Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie budynku do wymogów ochrony pożarowej w zakresie wydzielenia pożarowego i...

Przedmiot:

Dostosowanie budynku do wymogów ochrony pożarowej w zakresie wydzielenia pożarowego i oddymiania klatek schodowych

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 12
17-120 Brańsk
powiat: bielski (podlaski)
tel. 857 375 132, faks 857 375 060
dpsbransk@dpsbransk.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Brańsk
Wadium: 2.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie budynku A Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku do wymogów ochrony pożarowej w zakresie wydzielenia pożarowego i oddymiania klatek schodowych
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie budynku ,,A" Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II S w Brańsku do wymogów ochrony pożarowej w zakresie wydzielenia pożarowego i oddymiania klatek schodowych. Wynika z obowiązku nałożonego na użytkownika obiektu przez KP PSP w Bielsku Podlaskim obligującego go do zabezpieczenia klatek schodowych stanowiących pionowe drogi ewakuacji w budynku głównym DPS urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu lub służącymi do usuwania dymu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do SIWZ . 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją oraz wymaganiami Zamawiającego, tj.: wykonanie robót budowlanych obejmujących wyłącznie dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymogów obecnie obowiązujących przepisów pożarowych.Obie klatki schodowe zlokalizowane w budynku głównym DPS stanowiące drogi komunikacji ogólnej i drogi ewakuacyjne (klatkę schodową ,,A" i klatkę schodową ,,B") zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu i zostaną wydzielone pożarowo. Klatka schodowa ,,A" zostanie wyposażona w instalację oddymiania grawitacyjnego. Upust powietrza będzie realizowany automatycznie otwieranymi dachowymi oknami oddymiającymi umieszczonymi w połaci dachowej znajdującej się bezpośrednio nad najwyższym spocznikiem klatki. Dopływ powietrza kompensacyjnego realizowany będzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi napowietrzających (i jednocześnie ewakuacyjnych) zlokalizowanych w poziomie najniższego spocznika klatki. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby, ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku ,,Alarm" w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie - przez zadziałanie czujek dymu, które przekazując sygnał do centrali oddymiania spowodują za jej pośrednictwem, przy pomocy siłowników, otwarcie okien oddymiających i drzwi napowietrzających zapewniających dopływ powietrza do oddymianej klatki. Klatka schodowa ,,B" (ze względu na brak możliwości wbudowania w strop klapy dymowej) zostanie wyposażona w instalację oddymiania grawitacyjnego wspomaganego nawiewem mechanicznym. Upust dymu będzie realizowany za pomocą automatycznie otwieranej wyrzutni ściennej zlokalizowanej w zewnętrznej ścianie klatki schodowej, ponad najwyższym spocznikiem. Mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego realizowany będzie z pomocą zespołu wentylatorów ze zmiennym wydatkiem usytuowanego w ścianie szczytowej na najniższej kondygnacji. Ilość powietrza nawiewana do klatki schodowej (wydatek wentylatora kompensacyjnego) będzie regulowana na podstawie strumienia powietrza przepływającego przez klapę dymową (pomiar na listwach pomiarowych wbudowanych w klapie dymowej i połączonych z przetwornikiem różnicy ciśnień). Po rozszczelnieniu klatki schodowej (np. po otwarciu drzwi na parterze) nawiewany strumień powietrza kompensacyjnego zostanie zwiększony (system będzie utrzymywał stały przepływ przez klapę dymową). Wentylator kompensacyjny będzie utrzymywał odpowiednią minimalną prędkość przepływu powietrza w przestrzeni klatki schodowej (ok. 0,2m/s w przekroju obliczeniowym klatki schodowej niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych jak wiatr czy temperatura). Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby, ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku ,,Alarm" w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie - przez zadziałanie czujek dymu, które przekazując sygnał do centrali oddymiania spowodują za jej pośrednictwem - przy pomocy siłowników - otwarcie wyrzutni ściennej, a w następnej kolejności uruchomienie zespołu wentylatorów nawiewnych. Istniejące drzwi oddzielające obie klatki schodowe od poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy na wszystkich kondygnacjach) zostaną zastąpione drzwiami w klasie odporności pożarowej EI 30 i klasie dymoszczelności S200, wyposażonymi w samozamykacze. W drzwi pożarowe zostaną wyposażone również pomieszczenia gospodarcze dostępne bezpośrednio ze spoczników klatek schodowych i pomieszczenia socjalne (poz. + 9.30 klatka ,,A" ). Dodatkowo przewidziano wydzielenie pożarowe wnęki instalacyjnej znajdującej się w wiatrołapie wejścia głównego do budynku ,,B", w której znajduje się istniejąca rozdzielnica główna ze złączem kablowym oraz projektowana rozdzielnica Rpoż zasilająca i sterująca instalacjami oddymiania klatek schodowych. Wnęka zostanie wydzielona poprzez instalację lekkiej kurtyny rolowanej w klasie EI60, opuszczanej automatycznie w razie pożaru. Istniejący budynek nie zmienia swojego dotychczasowego przeznaczenia. Program użytkowy budynku pozostaje bez zmian. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: a)Opis przedmiotu zamówienia załącznik A do SIWZ b)Przedmiary robót (pomocniczo) - załączniki a,b do SIWZ, c)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- załączniki c,d do SIWZ, d)Dokumentacja projektowa - załączniki e,f do SIWZ, 3. Wykonawca jest zobowiązany do: a) wykonania przedmiotu umowy na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.b)uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy w celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, c) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów. (między innymi pomiary instalacji elektrycznej i inne), d) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy i szkoleń serwisowych w zakresie podstawowym, potwierdzonego pisemnie przez przeszkolonych uczestników, e) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch egzemplarzach) oraz do wbudowanych systemów i urządzeń dokumentacji techniczno ruchowej, paszportów technicznych i instrukcji eksploatacji oraz obsługi w języku polskim. 4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy b) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wszystkich osób wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu prac instalacyjnych elektrycznych określonych w SIWZ. 8. Wymagany okres gwarancji wynosi (min 36 miesięcy max 60miesięcy)

CPV: 45000000-7,45111300-1,45262500-6,45300000-0,45111220-6,45311200-2,45314300-4,45420000-7,45421100-5,45400000-1

Dokument nr: 609759-N-2019, AGK.252.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatbielski.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-23

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać: a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co naj-mniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, remontem lub przebudową budynku w zakresie oddymiania klatek schodowych, z których przynajmniej jedna była o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w wa-runku robót na wezwanie Zamawiającego. b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w następujących specjalnościach: kierownik budowy - posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i co najmniej 3 letnie doświadczenie na budowie, kierownika robót do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, pełnić będzie funkcję kierownika robót. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu po-twierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy). 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna): 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 5) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6)Wykonawca w terminie 3dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP,przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art.24 ust.1 pkt23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłocenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Deklarowany okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.