Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel. 77 4401700;4401755, faks 77 4401701
przetargi@powiatstrzelecki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: 1.400,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach zadania pn.: ,,Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego""
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, nr projektu: RPOP.03.02.01-16-0014/17, umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0014/17-00. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii". Nadzór inwestorski będzie obejmował roboty budowlane zlokalizowane w miejscowości Szymiszów, w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, na terenie powiatu strzeleckiego, w województwie opolskim. Przedmiotem inwestycji jest głęboka termomodernizacja obejmująca montaż instalacji solarnej, docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymianą instalacji c.o. i c.w.u. i wentylacji mechanicznej, a także wymianę oświetlenia na LED i montaż pomp ciepła dla budynku filii Domu Pomocy Społecznej Strzelce Opolskie w Szymiszowie, ul. Strzelecka 2, dz. nr: 844/3 obręb 0074_Szymiszów. Działka, na której projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków: zespół pałacowy nr rej.: 1047/65, park nr rej.: 185/88. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do dnia 31.08.2020 r. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru określają: Przedmiary robót, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, decyzja pozwolenia na budowę, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2018 r., poz. 650) w ramach której do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy: - Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach. - Kontrola realizacji robót zgodnie z wymaganiami i ustaleniami konserwatora zabytków. - Monitoring zaangażowania środków Zamawiającego oraz postępu robót. - Kontrola realizacji wymagań technologicznych. - Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta dostarczanych przez Wykonawcę oraz prowadzenie zapisów z kontroli zmian, badań i spraw spornych. - Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym. - Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat Wykonawcy. - Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie. - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - Informowanie Zamawiającego o postępie robót, wypadkach i innych zagrożeniach. - Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy. - Wstrzymanie robót realizowanych niezgodnie z pozwoleniem robót i dokumentacją przetargową. - Sprawdzanie robót i wykrywanie wad. - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy przy pełnej współpracy z projektantem pełniącym nadzór autorski. - Dokonywanie zmian jakości i ilości robót za zgodą Zamawiającego (nie powodujących zwiększenia wartości robót Wykonawcy). - Ocena i sprawdzanie wycen. - Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą robót. - Sprawdzanie zestawień i potwierdzanie kwot do wypłaty. - Inspektor nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. Wszystkie prace należy wykonać szczegółowo z programem prac konserwatorskich oraz zgodnie z: - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; - Kosztorysami ofertowymi; - Projektem Budowlanym; - Projektem Wykonawczym; - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót; - obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.; - decyzją pozwolenia na budowę; - decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać wiedzę i zdolności służące do właściwego sporządzania dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, a w szczególności: harmonogramów rzeczowo - finansowych postępu prac w układzie zgodnym z umową o dofinansowanie oraz według zasad wynikających z umowy na roboty budowlane w zakresie częściowego rozliczenia robót. Inspektor nadzoru zapewni w osobie własnej bądź w postaci dodatkowego personelu: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej, inspektora nadzoru w branży architektonicznej bez ograniczeń, w specjalności w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 poz. 10). UWAGA. Roboty prowadzone będą na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowalnych przy obiektach zabytkowych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca; Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 2. Zamawiający wymaga by Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników biurowych i administracyjnych wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, z zakresu prac administracyjno - biurowych. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną powierzone do wykonania Podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników Podwykonawcy. 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób o których mowa w ust. 2 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), w szczególności inspektorów nadzoru, a także podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4. Wykonawca lub Podwykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób, o których mowa w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Oświadczenie to powinno zawierać również: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione w pkt 2 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usług, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. b) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy oświadczenie, ze zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ. 7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 5 w ust. 1 projektu umowy czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6, lit. d projektu umowy. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 projektu umowy czynność, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 6, lit. e projektu umowy

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 608080-N-2019, OR.272.39.2019.AG1

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Powiat Strzelecki - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, KANCELARIA - pokój nr 201, II piętro

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych o wartości robót minimum 600.000,00 zł brutto każda. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje w osobie własnej lub dysponuje, lub będzie dysponował osobami do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które spełniają następujące warunki: a) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót w branży konstrukcyjno - budowlanej - Inspektor nadzoru wiodący, posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno - budowlanej; - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej min. 60 miesięcy od uzyskania uprawnień; b) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru w branży architektonicznej bez ograniczeń posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót architektonicznych min. 36 miesięcy od uzyskania uprawnień; c) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień; d) minimum jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót kanalizacyjnych posiadająca: - uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót wodociągowych i kanalizacyjnych min. 24 miesiące od uzyskania uprawnień. e) minimum jedna osoba musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2018 poz. 10) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk. Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie: a. Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik Nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ; b) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); d) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); e) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowe doświadczenie zawodowe osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru wiodącego 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.