Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia budynku

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
powiat: miński
tel. 25 579 59 48, faks 25 759 59 38
urzad@ceglow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Cegłów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wyposażenia budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie ul. Kolejowa 17. 2. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę, wraz z transportem, wniesieniem, montażem i uruchomieniem wyposa-żenia łazienek, wyposażenia kuchni, sprzętu AGD, mebli do sali konferencyjnej, oraz sypialni i dyżurki, sprzętu informatycznego, oświetlenia mobilnego, nagło-śnienia, myjki ciśnieniowej, neonu i napisu na elewacjach, wiaty drewnianej wraz utwardzeniem terenu. 2) Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Zamówienia stanowiących załączniki od nr 6 do nr 12 do SIWZ. Wymienione w Specyfikacjach wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 3) Podane wymiary należy traktować orientacyjne. Zamawiający dopuszcza tolerancję na poziomie +- 5%. 4) Dostawa nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do wskazanego miejsca przez Zamawiającego a następnie dostarczony towar musi zostać kosztem i staraniem Wykonawcy wniesiony do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy, odpo-wiednio rozmieszczony , zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 5) Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). 6) Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawia-jącemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca. 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asor-tymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: ? są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, ? nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i załącznikach lub, ? dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 21 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, ja-kość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 8) Wraz z dostarczonym asortymentem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim. 9) Koszt dostawy oraz przeszkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 10) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standar-du i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność pro-duktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zasto-sowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w SIWZ. W przypadku zaofe-rowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 11) Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wyko-nawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i załącznikach. 12) Wykonawca przed dostawą mebli zobowiązany jest dokonać własnym pomiarów w celu skorygowania ewentualnych błędów. Okres gwarancji dostarczanego wyposażenie nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej IDW należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji

