Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie projektu docelowej sieci drogowej

Przedmiot:

Dostosowanie projektu docelowej sieci drogowej

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Dęba
Władysława Sikorskiego 2
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel: 15 846 74 52, fax: 15 846 73 77
nowadeba@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Nowa Dęba do instrukcji wprowadzonej zarządzeniem DGLP nr 28 z dnia 27 kwietnia 2018 r. - II postępowanie
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
"Dostosowanie projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Nowa Dęba do instrukcji wprowadzonej zarządzeniem DGLP nr 28 z dnia 27 kwietnia 2018 r."-
II postępowanie
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanej opracowanego w 2017 roku projektu docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Nowa Dęba do wymogów określonych w ,,Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" wprowadzonej zarządzeniem nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r.
treść zarządzenia do pobrania ze strony:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px -bilp 6 2018i.pdf?page opener=https%3A%2F%2Fbip.la sy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Furegulowania wewnętrzne
Opracowanie to, pn.: ,,Projekt docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Nowa Dęba" należy wykonać opierając się na w/w instrukcji, a ponadto:
- ,,Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach" wprowadzonych zarządzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 roku, treść zarządzenia do pobrania ze strony: http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/biuletyn-informacvjny-lasow-panstwowych/2014/biIp-4-2014-l
- aktualnie obowiązującymi zarządzeniami DGLP, a w szczególności Zasady hodowli lasu, Instrukcja urządzania lasu, Instrukcja ochrony lasu,
- uzgodnieniami z Zamawiającym spisanymi w formie protokołów.
Wykonawca dostarczy opracowanie w formie:
- 1 tom w twardej oprawie, formatu A4 (układ pionowy] z kieszenią na mapy, zawierający część opisową i tabelaryczną wraz z wydrukami map (1 szt. mapy Nadleśnictwa w skali 1:50000, po 1 szt. mapy dla każdego z trzech obrębów w skali 1:25000),
- 2 tomy w miękkiej oprawie, formaty A4 (układ pionowy] zawierający część opisową i tabelaryczną wraz z wydrukami map w ilości dla każdego tomu (1 szt. mapy Nadleśnictwa w skali 1:50000, po 1 szt. mapy dla każdego z trzech obrębów w skali 1:25000), mapy zwinięte w rulon,
- 2 komplety map dla poszczególnych leśnictw w skali 1:10000, mapy zwinięte w rulon,
- w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym:
o mapy - pliki w formacie SHP w układzie PUWG 1992, będące podstawą do naniesienia lokalizacji sieci dróg na Leśną Mapę Numeryczną w Nadleśnictwie Nowa Dęba,
o w formacie PDF - część opisowa, tabelaryczna i mapy,
o w formacie edytowalnej (doc, xls) umożliwiającym nanoszenie zmian i aktualizacji -część opisowa i tabelaryczna.
Specyfika Nadleśnictwa Nowa Dęba:
- nadleśnictwo znajduje się w I kategorii zagrożenia pożarowego,
- posiada opracowany program docelowej sieci dróg leśnych z 2012 i 2017 roku,
- całkowita powierzchnia nadleśnictwa wynosi 25 667,40 ha, podzielone jest na trzy obręby (Buda Stalowska, Dęba, Babule) oraz 15 leśnictw w tym jedno szkółkarskie.

Dokument nr: SA.270.1.111.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. w siedzibie zamawiającego pok.20, o godzinie 12:15.

Składanie ofert:
Złożenie oferty: Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru (zał. nr 1) należy złożyć pisemnie do siedziby Zamawiającego ul. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba lub elektronicznie na adres e-mail nowadeba@lublin.lasy.gov.pl w terminie do dnia 18.10.2019
r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.12.2019 r.

Wymagania:
Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
o Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi planistyczne związane z opracowaniem/aktualizacją planów docelowej sieci dróg dla co najmniej 1 Nadleśnictwa. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży wykaz wykonanych usług wraz z poświadczeniami, że wykonane usługi zostały wykonane należycie - wg wzoru z zał. nr 4,
o nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1, pkt 12-23 PZP. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z zał. nr 3.
5. Płatność: przelew na rachunek bankowy wskazany w ofercie w terminiel4 dni od daty złożenia faktury.
6. Wymagana jest akceptacja postanowień zawartych we wzorze umowy, załączonym do niniejszego ogłoszenia.
8. Termin związania ofertą: 5 dni.
9. Kryteria wyboru ofert: Cena- waga 100%.
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto.
11. Postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.