Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
613z dziś
4133z ostatnich 7 dni
16171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW, MATERIAŁÓW I AKUMULATORÓW

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW, MATERIAŁÓW I AKUMULATORÓW

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze
powiat: legionowski
tel. 261883896, faks 261883868
jw4809.zp@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zegrze
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA AKCESORIÓW, MATERIAŁÓW I AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA 26 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZEGRZU
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów, materiałów i akumulatorów do pojazdów służbowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ - Formularze cenowe (odpowiednio do części). 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio do części). 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert w podziale na 4 części: ?Część 1 - zakup i dostawa akcesoriów i materiałów do pojazdów, ?Część 2 - zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów, ?Część 3 - zakup i dostawa akumulatorów do sprzętu łączności, ?Część 4 - zakup i dostawa akumulatorów. 5.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a)Dla części 1, 2, 3 i 4: ?dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. ?dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo- jakościowymi w I klasie. b)Dla części 1: ?Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), w stosunku do produktów wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik 2 do SIWZ w poz. 14, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 36, 39, 42, 245, 246 ). Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest podać w wymienionych wyżej pozycjach Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ typ/model nazwa producenta. Oferta, w której Wykonawca nie poda w/w informacji w poz. 14, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 36, 39, 42, 245, 246 (towary równoważne) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do produktów tych muszą być dołączone opisy techniczne. c)Dla części 2 i 4: ?Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku i dostarczony wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polskim dla każdego akumulatora. ?Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN 50342-1:2016-01 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporności na wstrząsy i wibracje. ?Na każdym z dostarczonych urządzeń musi być umieszczona data produkcji akumulatora (data formowania). W przypadku umieszczenia przez producenta daty produkcji w formie kodowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy informację dotyczącą sposobu kodowania daty przez producentów akumulatorów wraz ze szczególnym opisem systemu kodowania, który umożliwi sprawdzenie daty produkcji. ?Gwarancja zakupionego towaru musi być zgodna z gwarancją zawartą w złożonej ofercie przez wykonawcę liczonym od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. ?Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji. d)Dla części 3: ?Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), w stosunku do produktów wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik 2.2 do SIWZ w poz. 2, 3, 4). Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest podać w wymienionych wyżej pozycjach Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.2 do SIWZ typ/model nazwa producenta. Oferta, w której Wykonawca nie poda w/w informacji w poz. 2, 3, 4 (towary równoważne) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do produktów tych muszą być dołączone opisy techniczne. ?Gwarancja zakupionego towaru musi być zgodna z gwarancją zawartą w złożonej ofercie przez wykonawcę liczonym od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. ?Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji. 6.Prawo opcji - dotyczy części 1 i 2: 1)Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2, 2.1) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w Formularzu cenowym. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym, oraz zgodnie z umową dotyczącą zamówienia podstawowego. 2)Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. 3)Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 4)korzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym przez Zamawiającego na piśmie z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi najpóźniej do 29.11.2019r. Dostawa nastąpi w terminie 5 dni od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. 7.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 8.Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w wybranej części zamówienia zostaną odrzucone. 9.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 10.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa akcesoriów i materiałów do pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo- jakościowymi w I klasie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), w stosunku do produktów wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik 2 do SIWZ w poz. 14, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 36, 39, 42, 245, 246 ). Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać w wymienionych wyżej pozycjach Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ typ/model nazwa producenta. Oferta, w której Wykonawca nie poda w/w informacji w poz. 14, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 34, 36, 39, 42, 245, 246 (towary równoważne) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do produktów tych muszą być dołączone opisy techniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0, 39800000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1)Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2, 2.1) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w Formularzu cenowym. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym, oraz zgodnie z umową dotyczącą zamówienia podstawowego. 2)Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. 3)Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 4)Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym przez Zamawiającego na piśmie z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi najpóźniej do 29.11.2019r. Dostawa nastąpi w terminie 5 dni od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa akumulatorów do pojazdów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania; dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo- jakościowymi w I klasie. