Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetleń drogowych

Przedmiot:

Budowa oświetleń drogowych

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel. (017) 7729019, faks (017) 7729019
ugim@sokolow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski
Budowa oświetleń na terenie Gminy Sokołów Małopolski: .1 Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108708R Trzeboś Mościny w miejscowości Trzeboś (Podlas) Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii napowietrznej na długości 487 m, montaż i ustawienie słupów energetycznych E i ŻN w ilości 12 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 8 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania 2. Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1368R Trzeboś-Rakszawa-Bosakówka w miejscowości Trzeboś (Podlas) Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii napowietrznej na długości 308 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych E i ŻN w ilości 8 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 8 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania 3. Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokołów Małopolski-Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski (ulica Tysiąclecia ) Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii kablowej na długości 497 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 10 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 10 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania 4. Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek w miejscowości Górno i drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii kablowej na długości 749 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 14 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 15 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania

Część nr: 1 Nazwa: o Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108708R Trzeboś Mościny w miejscowości Trzeboś (Podlas)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii napowietrznej na długości 487 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych E i ŻN w ilości 12 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 8 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1368R Trzeboś-Rakszawa-Bosakówka w miejscowości Trzeboś (Podlas)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii napowietrznej na długości 308 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych E i ŻN w ilości 8 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 8 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokołów Małopolski-Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski (ulica Tysiąclecia )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii kablowej na długości 497 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 10 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 10 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek w miejscowości Górno i drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie linii kablowej na długości 749 m, montaż i ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 14 szt, podwieszenie opraw oświetleniowych typu LED w ilości 15 szt. i montaż zestawu kablowego z układem pomiaru i sterowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 609771-N-2019, RG.ZP.271.9.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sokolow-mlp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Gmina Sokołów Małopolski, ulica Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli do wykonania zamówienia skieruje minimum: jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 - j.t.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 - j.t. z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową; Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725- t.j.).Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi stanowi załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne, przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku, postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.sokolow-mlp.pl w zakładce przetargi i ogłoszenia informacji o której mowa w art. 86 ust 5,bez dodatkowego wezwania, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żada wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Formularz ofertowy b) Kosztorysy ofertowe, c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, e) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego),według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, g) dowód wpłaty wadium
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Należ wnieść wadium w następujących wysokościach: 1. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108708R Trzeboś Mościny w miejscowości Trzeboś (Podlas) 1200 zł (słownie: Jeden tysiąc dwieście złotych, zero groszy). 2. Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1368R Trzeboś-Rakszawa-Bosakówka w miejscowości Trzeboś (Podlas) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych, zero groszy). 3. Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokołów Małopolski-Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski (ulica Tysiąclecia do węzła) 1500,00 zł ( słownie: Jeden tysiąc pięćset złotych, zero groszy) 4. Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek w miejscowości Górno i drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najnizsza cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.