Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3552z ostatnich 7 dni
14768z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
powiat: górowski
tel.: 65 543 56 76, fax: 65 543 58 14
zamowieniapubliczne@niechlow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Niechlów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tarpnie - miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi.
I Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Zakres prac obejmuje:
o Demontaż 4 skrzydeł okiennych 2,45x2,47
o Demontaż 11 skrzydeł okiennych 1,63x1,0
o Montaż wraz z obróbką ościeżnicy 4 okien PCV o wymiarach 2,45x2,47
o Montaż wraz z obróbką ościeżnicy 11 okien PCV o wymiarach 1,63x1,0
o Prace elektryczne związane z montażem, podłączenie kurtyn powietrznych wraz z sterownikiem oraz montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach

Otwarcie ofert: VIII. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert (adres, dzień i godzina): Urząd Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, dnia 28.10.2019 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia ofert (adres, dzień i godzina): Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego : pok. 19 (sekretariat Urzędu Gminy Niechlów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tarpnie
- miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi".
90%
NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2019 r.
Lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: zamowieniapubliczne@niechlow.pl w terminie do dnia 28.10.2019 r., do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: Od daty podpisania umowy do 15.12.2019 r.

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie.
Zamawiający umożliwia wykonanie wizji lokalnej po pisemnym zgłoszeniu.
III. Warunki Płatności: Nie przewiduje się płatności zaliczkowej i częściowej.
Płatność w terminie 14 dni od daty odbioru robót budowlanych protokołem zdawczo -odbiorczym i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IV. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
a) Cena-90%
b) Okres gwarancji i rękojmi - 10 %

c) A= oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofercie/ cena oferty ocenianej x 100 x
gdzie:
A - liczba otrzymanych punktów
Kryterium okresu gwarancji i rękojmi będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi na wykonany zakres roboty remontowej, iloczyn od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu umowy przez Zamawiającego (na zastosowane materiały i wykonane prace). Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. Za zaoferowanie tego okresu Wykonawca otrzyma 5 pkt. w tym kryterium. Wykonawca który zaoferuję więcej niż 24 miesiące gwarancji uzyska 10 pkt.
V. Opis sposobu przygotowania oferty: (forma pisemna z zastrzeżeniem szczelnego zamknięcia).
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca może przedstawić jedną ofertę. Ofertę należy dostarczyć pocztą, formą mailową lub osobiście do Zamawiającego (sekretariat pokój nr 19).
Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie w przygotowanej ofercie. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie wykonywania czynności związanych z realizacją umowy.
VI. Wykaz dokumentów, oświadczeń jakie powinien złożyć Wykonawca:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
c) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
f) Kosztorys ofertowy.
IX. Inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania informacje:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści jak w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji przed podpisaniem umowy oraz możliwość unieważnienia postępowania.

Uwagi:
X. Klauzura informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Niechlów (ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, telefon kontaktowy: 65 543 56 76).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Amandą Gaś pod adresem e-mail: ananda.gas@amt24.biz. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
(\\\\
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.