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku i dostarczony wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polskim dla każdego akumulatora.Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN 50342-1:2016-01 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporności na wstrząsy i wibracje. Na każdym z dostarczonych urządzeń musi być umieszczona data produkcji akumulatora (data formowania). W przypadku umieszczenia przez producenta daty produkcji w formie kodowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy informację dotyczącą sposobu kodowania daty przez producentów akumulatorów wraz ze szczególnym opisem systemu kodowania, który umożliwi sprawdzenie daty produkcji. Gwarancja zakupionego towaru musi być zgodna z gwarancją zawartą w złożonej ofercie przez wykonawcę liczonym od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji. Prawo opcji - Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2, 2.1) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilości wskazanej w Formularzu cenowym. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym, oraz zgodnie z umową dotyczącą zamówienia podstawowego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji będzie miało zastosowanie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym przez Zamawiającego na piśmie z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi najpóźniej do 29.11.2019r. Dostawa nastąpi w terminie 5 dni od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31400000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielony na cały przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa akumulatorów do sprzętu łączności
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania; dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo- jakościowymi w I klasie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), w stosunku do produktów wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (Załącznik 2.2 do SIWZ w poz. 2, 3, 4). Produkty równoważne są to produkty o parametrach, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty opisane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać w wymienionych wyżej pozycjach Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.2 do SIWZ typ/model nazwa producenta. Oferta, w której Wykonawca nie poda w/w informacji w poz. 2, 3, 4 (towary równoważne) zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do produktów tych muszą być dołączone opisy techniczne.Gwarancja zakupionego towaru musi być zgodna z gwarancją zawartą w złożonej ofercie przez wykonawcę liczonym od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31430000-9, 31433000-0, 31434000-7, 31432000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielony na cały przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa akumulatorów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne opakowania producenta, posiadające na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na identyfikację produktu z logo i nazwą producenta, opisem zawartości w języku polskim, oraz posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowo- jakościowymi w I klasie. Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku i dostarczony wraz z indywidualnymi kartami gwarancyjnymi i instrukcją obsługi w języku polskim dla każdego akumulatora.Towar musi spełniać warunki techniczne normy PN-EN 50342-1:2016-01 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporności na wstrząsy i wibracje. Na każdym z dostarczonych urządzeń musi być umieszczona data produkcji akumulatora (data formowania). W przypadku umieszczenia przez producenta daty produkcji w formie kodowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy informację dotyczącą sposobu kodowania daty przez producentów akumulatorów wraz ze szczególnym opisem systemu kodowania, który umożliwi sprawdzenie daty produkcji. Gwarancja zakupionego towaru musi być zgodna z gwarancją zawartą w złożonej ofercie przez wykonawcę liczonym od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga minimum 24 miesiące gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31400000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji udzielony na cały przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 34300000-0,39800000-0,31400000-0,31430000-9,31433000-0,31434000-7,31432000-3

Dokument nr: 610134-N-2019, ZP/68/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https:///www.26wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy Adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 20
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca musi przedłożyć: dla części 2 i 4: ?Deklaracje zgodności z normą PN-EN 50342-1:2016-01 odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporności na wstrząsy i wibracje, zgodnie z Zał. nr. 2.1 oraz 2,3 (Formularze cenowe).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta (w ramach danej części) została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w: 1)art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2)art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj.: a)Dla części 2 i 4: ?Deklaracji zgodności z normą PN-EN 50342-1:2016-01 na spełnienie warunków odnośnie szczelności, hermetyczności obudów, odporności na wstrząsy i wibracje, zgodnie z Zał. nr. 2.1 oraz 2.3 (Formularze cenowe). OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA GRANICAMI TERYTORIUM RP. 22.Stosownie do treści § 7.1. pkt. 2) lit. a), b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI - Etap III ust. 1 lit a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 23.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 22, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony w terminach, o których mowa w pkt 22. 24.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ, do złożenia oferty w formie pisemnej. Wzór formularza oferty stanowią: 1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ; 2)Formularze cenowe - wypełnione i podpisane wg wzoru określonego w załączniku nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (odpowiednio dla części). 2.Pełnomocnictwo: 1)w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2)pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.