Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego

Przedmiot:

Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
powiat: staszowski
tel. 158 650 305, faks 158 650 328
rafal.kilianski@poczta.polaniec.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Połaniec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu"
1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego, wg warunków technicznych i ilości wskazanych w ,,zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia-formularzu cenowym" - Załącznik Nr 1 do Umowy Nr TI.271.219.2019.TID-2,wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec, a także montaż i instalację sprzętu w budynku WTZ (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze (jeśli jest to wymagane). 2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00. Wymagania dodatkowe: Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia dla każdej z części tj. na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy, a max. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż wyposażenia: Sanitariaty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego, wg warunków technicznych i ilości wskazanych w ,,zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia-formularzu cenowym" - Załącznik Nr 1 do Umowy Nr TI.271.219.2019.TID-2,wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec, a także montaż i instalację sprzętu w budynku WTZ (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze (jeśli jest to wymagane). 2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00. Wymagania dodatkowe: Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia dla każdej z części tj. na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy, a max. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44410000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji irękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż wyposażenia: Rolety okienne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Dostawa z montażem wyposażenia dodatkowego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych wraz z jego rozbudową oraz zagospodarowaniem terenu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego, wg warunków technicznych i ilości wskazanych w ,,zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia-formularzu cenowym" - Załącznik Nr 1 do Umowy Nr TI.271.219.2019.TID-2,wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec, a także montaż i instalację sprzętu w budynku WTZ (gdy urządzenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obsłudze (jeśli jest to wymagane). 2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Lipowa 20, 28-230 Połaniec wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00. Wymagania dodatkowe: Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia dla każdej z części tj. na dostarczony sprzęt - min. 24 miesięcy, a max. 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44115310-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji irękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44410000-7,44115310-5

Dokument nr: 609289-N-2019, TI.271.219.2019.TID-2

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.polaniec.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomoca operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, pokój 206

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-22, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowy dokument musi być złożony dla każdego z nich. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 rozdziału XII SIWZ: - pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, kto rej dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazał Zamawiającemu: 1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.