Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiot:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Środa Śląska
Plac Wolności 5
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. (71)39 60 724, fax. (71)39 60 720
karolina.janusz@srodaslaska.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ILI Przedmiot zamówienia:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA
,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 145/9 MIEJSCOWOŚCI JUGOWIEC"
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 145/9 MIEJSCOWOŚCI JUGOWIEC
w ramach którego zostaną wykonane następujące roboty:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, JEZDNIA - KR 1 1560,00 m 2
km 0+000,00 - 0+307,00
o warstwa ścieralna AC11S 4 em
wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej K1-60 o zużyciu 0,3 kg / m2
o warstwa wiążąca AC16W 5 em
wiązanie międzywarstowe z emulsji asfaltowej, wolnorozpadowej K3 o zużyciu 0,3 kg / m2
o warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22P średnia warstwa gr. 3 em
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU 94,0 m2
o warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 em
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 em
o podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 20 em
o ulepszone podłoże, kruszywo stabilizowane cementem, Rm=1,5 MPa 10 em
razem = 41 em
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA 429,0 m2
o warstwa ścieralna z destruktu bitumicznego ze sfrezowanej nawierzchni 3 em
o podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 15 em
razem = 18 em
INŻYNIERIA DROGOWA
o słupki do znaków drogowych z rur stalowych 8 szt
o przymocowanie tablic znaków drogowych 8 szt
o urządzenia bezpieczeństwa ruchu progi zwalniające płytowe z przejściem dla pieszych
ZIELEŃ
o wykonanie trawników 600 m2
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej i
specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zgodnym
z dokumentacją projektową ( projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych, przedmiar, kosztorys, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i
uzgodnienia):
Rozdział 1. Do obowiązków Zleceniobiorcy jako Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres
czynności i obowiązków przypisanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odnośnych przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozdział 2. Zleceniobiorca będzie w szczególności:
reprezentował Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót
budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej;
sprawdzał jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności w celu
zapobiegania zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie;
sprawdzał i odbierał roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w próbach i odbiorach
technicznych instalacji i montowanych urządzeń technicznych;
uczestniczył w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym;
potwierdzał usunięcie wad oraz potwierdzał obmiar robót jako podstawę do zapłaty wynagrodzenia
wykonawcy robót;
informował Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć
wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
Rozdział 3. Zleceniobiorca jest w granicach upoważnienia nadanego niniejszą umową, przedstawicielem
Zamawiającego w zakresie czynności faktycznych związanych z realizacją umowy zawartej z wykonawcą
robót dla projektu wymienionego w § 1 umowy.
Rozdział 4. Zleceniobiorca pełniąc funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu własnym
i na rzecz Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez Zamawiającego na
sfinansowanie projektu wymienionego w § 1 umowy.
Rozdział 5. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do:
zwolnienia wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1 umowy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z
umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć lub wyrazić w imieniu Zamawiającego zgody na
wykonywanie nadzorowanych robót budowlanych przez wykonawców lub podwykonawców nie zgłoszonych
Zamawiającemu;
żądania od wykonawcy robót wykonania
robót dodatkowych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub podjęcia decyzji w sprawie zaniechania
wykonania części robót objętych umową o roboty budowlane, Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie
(ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych), poinformować o tym Zamawiającego.
Rozdział 6. Zleceniobiorca będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu zapewniającym
skuteczny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, przy czym w ciągu tygodnia dokona minimum 1
wizyty na budowie, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.
Rozdział 7. Stosownie do art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę strony ustalają, że Zleceniobiorca będzie prowadził w formie pisemnej rejestr czasu
pracy przeznaczonego na świadczenie usług objętych niniejszą umową. Z końcem każdego miesiąca
obowiązywania umowy, Zleceniobiorca przedłoży ten rejestr Zamawiającemu celem potwierdzenia przez
liczby godzin poświęconych na świadczenie usług w danym miesiącu.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: WZP 271.9-97/19

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) osobiście w siedzibie: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych pok. B-13; 55-300 Środa Śląska; PI.
Wolności 5 lub przesłać na adres: Gmina Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska;
PI. Wolności, pok. B-13 (z oznaczeniem koperty WZP 271.9-97/19) lub faksem na numer
(071 39-60-720 lub na e-mail karolina.janusz@srodaslaska.pl w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
22.10.2019r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: data podpisania umowy przez Wykonawcę
data zakończenia: 20.12.2019r

Wymagania:
II.III. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
II.IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II.V. Dopuszcza się udział podwykonawców.
V. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy na zewnątrz.
VI. Oferta powinna zawierać :
1. Cenę ofertową brutto za realizację usługi zgodnie z punktem II zaproszenia do złożenia oferty (wg
załącznika nr 1 do zaproszenia).
3 Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Nr rachunku bankowego, na który zostanie przelane ewentualne wynagrodzenie Wykonawcy.
IX. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria
wyboru określone w zaproszeniu do złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt. XII.
XI. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania faksem lub pocztą elektroniczną i
zamieści na stronie internetowej.
XII. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania
przyczyny.
XIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania; w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający uzna,że Wykonawca spełnia warunki, jeżeli
Ubiegający się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie zrealizował co najmniej 2 usługi, których
przedmiotem było sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie nowych lub
przebudowie istniejących dróg o nawierzchni z masy bitumicznej o wartości robót budowlanych powyżej
100.000 zł dla każdej roboty.
XX. Sposób przygotowania oferty:
Należy wypełnić załączony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 4- wykaz usług wraz z poświadczeniami,
- załącznik nr 5- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest płatnikiem VAT (jeżeli dotyczy),
- załącznik nr 6- wykaz osób,
- polisa OC o wartości 30.000,00 złotych,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

Uwagi:
Działając w imieniu Gminy Środa Śląska, Pl.
zapraszam do złożenia
oferty na: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA
,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZ.NR 145/9 MIEJSCOWOŚCI JUGOWIEC"
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, określonej w art. 4 pkt 8, wyłączonej ze stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze
zm.)

Kontakt:
Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:
-sprawy proceduralne:Karolina Janusz-Wydział Zamówień Publicznych, tel. 71 39-60-724, email:
karolina.janusz@srodaslaska.pl
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia: Ireneusz Fura-Wydziału Inwestycji, tel. 71 39-60-741

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.