Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE

Przedmiot:

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7
37-205 Zarzecze
powiat: przeworski
tel. 16 640 15 82, faks 16 640 12 17
zszarzecze@onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zarzecze
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE O MOCY CIEPLNEJ 321 KW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU
5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji gazowej (zewnętrznej i wewnętrznej) wraz budowa kotłowni na paliwo gazowe o mocy cieplnej 321 kW dla potrzeb Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. W ramach przedmiotu zamówienia do wykonawcy należą następujące roboty: Roboty rozbiórkowe w likwidowanym węźle cieplnym: demontaż filtroodmulika, demontaż rozdzielaczy hydraulicznych i demontaż rurociągów i armatury. Roboty budowlane i montażowe w nowej kotłowni c.o.: roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie i glazurnicze, montaż drzwi, roboty malarskie, montaż instalacji elektrycznej, montaż instalacji gazowej, montaż instalacji wod-kan., montaż kotłów, montaż sprzęgła hydraulicznego, montaż magneto odmulacza, montaż rozdzielaczy hydraulicznych, montaż rurociągów i armatury, montaż naczynia zbiorczego, montaż układu spalinowego, montaż wentylacji - nawiewu, montaż instalacji c.o., montaż aktywnego systemu instalacji gazowej, próby szczelności oraz uruchomienie kotłowni i przeszkolenie personelu

CPV: 45000000-7,45300000-0,45330000-9

Dokument nr: 609712-N-2019, ZS.271.10.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu; 37-205 Zarzecze; ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 08:55,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100.000 PLN. b) osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia: Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do funkcji technicznych w budownictwie i ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Lista kapitałowa
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.