Część nr: 1 Nazwa: Nagłośnienie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostaw Stageboxu, mikrofonów bezprzewodowych, mikrofonów instrumentalnych, nadajników mikrofonu nagłownego, mikrofonów nagłownych, systemu nagłośnienia konferencyjnego, skrzyń transportowych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38653400-1, 32340000-8, 32342400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: oświetlenie mobilne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa lamp typu wash bar, Binder, reflektorów typu Par Slim, wytwornicy dymu, lamp typu OAR led, reflektorów typu PAR led, rozdzielnicy prądowej, kurtyny LED, przewodów, wentylatora podłogowego, laptopa do sterowania oświetleniem. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1, 31527000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacj zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Laptopy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa 10 laptopów wraz z oprogramowaniem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
terminrealizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa mebli drewnianych, tapicerowanych, szaf i regałów ze stali nierdzewnej, mebli kuchennych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39516100-3, 39141000-0, 39121000-6, 39113300-0, 39130000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
terminrealizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: wyposażenie AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa lodówek, zamrażarek, zmywarek, kuchni gazowych, kuchni indukcyjnych, kuchni mikrofalowych, warników wody. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39314000-6, 39711617-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
terminrealizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: pozostałe wyposażenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa dozowników do mydła, dozowników do papieru, koszy na śmieci, wózka do sprzątania dwuwiadrowego, zestawu obiadowego na 108 osób, filiżanek ze spodkiem - 108 kpl., szklane na napoje - 108 szt. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 44410000-7, 39224340-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin realizacji zamówienia 10,00
termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: myjka ciśnieniowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody użytkowej. Przeznaczenie do mycia samochodów ciężarowych - wozów strażackich, mycia podłogi przemysłowej, do intensywnego użytkowania, urządzenie z linii profesjonalnej Minimalne wymagania: Zasilanie (~/V/Hz): 3 / 400 / 50 Maksymalna wydajność tłoczenia: 800 l/h +- 20l/h Ciśnienie robocze (bar): 30 - 180 Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C): 80 - 155 Możliwość wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Urządzenie wyposażone w tryb ECO pozwalający obniżyć temperaturę podgrzewanej wody do 60°C zamiast do 80°C, co powoduje obniżenie zużycia paliwa Moc przyłącza (kW): 5,5 +- 10% Zużycie paliwa (kg/h): 5 +-10% Kabel zasilający (m): min 5 m Zbiornik paliwa : min 25 l, napełniany z zewnątrz rodzaj paliwa ON Ciężar: 150 -200 kg Urządzenie wyposażone w ceramiczną lub mosiężną głowicę pompy ciśnieniowej Silnik chłodzony cieczą, wolnoobrotowy przystosowany do pracy ciągłej, 4 biegunowy lub więcej Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający napełniane z zewnątrz Wąż z obrotowymi złączami Regulator ciśnienia na pistolecie Wąż wysokociśnieniowy, minimum 10 m Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi, minimum sygnalizacja pracy ,,na sucho" oraz poziom paliwa Wbudowany filtr wody Zabezpieczenie przed pracą na sucho Min 2x zbiorniki na detergenty Kółka transportowe Uchwyt na wąż wysokociśnieniowy Minimalne wyposażenie Pistolet spryskujący Lanca spryskująca, 1000 mm +-10%, wraz kompletem dysz dostoswanych do stawianych wymagań pracy urządzenia Lanca spryskująca wysokoobrotowa długość 800 mm +-10%, prędkość strumień wody po pobocznicy stożka minimum 4000 obr/min Dysza o kącie spryskiwania około 25° dająca płaski strumień wysokociśnieniowy o wyso-kiej wydajności powierzchniowej poprawiająca odspajania brudu. Szczotka obrotowa z wymiennym wkładem szczotkującym Nasadzana szczotka do mycia Zestaw środków czyszczących: środek czyszczący, piana min 10 l każdego rodzaju Wymagania gwarancyjne Gwarancja min 24 miesiące, realizowana przez autoryzowany serwis krajowy. Myjka musi posiadać świadectwa i dopuszczenia do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej Instrukcja obsługi i dokumentacja DTR w języku polskim Pisemna gwarancja wraz kartą gwarancyjną ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42924740-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: neon i napis
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż neonu o treści CENTRUM SZKOLEŃ oraz napisu o treści Ochotnicza Straż Pożarna w Cegłowie. Szczegółowy opis zawiera złącznik nr 11 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31523100-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: wiata drewniana wraz z utwardzeniem terenu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Altana ogrodowa sześciokątna z daszkiem wywiewnym w szczycie. Wykonana w całości z wysokiej jakości drewna sosnowego/świerkowego, szlifowanego, suszonego komorowo do 12% wilgotności, zabezpieczonego impregnatem w kolorze. Słupy nośne o przekroju min 120x120 mm. Balustrady z kantówek 9cmx9cm (wykończenie zbieżne z widocznym na zdjęciu) jedno wejście. Powierzchnia podłogi - ok. 16m2. Wysokość słupów ok. 210cm Kąt nachylenia dachu - 25 stopni Pokrycie dachu - gont bitumiczny (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) układany zgodnie z przyjętą technologią producenta na deskach łączonych na pióro - wpust. Deski szlifowane impregnowane gr. min. 22mm po obróbce. Kolor tik Wiata wyposażona w stół drewniany sześciokątny wraz ławkami Wiatę należy ustawić na podłożu z kostki, prostokątnej 10x20 cm kolor czerwony lub szary grubość 8 cm na podbudowie betonowej grubości min 10 cm plus podsypka piaskowo cementowa 1:4. Zastosować opaskę o szerokości min 70cm, zamknąć obrzeżem 8x30x100cm w kolorze czerwonym. Do wiaty wykonać chodnik szerokości 1,5m długości 13m. Chodnik z kostki betonowej, prostokątnej 10x20 cm kolor czerwony grubość 8 cm na podbudowie betonowej grubości min 10 cm plus podsypka piaskowo cementowa 1:4. Obrzeża 8x30x100cm w kolorze czerwonym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5, 45232220-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 10,00
Termin gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39221000-7,39223000-1,39221200-9,39221120-8,39141000-2,39100000-3,39121000-6,39113300-0,39130000-2,39141300-5,39143110-0

Dokument nr: 610273-N-2019, IZP.271.12.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, przez posłańca, przez operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-06

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom - należy dostarczyć wyciąg instrukcji obsługi zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia lub kartę techniczną produktu lub specyfikację produktu lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu strony internetowej, z którego Zamawiający może samodzielnie pobrać wskazaną specyfikację. W przypadku braku określonych wymagań w załączonym przez Wykonawcę dokumencie, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w zakresie tych wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Terminrealizacji zamówienia 10,00
Termin gwarancji 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.