Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi

Przedmiot:

Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania w Bytomiu
Armii Krajowej 54b, pokój nr 29
41-909 Bytom
powiat: Bytom
32 745-39-01
sekretariat@bm.bytom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24317
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż, unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego materiałami nieszkodliwymi przy ul. Katowickiej 13 w Bytomiu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego materiałami nieszkodliwymi przy ul. Katowickiej 13 w Bytomiu.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest demontaż, unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego materiałami nieszkodliwymi przy ul. Katowickiej 13 w Bytomiu.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262660-5 - Usuwanie azbestu
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy środowiska naturalnego

CPV: 45400000-1

Dokument nr: 24317, DZP.262.1.78.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w Bytomskich Mieszkaniach - 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 29 (sekretariat) w terminie do 22.10.2019 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby usługa będąca przedmiotem zamówienia została zrealizowana w terminie do 120 dni licząc od daty zawarcia umowy, w tym termin opracowania i dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej wynosi 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Uwaga: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Uwaga: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Warunki zmiany umowy
1. Każda ze stron może wnieść o istotną zmianę umowy, jeżeli zmiana ta będzie skutkować:
a) obniżeniem kosztów wykonania robót;
b) podwyższeniem jakości robót z zastrzeżeniem, iż podwyższenie jakości robót nie spowoduje zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy;
c) usprawnieniami w użytkowaniu budynku;
d) zmiany parametrów elementów robót budowlanych w tym wymiarów, technologii, rozwiązań funkcjonalnych;
z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji, a także obniżenia standardu i jakości wykonywanych robót.
2. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy na pisemny wniosek zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, złożony w terminie 2 dni roboczych od daty wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
a) opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów;
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie;
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót objętych przedmiotem umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych w ust. 2 powyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji umowy.
4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiany powyższe nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji umowy.
6. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego wymienionych w § 14 umowy z zastrzeżeniem, iż osoba wstępująca w miejsce osoby wymienionej w § 14 ust. 2 lit. a umowy, posiadać będzie uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie niższe, niż osoba zastępowana.
7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) zmiany wskazanych w ofercie podwykonawców *;
b) rezygnacji z podwykonawców;
c) zmiany wskazanego w ofercie zakresu podwykonawstwa*;
d) wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
K1 - Cena - waga 80%
K2 - Okres gwarancji - waga 20%
Wykluczenia
Nie dotyczy
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
Adres
Zielna 25b
41-907 Bytom
śląskie , Bytom
NIP
6262988582
Numer naboru
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18

Załączniki

Dokumenty_baza_BIP

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Gola, Justyna Brzeska-Wróbel

Siedziba - 32 413-00-30, Oddział 32 745-39-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.