Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR""

Przedmiot:

,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR""

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
powiat: puławski
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,864296,03ef7dafe9ca66faef72db77ca5ca083.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt nr 250006464/WGJ/19 pt. ,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR"" - branża mechaniczna, elektryczna, pomiarowa.
Treść zapytania:
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty
Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 250006464/WGJ/19 pt. ,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR"" - branża mechaniczna, elektryczna, pomiarowa.
I. Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy, BDO 000007701
II. Zakres rzeczowy:
1. Zgodnie z Załącznikiem Nr1 z dnia 04-10-2019r.
III. Dokumentacja techniczna nr: nie dotyczy.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR"" - branża mechaniczna, elektryczna, pomiarowa. 1 US

Dokument nr: Z15/337648

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 10- 2019 10: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
29- 10- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
22- 10- 2019 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,864296,03ef7dafe9ca66faef72db77ca5ca083.html

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji Projektu:

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Dwie referencje z ostatnich 5-ciu lat na roboty typu ,,Zaprojektuj i wykonaj",
2. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Maciejem Gubałą tel.33/ 854 39 00tel. kom:885 613 940
E-mail:Maciej.Gubala@grupaazoty.com
3. Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Zakupów, Dział Postępowań Zakupów Remontowych(pokój 214) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ,,Konkurs Ofert" z podaniem:
- nazwy Oferenta,
- numeru i tytułu Projektu,
- branży robót.
Termin składania oferty upływa z dniem: 29-10-2019r. do godz. 12:00

Uwagi:
Uwaga:
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail) najpóźniej na 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Zastrzeżenia do przedstawionego wzoru umowy należy zgłaszać na załączonym formularzu najpóźniej7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający odniesie się do uwag przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanych terminach. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.
VII. Zakres dostaw:
1. Wykonawca:
1.1. Materiały: wszelkie niezbędne do realizacji Projektu
1.2. Sprzęt: wszelki niezbędne do realizacji Projektu
2. Zamawiający:
2.1. Materiały: nie dotyczy
2.2. Sprzęt: nie dotyczy
VIII.Wymagania stawiane Wykonawcy:
Terminowość i jakość wykonania prac.
IX. Miejsce wykonania robót:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. - Dom Wczasowy ,,JAWOR" w Jaszowcu
X. Przedkładana oferta powinna zawierać:
1. ogólną cenę ofertową za wykonanie pełnego zakresu prac,
która zostanie wyliczonana podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,
2. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do składania ofert, wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,
3. okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy na:
- roboty,
- materiały,
- urządzenia,
objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
4. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w ostatnią środę przypadającą przed upływem powyższego terminu,
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w ostatni piątek, przypadający przed upływem powyższego terminu terminie,
Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia oferty jest czynnym podatnikiem VAT.
5. termin związania ofertą,
6. oświadczenie Oferenta, że nie toczy się w stosunku do firmy postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie jest w likwidacji,
7. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót - podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgłoszenie (załącznik do wzoru umowy) z ewentualnym proponowanym podwykonawcą robót, z zastrzeżeniem zapisów w §9 załączonego wzoru umowy),
8. oświadczenie - zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem - zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku / unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),
10. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,
11. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli ,,za zgodność z oryginałem" lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej",
12. oświadczenia (na dzień złożenia oferty - nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami
- podatków w Urzędzie Skarbowym,
- składek w ZUS,
13. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,
14. dwie referencje z ostatnich 5-ciu lat na roboty typu ,,Zaprojektuj i wykonaj",
15. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 2.
XI. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:
1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-% Z -% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji - dotyczy tylko R.
2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3.
3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.
XII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z PanemMaciejem Gubałą tel.33/ 854 39 00tel. kom:885 613 940
E-mail:Maciej.Gubala@grupaazoty.com
XIII.Ochrona danych osobowych w ramach RODO:
Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom (,,Klauzula") na stronie internetowej pod linkiem
https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.
Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuliinformacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.
XIV.Ofertęnależy złożyć w budynku Pionu Zakupów, Dział Postępowań Zakupów Remontowych(pokój 214) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ,,Konkurs Ofert" z podaniem:
- nazwy Oferenta,
- numeru i tytułu Projektu,
- branży robót.
XV. Termin składania oferty upływa z dniem: 29-10-2019r. do godz. 12:00
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 81/565 33 10; 81/565 35 66 lub na adres e-mail Izabela.Kus@grupaazoty.com
Uwaga:Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.
Informujemy, iż nasza Spółka uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.
Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:
nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.
XVI.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,
2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,
3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,
4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,
5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku:
5.1 nie przeprowadzenia wizji lokalnej,
5.2 braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót),
5.3 braku akceptacji wzoru umowy z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi po weryfikacji uwag zgłoszonych zgodnie z pkt VI.
Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Projekt nr 250006464/WGJ/19 pt. ,,Modernizacja jacuzzi w Domu Wczasowym ,,JAWOR"" - branża mechaniczna, elektryczna, pomiarowa."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.