Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3601z ostatnich 7 dni
14817z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja i wykonanie dwóch otworów studziennych

Przedmiot:

Likwidacja i wykonanie dwóch otworów studziennych

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
Telefon: (15) 823 22 95; Fax: (15) 823 31 24;
biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na likwidację i wykonanie dwóch otworów studziennych
1. Przedmiotem zamówienia jest bisowanie dwóch studni głębinowych:
- studnia S-6, ujęcie wody Studzieniec II - Bukie,
- studnia S-18, ujęcie wody Studzieniec II - Bukie.
1.1 Wykonanie 2-ch otworów studziennych wraz z zafiltrowaniem i innymi niezbędnymi materiałami o głębokości ok. 14,0 i 16,0 m. Wiercenie i filtrowanie studni zastępczych należy wykonać mechanicznie zgodnie z ,,Projektem robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych zastępczych S-6A
i S-18A na terenie ujęcia wody Studzieniec II - Bukie".
Lokalizację studni: S-6A i S-18A wskaże Zamawiający, w strefie ochrony bezpośredniej istniejących studni;
1.2 Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego w wykonanych 2-ch studniach - ok. 36 godzin dla każdej studni w ruchu ciągłym - (energia elektryczna do zasilania pomp z istniejącej sieci n.n.);
1.3 Pobór i wykonanie badań laboratoryjnych wody pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym studni: S-6A i S-18A (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);
1.4 Wykonawca w trakcie wiercenia, prowadzić będzie pomiar zwierciadła wody oraz pobierać będzie próbki gruntu zgodnie z PRG. Wykonawca zapewni dostępność wyników pomiarów i prób gruntu Zamawiającemu;
1.5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wyniki dzienników pompowań oczyszczających i pomiarowych studni;
1.6 Zamawiający na podstawie przekazanych przez Wykonawcę materiałów, opracuje wymagane przepisami dokumenty.
2. Wykonanie obudowy każdej ze studni z 2-ch kręgów betonowych śr. wew. 1,2 m i wys. 1,0 m na płycie dennej z pokrywą betonową i włazem zamykanym na kłódkę. Wykonanie skarpy ziemnej przy obudowanych studniach. Obsiane trawą przystosowaną do wzrostu na skarpach;
2.1 Wykonanie przyłącza energetycznego od istniejącej stacji zasilającej znajdującej się w obrębie strefy ochrony bezpośredniej do studni. Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE od nowo wykonanej studni do studni pomiarowej, znajdującej się w strefie ochrony bezpośredniej studni: S-6A i S-18A.
3. Wykonanie likwidacji dwóch studni głębinowych:
- studni S-6, ujęcie wody Studzieniec II - Bukie (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej obudowy i armatury kontrolno - pomiarowej studni S-6),
- studni S-18, ujęcie wody Studzieniec II - Bukie (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej obudowy i armatury kontrolno - pomiarowej studni S-18).
3.1 Demontaż głowicy kolumny filtracyjnej;
3.2 Wypełnienie kolumny filtracyjnej piaskiem, uszczelnieniem glinowo-iłowym oraz korkiem betonowym o grubości ok 30 cm do poziomu płyty dennej obudowy studni.
4. Rekultywacja terenów stref ochrony bezpośredniej studni: S-6 i S-18, po zakończeniu robót ziemnych.
5. Materiały przewidziane do realizacji zamówienia muszą być zgodne lub równoważne z zapisanymi w ,,Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych zastępczych S-6A i S-18A na terenie ujęcia wody Studzieniec II - Bukie" i zatwierdzone przed montażem przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru)
6. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, jako swojego przedstawiciela
7. Wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu (tj. inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia proponowane do zabudowy materiały i urządzenia, z certyfikatami i atestami.
8. Materiały mające kontakt z wodą powinny posiadać atest dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
9. Wykonawca przekaże po wykonaniu zadania Zamawiającemu deklaracje zgodności zabudowanych materiałów i urządzeń z wcześniej zatwierdzonymi

Dokument nr: TZM-22-19

Otwarcie ofert: Termin publicznego otwarcia ofert: 25 października 2019 roku godz. 1030.
Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym lub ze strony internetowej
http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 25 października 2019 roku godz. 1000.

Wymagania:
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
10.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
10.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
10.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
10.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10.5 spełniają warunki zawarte w SIWZ.
11. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 10.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
12. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 10.1 - 10.5 Wykonawcy zobowiązani są do złożenia (podpisania) Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2
13. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
14. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
15. Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów lub oświadczeń lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
16. Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%
17. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2016 Zarządu Spółki Tar - Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku zamieszczonego na stronie internetowej http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl jeżeli przepisy niniejszej SIWZ nie stanowią inaczej.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego:
w sprawach merytorycznych - Piotr Taras - tel. (15) 823-21-93 w. 36
lub 604-970-379.
w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec, tel. (15) 823-22-95 w. 32

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.