Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
powiat: tarnobrzeski
(15) 811 85 81 Fax: (15)811 85 82
zp@baranowsandomierski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Baranów Sandomierski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim".

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I zamówienia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim", w zakresie :

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu cmentarza - układu alejek i kwater grzebalnych wraz z infrastrukturą techniczną (zasilaniem w energię elektryczną, oświetleniem terenu i wodociągiem),
uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysów i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
opracowanie i przedstawienie koncepcji umocnienia skarpy nasypu pod cmentarz od strony rowu melioracyjnego,
opracowanie i przedstawienie koncepcji wykonania ogrodzenia terenu wraz z miejscem na urny i śmietnik wraz z magazynkiem na sprzęt,
opracowanie i przedstawienie koncepcji utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza od strony północnej.

Część II zamówienia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim" , w zakresie :

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej;
opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza wraz z przyłączami infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego;
uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
wykonanie niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku zmian w przepisach prawa;
pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, w ilości 10 nieodpłatnych przyjazdów projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego.
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Część I zamówienia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim", w zakresie :
1) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu cmentarza - układu alejek i kwater grzebalnych wraz z infrastrukturą techniczną (zasilaniem w energię elektryczną, oświetleniem terenu i wodociągiem),
2) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysów i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) opracowanie i przedstawienie koncepcji umocnienia skarpy nasypu pod cmentarz od strony rowu melioracyjnego,
4) opracowanie i przedstawienie koncepcji wykonania ogrodzenia terenu wraz z miejscem na urny i śmietnik wraz z magazynkiem na sprzęt,
5) opracowanie i przedstawienie koncepcji utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza od strony północnej.
1.2. Część II zamówienia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim" , w zakresie :
1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej;
2) opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza wraz z przyłączami infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie zaakceptowanej koncepcji przez Zamawiającego;
3) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
4) wykonanie niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku zmian w przepisach prawa;
5) pełnienie nadzorów autorskich podczas realizacji zadania, objętego przedmiotem zamówienia oraz współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących, w ilości 10 nieodpłatnych przyjazdów projektanta lub projektantów do siedziby Zamawiającego.
6) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
7) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Wytyczne do projektowania :
1) Cmentarz należy zaprojektować na działkach nr ewid. 1724, 1731, 1732, 1734, 1736, 1749, 1743, z dojazdem z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, na działce nr ewid. 1707/2 i gruntowej 1723 w zakresie :
a) projektu zagospodarowania terenu z zielenią,
b) projektu kwater grzebalnych,
c) projektu zasilania w wodę zdrojów czerpalnych,
d) projektu dość i dojazdów, ścieżek oraz alejek,
e) projektu odwodniania terenu,
f) projekt wzmocnienia skarpy od strony rowu melioracyjnego,
g) projekt obiektów małej architektury,
h) projektu ogrodzenia terenu cmentarza, z możliwością wykorzystania części ogrodzenia do lokalizacji miejsc na urny,
i) projekt miejsca na odpady, z magazynkiem na sprzęt gospodarczy, j) projektu oświetlenia terenu,
2) Z uwagi na konieczność uzyskania minimalnego przewyższenia terenu nad lustro wody gruntowej plac pod cmentarz należy podwyższyć nasypem z gruntu, do rzędnej 153,3 m npm, zgodnej z opinia hydrogeologiczną.
3) Od strony kanału melioracyjnego należy zabezpieczyć skarpę poprzez zastosowanie prefabrykatów żelbetowych, stanowiących jednocześnie od góry cokół ogrodzenia terenu.
4) Od strony kanału pozostawić przejazd umożliwiający dostęp do pół uprawnych i przepustów przez rów melioracyjny.
5) Kwatery grobowe projektować w taki sposób aby na środku terenu, na wprost wejścia na cmentarz pozostawić puste miejsce o wymiarach 15 x 15 m (pod ewentualna kaplicę).
6) Ukształtowanie terenu zaprojektować w sposób umożliwiający spływ wód deszczowych zgodny z opinią hydrogeologiczną.
7) Ogrodzenie cmentarza zaprojektować w taki sposób aby brama główna wejściowa na cmentarz była usytuowana od strony zachodniej ( od drogi asfaltowej) w połowie długości cmentarza. Ogrodzenie zaprojektować z trwałych i estetycznych materiałów,
a od strony kanału melioracyjnego z paneli ogrodzeniowych na słupach stalowych mocowanych w prefabrykowanych elementach podtrzymujących skarpę.
8) Ponadto w ogrodzeniu zaprojektować jeszcze dwie dodatkowe zamykane na klucz bramki.
9) W ogrodzeniu zaprojektować miejsca na katakumby, a od strony północnej przewidzieć miejsce na odpadki i zadaszony magazynek na sprzęt gospodarczy.
10) Na cmentarzu zaprojektować zdrój czerpalny z zasilaniem wyposażonym w zawór antyskażeniowy, oraz możliwość poróżnienia zdroju z wody na okres zimowy. Zasilanie podłączyć z wodociągu gminnego w drodze gminnej na działce nr ewid. 1619, na podstawie warunków technicznych GZUP w Baranowie Sandomierskim.
11) Na dojściu do cmentarza i na terenie zaprojektować oświetlenie z zasilaniem z sieci energetycznej na podstawie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. Zaprojektować.
3. Wskazówki dla Oferentów
Zamawiający zaleca aby każdy z Oferentów dokonał wizji w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac projektowych będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Dokument nr: PI7V.271.2.24.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019r. o godz. 1015.

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania/otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski - Sekretariat pok. nr 5, w terminie do 22.10.2019 r. do godziny 1000.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia - do dnia 30.12.2019 r.

Wymagania:
IV. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami niezbędnych uzgodnień opinii.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Oferta na:
,,Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę cmentarza w
Baranowie Sandomierskim"
CZĘŚĆ................ZAMÓWIENIA
nie otwierać przed dniem 22.10.2019 r. do godz.10:15
4. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do zapytania).
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Uwagi:
Znak: PI7V.271.2.24.2019
Baranów Sandomierski, dnia 10.10.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza w Baranowie Sandomierskim".
I. Dane Zamawiającego.
Gmina Baranów Sandomierski
Adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski Tel. (15) 811 85 81 Fax: (15)811 85 82
Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl;
e-mail: zp@baranowsandomierski.pl
Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 - 15 30
VI. Kryterium oceny ofert.
Cena - 100 %
VIII. Postanowienia ogólne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
IX. Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 projekt umowy,
Załącznik nr 3 badania hydrogeologiczne,
Załącznik nr 4 mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym obszarem na którym
ma zostać zaprojektowany cmentarz, Załącznik nr 5 fragment projektu planu zagospodarowania przestrzennego
przedstawiającego lokalizację projektowanego cmentarza,

Kontakt:
Czas pracy Urzędu: pn. - pt. w godz. 7 30 - 15 30
VII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Pan Zbigniew Kamuda tel. (15) 811 85 81 wew. 120.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.