta została odrzucona.
9.6 Utrata wadium.
Wykonawca utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
* wycofa złożoną Ofertę po upływie terminu składania ofert,
Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
@uchyla się od podpisania umowy bądź odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego
zamówienia na warunkach określonych w Ofercie i niniejszym Zapytaniu ofertowym,
@nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
@zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wadium obejmuje cały okres związania Ofertą.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
11.1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
11.2. Zaoferowana cena dotyczy całości realizacji zadania.
11.3. Sposób obliczenia ceny ofertowej: podana w Ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, zgodnie z załączonym wzorem
Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.4. Cena ofertowa brutto za całość realizacji zadania jest ceną ofertową Wykonawcy.
UWAGA! W przypadku powzięcia wątpliwości czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu, w oparciu, o który Wykonawca dokonał
kalkulacji ceny.
12. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZEŃ:
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN)
zgodnie z Umową.
13.6. Zamawiający poprawi w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności Oferty z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, niepowodujące
istotnych zmian treści Ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została
poprawiona.
13.7. W przypadku złożenia ofert, z taką samą oceną punktową, Oferenci, którzy złożyli tożsame, najwyżej
ocenione oferty, zostaną raz wezwani do złożenia ofert dodatkowych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Jeżeli oferty dodatkowe będą tożsame, co uniemożliwi Zamawiającemu wybór jednego
Wykonawcy, nastąpi unieważnienie postępowania.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający równocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego Ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty,
a także punktację przyznaną Ofertom;
b. Wykonawcach, których Oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których
mowa w puncie 14.1 na stronie internetowej: www.dozamel.pl.
14.3. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
14.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie stosując odpowiednio przepisy art. 93 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: z Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) z
zastrzeżeniem pkt 15.1
14.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę pisemnie,
telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
15. POZOSTAŁE INFORMACJE:
15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego.
15.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
15.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy.
15.5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
15.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
16. ZMIANY W UMOWIE:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w par. 6 ust.3 Projektu
Umowy (Załącznik nr 7 do Zapytania).
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
18.1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o
środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
18.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w
kodeksie cywilnym.

Uwagi:
Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel./fax. 713565701
email: sekretariat@dozamel.pl
KRS: 0000085139 NIP: PL8960001014 REGON: 931085872
strona internetowa Zamawiającego: www.dozamel.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1 Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju.
2.2 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia:
a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się
odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia
definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym,
b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych
przez Ministra infrastruktury i Rozwoju, w szczególności dotyczące przejrzystości i konkurencyjności
wydatków oraz zasady konkurencyjności.
c. jest udzielane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej lub innych mechanizmów i instrumentów finansowych w oparciu o zasadę
konkurencyjności, przyjętym przez Zamawiającego w dn. 23 listopada 2017r.
17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
17.1. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (dalej: RO DO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U. z 2018 r., póz. 1000 (dalej: ODO) oraz zasad wskazanych w umowie. Przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z RODO, oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesianie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
17.2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, będący administratorem danych osobowych
gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym, na podstawie art. 28 RODO powierzył Instytucji
Pośredniczącej, a ta powierzyła dalej Instytucji
Wdrażającej, tj. Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów:
1) Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO liś),
2) Centralny system teleinformatyczny, wspierający realizację programów operacyjnych - w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań związanych ze zbiorem Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
2014-2020,
na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 15 marca 2016 r. zawartym pomiędzy Ministrem Energii a
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z umocowaniem do dalszego
powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom.
17.3. instytucja Wdrażająca powierzyła Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, o którym mowa w ust. 17.2, na
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 ,,Promowanie
wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie
użytkowe", Poddziałanie 1.6.1. ,,Źródła wysokosprawnej kogeneracji".
17.4. W związku z zawartą umową o dofinansowanie, o której mowa w pkt 17.3, dane osobowe przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z mniejszym postępowaniem mogą być udostępniane
Instytucji Wdrażającej przez Zamawiającego i będą przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w celu
realizacji PO liś 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzjelenia
wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach PO liś 2014-2020. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez instytucję Wdrażającą zawiera Załącznik nr
15 do Zapytania ofertowego.
17.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz zawieraniem i wykonywaniem zawartej w wyniku
postępowania umowy, jest Zamawiający. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez
Zamawiającego zawiera Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
17.6. Wykonawca jest zobowiązany informować podmioty trzecie biorące z jego ramienia udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia - swoich przedstawicieli, których dane udostępnia Zamawiającemu,
tj.: pracowników lub współpracowników - w tym pełnomocników, osoby wskazane do kontaktu,
koordynacji w ramach zawierania lub wykonywania umowy, osoby pełniące samodzielne funkcje w
budownictwie lub wykonujące wolny zawód, kontrahentów (podwykonawców, dostawców, partnerów itp.)
będących osobami fizycznymi prowadzącymi 1-osobową działalność gospodarczą - w tym wspólników spółki
cywilnej itp., że udostępnione Zamawiającemu dane osobowe, które ich dotyczą, będą przetwarzane przez
Zamawiającego i instytucję Wdrażającą. W tym celu Wykonawca przekaże podmiotom, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, Załączniki (klauzule informacyjne), o których mowa w ust. 17.4 i ust. 17.5 powyżej,
co będzie oznaczało wykonywanie wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych
wynikających z art. 13 i 14 RODO.
17.7. Wykonawca po zrealizowaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 17.6, zobowiązuje
się przedłożyć Zamawiającemu, jako załączniki do złożonej oferty, oświadczenie sporządzone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia każdego przedstawiciela
Wykonawcy sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 16 do Zapytania ofertowego.
17.8. W przypadku zmiany przedstawiciela lub udostępnienia danych nowego przedstawiciela, o których
mowa w ust. 17.6, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo wykonać obowiązek informacyjny zgodnie
trybem opisanym w ust. 17.6 i przekazać niezwłocznie Zamawiającemu właściwe oświadczenie, o których
mowa w ust. 17.7 powyżej.

Kontakt:
7.4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Mateusz Guber, Kierownik Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów, e-mail:
m.guber@dozamel.pl, praca w godzinach: 7:00 -15:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.