Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
701z dziś
4221z ostatnich 7 dni
16259z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
powiat: Opole
tel. 77 44 16 707, fax 77 44 16 702, tel. /77/ 44-16-707
j.krupinska@wup.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości" /14.10.2019/

II. Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Realizacja inwestycji na nieruchomościach położnych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości", dalej jako zadanie.
2. Nadzór inwestorski obejmuje branże:
1) konstrukcyjno-budowlaną,
2) drogową,
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym kanalizacja deszczowa)
w zakresie następujących zadań:
a) remontu budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/76 z karty mapy 57, obrębu Opole,
b) remontu budynku przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/61 z karty mapy 57, obrębu Opole,
c) remontu placu wewnętrznego pomiędzy ulicą Głogowską 25 i 27 oraz części wjazdu na plac wewnętrzny wraz z remontem kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdujących się na działkach nr 88/61 i nr 88/76,
d) remontu części wjazdu na plac wewnętrzny pomiędzy ulicą Głogowską 25 i 27, znajdującego się na działce nr 88/161
e) remontu części placu zewnętrznego od strony ulicy Głogowskiej wraz z częścią wjazdu na ten plac znajdujących się na działkach nr 88/76 i nr 88/61
f) remontu części placu zewnętrznego od strony ulicy Głogowskiej wraz z częścią wjazdu na ten plac znajdujących się na działkach nr 88/161 i nr 267/33.
3. Pełna treść umowy znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Specyfikacja:
Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych, które są objęte nadzorem inwestorskim - w ramach sześciu zadań, o których mowa w ust. 2, zawierają odrębne dla każdego z zadań przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlane wraz z wizualizacją. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest dla zainteresowanych w wersji elektronicznej na stronie http://wup.opole.ibip.pl/public/?id=208606 .

Składanie ofert:
1. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Realizacja inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Głogowskiej 25 oraz przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu oraz wykonanie remontu części wjazdów do tych nieruchomości" proszę przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, tj. 45-315 Opole ul. Głogowska 25c lub złożyć osobiście /pok. nr 10 - kancelaria/ lub w formie elektronicznej na adres: j.krupinska@wup.opole.pl w terminie do dnia 22.10.2019r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji

1. Nadzór inwestorski będzie wykonywany przez cały okres realizacji zadania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania bez wad - z zastrzeżeniem ust. 2. Dzień ten ustala się zgodnie z terminem wskazanym w umowie podpisanej z Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020r.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału we wszelkich czynnościach związanych z dochodzeniem przez Zamawiającego uprawnień w ramach rękojmi i gwarancji względem Wykonawcy oraz do udziału w odbiorze pogwarancyjnym zadania.
3. O konieczności udziału w czynnościach wskazanych w ust. 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
3) dysponują łącznie:
a) osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie,
b) osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie,
c) osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie,
d) osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym kanalizacja deszczowa) bez ograniczeń*, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie,**
4) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (pod uwagę będą brane wyłącznie inwestycje zrealizowane w tym okresie), minimum jednej usługi pełnienia nadzoru inwestycyjnego, w której nadzorowi podlegały roboty budowlane o wartości min 1 milion złotych brutto, przy czym nadzór ten musi dotyczyć budynków oraz obejmować swoim zakresem roboty budowlane prowadzone w co najmniej dwóch specjalnościach budowlanych objętych zapytaniem ofertowym.
Przez ww. uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U., poz. 831.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
* Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez tę samą osobę, w więcej niż jedna specjalizacja.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć na wzorze opracowanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik do Oferty cenowej;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień, kwalifikacji i wykształcenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
3) wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) podpisane oświadczenie, że Wykonawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT.
3. Oferta musi mieć formę pisemną i być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona.
2. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych wykonawców szczegółów oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
7. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania Ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowaniu o nowym terminie składania Ofert Cenowych oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania Ofertowego.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty brutto musi być podana w PLN.

VIII. Kary umowne i rozwiązanie Umowy.

Postanowienia dotyczące kar umownych oraz rozwiązania umowy zawarto w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

IX. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowanie bez zawarcia umowy bez wskazania przyczyny, na każdym jego etapie.
2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
3) zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy.
3. Informację o zamknięciu postępowania bez zawarcia umowy Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz przekaże e-mailem Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, tel. (77) 44 17 701;
2. z Inspektorem Ochrony Danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu możecie się Państwo skontaktować pisemnie na adres Administratora lub poprzez adres mailowy iod@wup.opole.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu*;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Na pełnienie czynności i obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego";
4. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej oraz organy kontrolujące;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu;
6. obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiadacie Pani/P Państwa an:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Państwu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
. Wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie udziela Pani Jolanta Krupińska - Kierownik Wydziału Administracyjnego; tel. /77/ 44-16-707.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.