Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3685z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty dróg

Przedmiot:

Remonty dróg

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
tel. 672 685 480, faks 672 685 480
biuro@pzdwagrowiec.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty dróg - opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 poniżej

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - ,,Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn - Żabiczyn"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dane techniczne: - teren niezabudowany, - klasa drogi Z (zbiorcza), - kategoria ruchu: KR-2, - warunki gruntowo - wodne G3, - prędkość projektowa Vp = 60 km/h, - długość przebudowywanego odcinka: 0,99 km, - szerokość jezdni 2x3,0 [m], - spadek poprzeczny: daszkowy, - dopuszczalny nacisk na oś: 100 kN, - odwodnienie: istniejące rowy i pobocza trawiaste. 2. Skrócony opis: Zadaniem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1609P relacji Rąbczyn - Żabiczyn, obejmującej odcinek o długości 990m i szerokości 6,0m. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna składająca z warstwy wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo w miejscach występujących wybojów oraz siatki spękań sugerujących utratę nośności przez podbudowę, zaprojektowano wymianę konstrukcji nośnej. Naprawa uszkodzonych części jezdni obejmować będzie wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostają bez zmian.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2 - ,,Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dane techniczne: - teren niezabudowany i zabudowany, - klasa drogi Z (zbiorcza), - kategoria ruchu: KR-2, - warunki gruntowo - wodne G2, - prędkość projektowa Vp = 50 km/h, - długość przebudowywanego odcinka: 0,995 km, - szerokość jezdni 2x3,0 [m], - spadek poprzeczny: jednostronny (częściowo daszkowy), - dopuszczalny nacisk na oś: 100 kN, - odwodnienie: istniejąca sieć kanalizacji deszczowej oraz pobocza trawiaste. 2. Skrócony opis: Zadaniem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1660 P w miejscowości Sławica, obejmującej odcinek o długości 995m i szerokości 6,0m. W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna składająca z warstwy wyrównawczej i ścieralnej. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących wpustów i poboczy gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostają bez zmian. Niweleta jezdni odzwierciedla istniejące pochylenie podłużne z uwzględnieniem nowych warstw bitumicznych. Ściek z kostek betonowych zlokalizowany przy chodniku, należy dostosować wysokościowo do projektowanej niwelety, przy zachowaniu wywyższenia chodnika ponad jezdnię minimum 6cm. W miejscach zjazdów i przejść dla pieszych przewidziano regulację wysokościową elementów brukarskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 609535-N-2019, PZD-DM.2410/5/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzdwagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego , osobiście lub przez posłańca
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, i wykaże: o dla Zadania Nr 1 - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł (brutto każda) lub 1 robota budowlana o wartości nie niższej niż 1.200.000,00 zł (brutto), o dla Zadania Nr 2 - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł (brutto każda) lub 1 robota budowlana o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł (brutto), W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika budowy o specjalności: drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważnej, posiadającą minimum 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Składając ofertę na Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania jedną osobą z uprawnieniami wykazanymi dla spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót dla: o dla Zadania Nr 1 - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł (brutto każda) lub 1 robota budowlana o wartości nie niższej niż 1.200.000,00 zł (brutto), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.1 do SIWZ o dla Zadania Nr 2 - co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł (brutto każda) lub 1 robota budowlana o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł (brutto), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.2 do SIWZ; Wykaz zawierający, co najmniej jedną osobę uprawnioną do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) tj.: kierownika budowy o specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważnej, posiadającą minimum 4-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do Oferty: o załącznik nr 1: Formularz oferty o załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o załącznik nr 2a: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o załącznik nr 6: Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) o dokument, z którego wynika umocowanie do podpisywania oferty ( rozdz. IX ust. 16) o dokument pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), pkt 8 -11 ww. Rozdziału o dowód wniesienia wadium. o oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości: a) Zadanie Nr 1 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł), b) Zadanie Nr 2 - 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. Nr 76 1020 4027 0000 1102 1361 6067, z dopiskiem Wadium - "Remont dróg - zadanie nr 1" lub/i ,,Remont dróg - zadanie nr 2", (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a lub 5 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.