Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
powiat: Łódź
tel. 426 652 295, faks 426 652 080
zampub@ld.policja.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w zakresie projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu w zakresie projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.: 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres prac obejmuje: o docieplenie ścian zewnętrznych; o docieplenie stropodachów; o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 2. Wykonanie robót innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami, niewchodzących w zakres projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności, finansowanych ze środków budżetowych, które zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. 3. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót budowlanych oraz ich wymogi jakościowe, będący przedmiotem umowy został określony w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z uwzględnieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ. 6.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i zobowiązuje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych do stosowania wyrobów, materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ). 7.Wymagany okres gwarancji- minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót bez wad. 8.Wskazane przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia o tym samym lub wyższym standardzie. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności". 9.Wraz z ofertą Wykonawca złoży wykaz podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ. 10.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 11.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców materiałów budowlanych. 12.W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 3.10. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. 13.Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. usunięcia z umów o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zweryfikowania. 14.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.10 i zostaną naliczone kary umowne, o których mowa we wzorze umowy. 15.O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 16.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17.Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. 18.Zamawiający informuje, że pod poniżej podanym linkiem znajdują się ogólne informacje o projekcie: http://lodzka.policja.gov.pl/el3/poiis/34730, Termomodernizacja-budynku-Osrodka-Szkolenia-Policji-w-Lodzi-zs-w-Sieradzu-przy-u.html

CPV: 45000000-7,45111100-9,45261000-4,45321000-3,45421000-4,45421160-3,45432100-5,45442100-8,45450000-6

Dokument nr: 610195-N-2019, FZ-2380/45/19/SS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, papierowa
Adres:
Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą, że: 1. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwa zadania budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN/ brutto każde zadanie polegające na wykonaniu docieplenia budynku/budynków oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (wg Załącznika nr 7 do SIWZ) Uwaga: 1)W przypadku, gdy ww. zakres zadania budowlanego będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w Wykazie robót rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej; 2)Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. zadań budowlanych w ramach jednego kontraktu (jednej umowy). 3)Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby jeden z uczestników Konsorcjum wykazał się całością wymaganego doświadczenia. 2.dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe: W związku z powyższym Wykonawca winien wykazać się: dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie: 1.Kierownikiem budowy tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży konstrukcyjno - budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót jednej lub w kilku branżach. 2. Kierownikiem robót elektrycznych tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży instalacji i urządzeń elektrycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień. (wg Załącznik nr 8 do SIWZ) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: /jeżeli dotyczy/ Zgodnie z art. 22a ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - w tej sytuacji wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego- wg załącznika nr 9 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1. SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.2. SIWZ . Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)- wg załącznika nr 6 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.