Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łagów
ul. Rynek 62
26-025 Łagów
powiat: kielecki
tel. 41 343 70 54, faks 41 343 70 51
urzad@lagowgmina.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Łagów
Wadium: 30 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej - dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto / w formule zaprojektuj i wybuduj/
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,,Budowa drogi gminnej - dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów - miasto o długości ok. 435 m oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie Łagów - miasto o długości ok. 610 mb." 1.1. Zakres zadania podzielony został na: - Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pt.: ,,Budowa drogi gminnej - dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów - miasto o długości ok. 435 m oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie Łagów - miasto o długości ok. 610 mb, w tym przebudowę skrzyżowania z droga krajową zgodnie z warunkami i uzgodnieniami z GDDKiA - Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, gminie Łagów. Zakres inwestycji na drodze gminnej bez numeru rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74. Projektowana droga gminna przebiega na działkach nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów - miasto, 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów- miasto. Całkowita długość drogi gminnej 1045 mb. 1.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. b) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z poźn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. c) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. e) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 1.3. W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy: - budowa drogi gminnej po śladzie wskazanym na załączonym planie orientacyjnym i koncepcji rozwiązań sytuacyjnych. Droga gminna o klasie L, szerokości jezdni 5,0 m, przekrój półuliczny z chodnikiem jednostronnym szerokości 2,0 m, - oznakowanie pionowe i poziome łącznie z niezbędną korektą oznakowania odcinka DK74 spowodowaną włączeniem projektowanej drogi gminnej. Oznakowanie DK 74 wg standardów dla tej drogi, w pozostałej części oznakowanie poziome cienkowarstwowe. - budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na całej długości odcinka, - włączenie do DK 74 zgodnie z wydanymi przez GDDKiA Oddział w Kielcach warunkami technicznymi (pismo znak: O.Ki. Z-3-4204.7.2019.jm z dnia 7.02.2019 r.) - wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy. - przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej; - oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; - wycinkę kolidujących z Inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń nowej roślinności; - budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów uzyskanej przez Wykonawcę decyzji środowiskowej; - wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp; - zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika dla KR 3. Wymaga się sprawdzenia warunku mrozoodporności - uwzględnienie wszystkich elementów projektowych zawartych w załączonej koncepcji (przejścia dla pieszych, skrzyżowania) - wykonanie zjazdów indywidualnych na wszystkie działki przylegające do drogi oraz zjazdów publicznych (2 szt. działka 727, jeden działka nr 23 i 1 szt. działka nr 35) - Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; - wznowić/ustalić/wydzielić granice pasów drogowych dróg budowanych w ramach Inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających Inwestycji; - odbudowa osnowę geodezyjną oraz dokonać trwałej stabilizacji pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych; - stabilizacja pasa drogowego wraz ze świadkami w postaci słupków PD; - wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań. 1.4. Istniejąca droga nie posiada wymaganej szerokości dla drogi gminnej, wymagane jest poszerzenie pasa drogowego (należy założyć poszerzenie obustronne). Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 1) Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU, SIWZ oraz obowiązującymi oraz przepisami prawa, w tym również wytycznymi Programu Fundusz Dróg Samorządowych. 2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 4) Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 5) Opracowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji robót oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. 7) Obowiązki Wykonawcy: a) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. Zajmowanie terenów sąsiednich wymaga pisemnej zgody ich właściciela. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić dojazd właścicieli do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie inwestycji. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, punkty geodezyjne, itp., a w przypadku ich uszkodzenia, pokryje koszty naprawy. W przypadku uszkodzenia graniczników, wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia znaków granicznych przez służby geodezyjne. c) Wykonawca zobowiązuje się do: ? wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, ? zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom, ? realizacji inwestycji przy uwzględnieniu zaleceń wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień, warunków i opinii. d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpowiednie wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu i placu budowy. e) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. f) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacjach technicznych, decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i poleceń Inspektora Nadzoru. g) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń. h) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenie na użytkowanie oraz wdrożyć projekt stałej organizacji ruchu. i) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru pogwarancyjnego. j) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. k) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zgody i pozwolenia w tym pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 8) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób dokonanych w trakcie realizacji zamówienia. 9) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 11) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. 12) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 13) Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub elektronicznie - droga emaliową. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721). Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak ,,należy" bądź ,,powinny" są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych, chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać. Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego

CPV: 71322000-1,45111200-0,45233220-8,45233220-7,45400000-1

Dokument nr: 609503-N-2019, IZP.271.59.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.lagowgmina.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważnosci - osobiscie, pocztą lub kurierem
Adres:
Urzad miasta i Gminy w Łagowie, ul. rynek 62, 26-025 łagów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie zawodowe: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto lub Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano dokumentacje projektowa oraz roboty związane budową lub przebudową lub remontem drogi o łącznej wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie, na co najmniej 1 inwestycji drogowej. o Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanymi posiadającym doświadczenie w pracach projektowych, co najmniej 5 letnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. - forma dokumentu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, dokumentów których mowa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnej bazy i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. b) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za ,,zgodność z oryginałem. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto lub Jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano dokumentacje projektowa oraz roboty związane budową lub przebudową lub remontem drogi o łącznej wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie, na co najmniej 1 inwestycji drogowej. o Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanymi posiadającym doświadczenie w pracach projektowych, co najmniej 5 letnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik S2 do SIWZ-Wymagana forma dokumentu - oryginał b) Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub gdy z innych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za ,,zgodność z oryginałem. c) Jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie- dokumenty potwierdzające ustanowienie wspólnego pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za ,,zgodność z oryginałem. d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy). e) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.