Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i specyfikacji technicznej...

Przedmiot:

Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź
powiat: limanowski
tel. (018) 3317002, fax.(018) 3317057, tel. 18/3317002 wew. 315
gmina@niedzwiedz.iap.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedźwiedź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dla zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2015r.poz.2164 z późni. zmian.] pod nazwą: Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych dla zadania pn.: ,,ROZBUDOWA GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W POREBIE WILEKIEJ".
I. Postępowanie prowadzone jest w formie procedury uproszczonej tj.: zapytania ofertowego
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych dla zadania pn.: ,,ROZBUDOWA GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W POREBIE WILEKIEJ". W ramach realizacji zamówienia należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe. Przed realizacją zamówienia należy zapoznać się z istniejącym projektem budowlanym oraz przeprowadzić wizję lokalną istniejącego budynku. Należy również skonsultować projekt będący przedmiotem zamówienia z innymi branżami.

Dokument nr: INW.7011.35.2019

Otwarcie ofert: W dniu składania o godz. 9:10 w Urzędzie Gminy w Niedźwiedziu w pok. nr 10 odbędzie się otwarcie ofert i wybór najtańszej cenowo oferty.

Składanie ofert:
VIII. Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, sekretariat do dnia 25.10.2019 roku do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych dla zadania pn.: ,,ROZBUDOWA GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W POREBIE WILEKIEJ".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2019 rok.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru: najniższa cena.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
a) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej - na adres: inwestycje@niedzwiedz.iap.pl
b) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
Gmina Niedźwiedź może zamknąć postępowanie bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania, a także może unieważnić postępowanie, jeżeli: nie wpłynęła żadna ważna oferta, wystąpiły okoliczności, w których udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, nie ma możliwości finansowania zamówienia, w szczególności najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zakup i nie przyznano dodatkowych środków finansowych, postępowanie o zamówienie doprowadziłoby do zawarcia umowy dotkniętej nieważnością w całości lub części.
Do oferty należy dołączyć:
1. Sporządzony na podstawie wzoru formularz ofertowy
2. Wykonawca określa cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1.
3.Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Mgr inż. Andrzej Adamczyk
Kierownik Referatu Inwestycji

Kontakt:
VII. Osoba do kontaktu:
Andrzej Adamczyk - Kierownik Referatu Techn. - Inwest. tel. 18/3317002 wew. 315 w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, pok. Nr 17, e- mail: inwestycje@niedzwiedz.iap.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.